Ta reda på din fastighetsgräns

En fastighetsgräns är en skiljelinje mellan två fastigheter eller tomter. Det finns tre olika sätt att ta reda på gränsens sträckning om du inte vet var gränsen till din fastighet går eller om dina gränsmarkeringar försvunnit.

1. Gränsutvisning

Vi visar gränsens läge med träkäppar eller annan enklare markering. Detta förutsätter att det inte finns tveksamheter om gränsens läge. En gränsutvisning är inte juridiskt bindande så om du inte är överens med din granne eller om gränsmärken saknas helt eller delvis kan du istället ansöka om särskild gränsutmärkning eller fastighetsbestämning, se mer information nedan.

Kostnaden för gränsutvisning baseras på nedlagd tid för arbetet. Hela arbetet, inklusive förberedelser, restid och utvisning av fastighetsgräns brukar i normalfallet ta minst tre timmar. Läs mer om våra avgifter för gränsutvisning.

Gränsutvisningen utförs normalt inom 14 arbetsdagar från att din beställning kommit in. Om du har ett specifikt önskemål om tidpunkt för gränsutvisningen så kan du ange det, så försöker vi tillgodose det. Vi kontaktar alltid dig innan vi åker ut och utför gränsutvisningen.

Du ansöker om gränsutvisning med hjälp av e-tjänsten nedan.

2. Särskild gränsutmärkning

Vi återställer försvunna markeringar, markerar tidigare omarkerade gränspunkter och sätter om det behövs ut markeringar på nya ställen i gränsens sträckning. En förutsättning för särskild gränsutmärkning är att det inte får finnas några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Utmärkningen blir rättsligt bindande för framtiden. Kostnaden för en särskild gränsutmärkning är enligt gällande prislista för lantmäteriförrättningar. Du ansöker om en särskild gränsutmärkning genom att skicka in en ansökan om lantmäteriförrättning.

3. Fastighetsbestämning

Genom fastighetsbestämning klarlägger vi hur gränser går mellan olika fastigheter, om ett servitut eller ledningsrätt gäller och i vilken omfattning, om byggnader som är belägna på fastigheten ingår i äganderätten till fastigheten och vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har. Du ansöker om en fastighetsbestämning genom att skicka in en ansökan om lantmäteriförrättning.

Fastighet belägen utanför Gävle kommun

Är din fastighet belägen utanför Gävle kommuns kommungräns ska du istället vända dig till Lantmäteriet.