Guide för villa/småhus/fritidshus

Denna guide är anpassad för dig som ska bygga en villa, småhus eller ett fritidshus. Använd gärna vår e-tjänst när du ska skicka in din ansökan.

Bra att veta
Du kan ansöka om förhandsbesked om du planerar att stycka av en tomt eller bygga på en tom fastighet/tomt. Läs hur du söker förhandsbesked här.
 • 1 Beställ kartunderlag

  För att kunna redovisa det planerade bostadshusets placering på fastigheten behöver du en nybyggnadskarta som underlag för att rita in din byggnad på.

  Har du ingen nybyggnadskarta att använda kan du beställa det. En kostnad tas ut för nybyggnadskartan, den varierar beroende på åtgärd, tomtstorlek med mera.

  Läs mer om nybyggnadskarta och vad det kostar.

 • 2 Kontakta och anlita en kontrollansvarig

  När du ska bygga villa eller småhus behöver du anlita en kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan. Certifierad kontrollansvarig hittar du här på Boverkets webbplats.

  Klicka här för att läsa mer om kontrollplan och kontrollansvarig.

   

 • 3 Gör i ordning de handlingar som ska skickas in

  Följande handlingar ska skickas in med ansökan.

  Anmälan om kontrollansvarig

  Du måste anmäla vem du har anlitad som kontrollansvarig. 

  Förslag till kontrollplan

  För nybyggnad av bostadshus behövs en anpassad kontrollplan, anlitad kontrollansvarig hjälper dig att ta fram en sådan.

  Du behöver inte skicka in kontrollplanen när du ansöker om bygglovet, men den ska lämnas in i tid för tekniskt samråd som hålls efter att beslut om bygglov fattats

  Ritningar

  Alla ritningar ska redovisas på vitt (ej rutat) papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. I varje enskilt fall bedömer vi vilka ritningar som behöver lämnas in för din ansökan eller anmälan. Det är möjligt att det kan krävas fler eller färre ritningar än vad som specificeras nedan. Se vilka ritningar som vanligtvis krävs.

  • Situationsplan (kartunderlag) som tydligt visar åtgärdens placering på fastigheten genom att markera den med minst tre vinkelräta mått till fastighetsgräns. Om det handlar om en fristående nybyggnation måste den planerade färdiga sockelhöjden (+FSH) eller färdiga golvhöjden (+FG) också anges.
  • Fasadritningar där alla fasader ska redovisas. Redovisa material- och kulörval samt befintlig marknivå och nya marknivåer.
  • Planritningar där alla plan ska redovisas. Placering av fönster, dörrar och väggar, samt fast inredning och eventuella nivåskillnader, ska framgå.
  • Sektionsritningar som redovisar åtgärdens grundläggningssätt, konstruktion, rumshöjd, taklutning och utvändig höjd (till exempel byggnadshöjd eller nockhöjd).

  Klicka på länken för att se exempelritning:

 • 4 Fyll i och skicka in ansökan

  Fyll i och skicka in din ansökan tillsammans med dina handlingar via länken nedanför.

  När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi tagit emot ansökan och du får även veta vem som är din handläggare.

 • 5 Handläggning och handläggningstid

  Efter att du skickat in din ansökan bedömer vi bland annat om den innehåller alla nödvändiga handlingar, om de är fackmässigt utförda och om den planerade åtgärden stämmer med gällande detaljplan och omgivning. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig inom tre veckor.

  Enligt plan- och bygglagen har kommunen tio veckor på sig att meddela ett beslut. Tiden räknas från den dag då ansökan kom in alternativt när den bedöms vara komplett. Om du på eget initiativ skickar in ytterligare underlag räknas tiden från den dag då dessa kom in. I de flesta fall går handläggningen fortare.

  Vid behov är det möjligt att förlänga handläggningen en gång, högst tio veckor.

  Ibland skickas remisser ut till berörda grannar eller sakägare.

 • 6 Beslut om bygglov och startbesked

  När du fått ditt bygglov, marklov eller rivningslov beviljat måste du invänta verkställbarhetstiden som är 4 veckor från att beslutet om lov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa 4 veckor får beslutet verkställas och åtgärden påbörjas även om det inte har fått laga kraft. Om åtgärden påbörjas innan beslutet har fått laga kraft sker det på byggherrens egen risk eftersom beslutet kan bli upphävt.

  Ditt beslut får laga kraft när tiden för överklagande löpt ut. Detta innebär att beslut inte längre kan överklagas till högre instans. Ett beslut som har överklagats, får laga kraft, först då sista instans har avgjort målet.

  Du behöver även ett startbesked från kommunen innan åtgärden får påbörjas. Ett startbesked kan ofta ges samtidigt som lovbeslutet i mindre och enklare ärenden. Men i större projekt krävs ofta ett tekniskt samråd och då får du startbeskedet separat i ett senare skede.

 • 7 Förbered handlingar du ska lämna vid tekniskt samråd

  När du träffar din handläggare vid det Tekniska samrådet ska du lämna in dessa handlingar:

  • Bevis om färdigställandeskydd
  • Energibehovsberäkning, krävs ej för fritidshus
  • Förslag till Kontrollplan, en kontrollplan som är anpassad för just ditt projekt ska upprättas. I dessa ärenden kräver lagstiftningen att du anlitar en kontrollansvarig. Denna person hjälper dig att upprätta kontrollplanen.
  • Konstruktionsritningar och installationsritningar
  • Ytterligare handlingar kan komma att krävas, se vilka i kallelsen till tekniskt samråd som bifogas bygglovet.
 • 8 Tekniskt samråd och startbesked - du kan börja bygga

  Du och din kontrollansvarige kallas till ett tekniskt samråd. Där träffar du din handläggare för att gå igenom handlingarna som lämnats in till det tekniska samrådet och diskuterar arbetets planering och organisation samt behovet av arbetsplatsbesök.

  Tekniskt samråd ska hållas för alla åtgärder där det krävs en kontrollansvarig.

  Om alla handlingar som krävs har lämnats in och du har redovisat att du uppfyller de krav som ställs får du ett startbesked efter det tekniska samrådet. Ett startbesked innebär att du kan börja bygga

 • 9 Arbetsplatsbesök

  Vid ett arbetsplatsbesök kontrollerar handläggaren bland annat att kontrollplanen och bygglovet följs. På arbetsplatsbesöket ska den kontrollansvarige vara med, gärna även byggherren.

 • 10 Slutsamråd

  När du har byggt klart ska du eller din kontrollansvarige kontakta din handläggare för att boka in ett slutsamråd. Vid detta tillfälle går vi igenom och tittar om byggnaden är utförd och stämmer överens med beslutat bygglov och startbesked.

  På slutsamrådet ska byggherren och kontrollansvarig:

  • Redovisa att eventuella villkor enligt startbeskedet följts.
  • Redovisa att kontrollplanen är signerad samt att eventuella handlingar enligt kontrollplanen finns framtagna.
  • Redovisa att lovet följts
  • Redovisa kontrollansvariges utlåtande och dokumentation över sina arbetsplatsbesök.

  Utifrån en rundvandring och de handlingar/intyg som redovisats diskuteras förutsättningarna för att du ska kunna få ett slutbesked.

  Om något inte är färdigställt eller om någon kontroll inte har kunnat genomföras kan du få ett interimistiskt slutbesked. Ett interimistiskt slutbesked ger rätt att börja använda byggnaden under en viss tid i väntan på att återstående arbeten/kontroller/mätningar/intyg redovisas till Gävle Kommun.

 • 11 Slutbesked

  För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, vilka framgår av det startbesked du har fått. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked av handläggaren. Byggnaden eller åtgärden får inte börja användas innan du har fått slutbeskedet.

  Ibland kan inte alla kontroller/mätningar redovisas vid slutsamrådet, exempelvis radonmätning eller uppföljning av förbrukad energi (verifiering av energiförbrukning). Du får då ett interimistiskt slutbesked om övriga krav/handlingar finns redovisade. Detta innebär att ni får en viss tid på er att färdigställa/slutföra åtgärderna/kontrollerna och verifiera dem. Därefter får ni ett slutgiltigt slutbesked.