Fastighet och lantmäteri

All mark i Sverige är uppdelad i fastigheter eller tomter. För att ändra denna uppdelning ansöker man om en lantmäteriförrättning. Om man behöver rättighet att använda en annan fastighet eller tomt, såsom en väg eller brunn, ansöker man om servitut istället.

Vad letar du efter?