Lista på vanliga byggåtgärder

För att förändra din fastighet kan tillstånd som bygglov, marklov, rivningslov eller attefallsanmälan krävas. Även mindre åtgärder kan kräva tillstånd.

Vanliga byggåtgärder och vad som gäller

För att bygga nytt eller göra förändringar behöver du oftast bygglov och startbesked. En åtgärd som inte kräver bygglov kan ändå kräva en anmälan. Det är viktigt att komma ihåg att även om bygglovet inte behövs, måste du fortfarande anmäla åtgärden och invänta ett startbesked innan du påbörjar arbetet. I listan nedan finns information om de vanligaste projekten och vad som gäller för olika åtgärder.

Om du vet vad du vill bygga och vill komma igång snabbt, använd våra bygglovsguider. De tar dig genom hela processen steg för steg och visar vilka dokument du behöver skicka in. Gå till bygglovsguider.

Även om du inte behöver söka bygglov kan du behöva anmäla det du vill göra.

Då krävs en anmälan

Du behöver anmäla till oss om du ska

 • riva en byggnad eller en del av en byggnad som inte är en komplementbyggnad utanför detaljplanelagt område
 • utföra en så kallad ”Attefallsåtgärd”
 • bygga nytt eller bygga till i ärenden som inte kräver lov (avser åtgärder som har sänkt lovplikt inom detaljplanerade områden och inom områdesbestämmelser)
 • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen påverkas avsevärt
 • installera eller väsentligt ändra eldstäder eller rökkanaler
 • installera eller väsentligt ändra hissar eller anordningar för ventilation samt vattenförsörjning och avlopp
 • ändra i en byggnad så att brandskyddet påverkas
 • underhålla ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser enligt detaljplan eller områdesbestämmelser
 • bygga nytt eller väsentligt ändra ett vindkraftverk.

Anmäl åtgärden och vänta in startbesked

Du behöver få ett startbesked från kommunen innan du påbörjar din åtgärd. Påbörjar du din åtgärd innan du fått startbeskedet kan du bli tvungen att betala sanktionsavgifter.

Du kan förbereda din anmälan genom att följa någon av våra guider.

Här kan du göra attefallsåtgärder

Attefallsreglerna innebär att du som har en självständig bostad och egen tomtplats inte behöver söka bygglov för vissa typer av åtgärder. Däremot måste du lämna in en anmälan och få ett startbesked utfärdat innan du kan börja bygga. En självständig bostad kan vara

 • kedjehus
 • radhus
 • parhus
 • fristående en- och tvåbostadshus.

Normalt sett kräver denna typ av åtgärd fastighetsägarens tillstånd om du inte äger fastigheten själv.

Detta kan du göra

Reglerna gäller om du ska

 • bygga ett komplementbostadshus på max 30 kvadratmeter byggnadsarea
 • bygga en eller flera komplementbyggnader på sammanlagt max 30 kvadratmeter byggnadsarea
 • göra en tillbyggnad på 15 kvadratmeter bruttoarea
 • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • bygga till två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor, och där ingreppet inte påverkar den bärande konstruktionen.

Tänk på avstånd till tomtgräns

Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande. Om grannen inte ger sitt medgivande ska du söka bygglov för åtgärden.

Du kan inte utföra attefallsåtgärder närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot

 • allmän väg
 • gata
 • parkmark
 • allmän platsmark.

Anmäl åtgärden och invänta startbesked

Tänk på att alla attefallsåtgärder kräver en anmälan. Du behöver dessutom få ett startbesked från kommunen innan du påbörjar din åtgärd. Påbörjar du din åtgärd innan du fått startbesked kan du behöva betala sanktionsavgifter.

När du förbereder din anmälan kan du följa vår guide för anmälan av attefallsåtgärder.

En ändring av en byggnad som ökar dess volym kallas tillbyggnad. Tillbyggnader behöver nästan alltid bygglov, men för en- och tvåbostadshus finns det vissa undantag från bygglovsplikten. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och två bostadshus kräver istället en anmälan.

Bygglov för tillbyggnad

Dina möjligheter att få ett bygglov för tillbyggnad beror bland annat på om din fastighet ligger inom detaljplan, strandskydd eller kulturmiljö. När du förbereder din ansökan om bygglov kan du följa vår guide för tillbyggnad.

Attefallstillbyggnad

Det finns vissa bygglovsbefriade åtgärder där man kan bortse från detaljplanens bestämmelser. En av dessa är en så kallad attefallstillbyggnad och kräver istället en anmälan.

För att räknas som attefallstillbyggnad ska tillbyggnaden

 • gälla ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • gälla ett hus som inte redan har en tidigare attefallstillbyggnad
 • ha högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea
 • inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • placeras minst 4,5 meter från gräns, eller ha grannens medgivande att placeras närmare gränsen
 • inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • inte kräva bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

När du förbereder din anmälan kan du följa vår guide för anmälan av attefallsåtgärder.

Du hittar också mer information om attefallstillbyggnad på Boverkets webbplats.

Om du vill riva en bärande vägg eller göra andra ändringar som påverkar byggnadens bärande konstruktion behöver du göra en anmälan och invänta startbesked. Vi kan inte hjälpa dig att bedöma om det du vill göra innebär ändringar i den bärande konstruktionen. Ta kontakt med en konstruktör om du är osäker.

Du kan titta på ritningar för att se byggnadens principiella konstruktion. Men tänk på att ritningar kan vara ofullständiga. Det är inte heller säkert att de som har byggt har följt ritningarna.

När du förbereder din anmälan kan du använda vår guide för ändringar som påverkar byggnadens bärande konstruktion.

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked när du ska

 • installera ny eldstad, det vill säga att byggnaden inte haft eldstad tidigare eller inte haft eldstad på den platsen. Det gäller till exempel braskamin eller öppen spis och skorsten eller rökkanal
 • installera braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion
 • byta braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion
 • byta en befintlig eldstad till en tyngre
 • byta eldstad om bytet medför murningsarbete
 • byta eldstad om bytet innebär att ett annat bränsleslag kommer att användas.

Du hittar avgiften för installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal bland våra taxor och avgifter för byggande.

När du förbereder din anmälan kan du använda vår guide för anmälan om installation av eldstad.

Installationen ska utföras av en kunnig installatör eller hantverkare.

Flyttbara konstruktioner som husvagn, villavagn, byggbodar, husbåtar, försäljningskiosker på hjul och liknande kan behöva bygglov eftersom de kan räknas som byggnader. Enligt plan- och bygglagen ska samtliga dessa kriterier vara uppfyllda för att något ska klassas som en byggnad:

 1. Det ska vara en varaktig konstruktion med tak.
 2. Den ska vara varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller vara varaktigt placerad på en viss plats i vatten.
 3. Den ska vara avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Varaktig konstruktion med tak

En konstruktion räknas som en byggnad om den har ett tak. Den kan även ha väggar, men enbart väggar räcker inte för att klassas som en byggnad. Konstruktionen måste ha en viss varaktighet, vilket bedöms från fall till fall utifrån rättspraxis.

Varaktig placering

En konstruktion räknas som en byggnad om den är varaktigt placerad på en och samma plats under en längre tid, antingen på mark, helt eller delvis under mark eller på vatten. Vad som menas med en varaktig placering bedöms från fall till fall utifrån rättspraxis eller av förarbetena till plan- och bygglagen.

Möjlighet att uppehålla sig

För att en konstruktion ska räknas som en byggnad måste den vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. Vad som menas med detta bedöms utifrån rättspraxis.

Bygglov krävs även för byggnader på hjul

Även om en konstruktion står på hjul krävs det bygglov så länge den räknas som en byggnad utifrån ovanstående kriterier.

Läs mer om flyttbara konstruktioner i Boverkets kunskapsbank.

Mer information

För en- och tvåbostadshus finns det vissa åtgärder som är undantagna från kravet på bygglov, förutsatt att de uppfyller specifika villkor. Ett exempel på en sådan åtgärd är säsongsuppställning av husvagn. Läs mer på Boverkets kunskapsbank om bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus.

Tänk på att en byggnad inom strandskyddat område kan kräva strandskyddsdispens oavsett om den kräver bygglov eller inte.

En friggebod är en så kallad fristående komplementbyggnad som kan användas till exempel som uthus, garage, carport, förråd, lekstuga, gäststuga, vedbod, bastu eller växthus.

Lovfritt med vissa krav och regler

Du behöver inte bygglov för en friggebod. För att ditt bygge ska räknas som en friggebod måste förutsättningarna nedan vara uppfyllda.

 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter men den kan fördelas på flera byggnader. Du kan till exempel ha en bod på 9 kvadratmeter och ett växthus på 6 kvadratmeter.
 • Den högsta höjden från medelmarknivån till taknock får vara maximalt 3 meter.
 • Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande. Om grannen inte ger sitt medgivande ska du söka bygglov för åtgärden.
 • Vid placering närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot allmän väg, gata eller parkmark finns det enligt nuvarande regler ingen granne som kan medge att byggnaden placeras närmare gränsen än 4,5 meter och det är därför inte tillåtet. Det är i dagsläget inte heller möjligt att uppföra en friggebod närmare gränsen än 4,5 meter om Gävle kommun är fastighetsägare.
 • Friggeboden ska vara ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.
 • Du behöver normalt strandskyddsdispens om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Läs mer om krav och regler för friggebodar på Boverkets webbplats.

Om ditt bygge inte uppfyller kraven

Om din byggnad inte uppfyller kraven för friggebodar räknas den istället som en komplementbyggnad. Då behöver du söka bygglov eller göra en anmälan för att få bygga.

Läs mer om komplementbyggnader under "Förråd, växthus och lekstugor" i listan.

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först ansöka om förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

När du ansöker om förhandsbesked undersöker vi bland annat:

 • hur den nya byggnaden kommer att passa ihop med den bebyggelse som redan finns.
 • att det finns lösningar för samhällsservice såsom vatten och avlopp, vägar och tillfarter.

Syftet med förhandsbeskedet är att innan du skickar in din ansökan om bygglov och lägger ned kostnader på ritningar i detaljnivå, ska kunna få ett bindande besked att det finns möjlighet att bygga på platsen. Däremot får du inte börja bygga förrän du har ansökt om bygglov och fått ett startbesked.

Läs mer om förhandsbesked och hur du ansöker

Kraven på förråd, växthus, lekstugor och andra mindre så kallade komplementbyggnader varierar beroende på storlek. Beroende på vilka krav din byggnad uppfyller kan du bygga den som en friggebod, ett attefallshus eller söka bygglov för komplementbyggnad.

Krav på friggebodar

En friggebod är en fristående byggnad på högst 15 kvadratmeter och med maximalt 3 meter i höjd från mark till taknock. En sådan byggnad kräver varken bygglov eller anmälan. Du behöver fortfarande förhålla dig till vissa regler och kan behöva söka andra tillstånd, beroende på var du vill bygga.

Du hittar mer information om kraven under avsnittet "Friggebod" i listan, samt på sidan friggebodar på Boverkets webbplats.

Krav på attefallshus

Ett attefallshus är en fristående byggnad på högst 30 kvadratmeter och med maximalt 4 meter i höjd från mark till taknock. För att bygga ett attefallshus behöver du inte söka bygglov, men du måste anmäla åtgärden till oss.

Du hittar mer information om kraven under avsnittet "Attefallsåtgärder" i listan, samt på sidan om attefallshus på Boverkets webbplats.

När du förbereder din anmälan kan du följa vår guide för attefallsåtgärder.

Bygglov för komplementbyggnad

Om din byggnad inte uppfyller kraven för friggebodar och attefallshus kan du också söka bygglov. Det kan du göra genom att följa vår bygglovsguide för förråd, garage och carport.

Inom detaljplanerat område eller områdesbestämmelser kan du behöva bygglov om du vill göra utvändiga ändringar som påverkar byggnadens karaktär väsentligt. Det kan även finnas förhöjd lovplikt för dessa ändringar eller underhåll. Det kan till exempel handla om att

 • måla om byggnaden, till exempel byta från en kulör till en annan
 • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
 • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt
 • byta, sätta in eller bygga igen fönster och ytterdörrar.

Du kan se om din fastighet ligger inom detaljplanerat område genom att söka i Planarkivet.

När du förbereder din ansökan kan du använda vår bygglovsguide för förändring av fasadens utseende eller takmaterial.

Utanför detaljplanerat område och i områden utan områdesbestämmelser behöver du inte bygglov för att ändra fasadens utseende eller takmaterial.

Tänk alltid på att huset ska ha en god form- färg och materialverkan. På landsbygden kan enstaka hus påverka landskapsbilden mycket om de syns på långt håll. Vissa platser är känsligare för förändringar än andra.

Läs mer om kulturmiljö och byggnader med kulturvärden

Kraven på garage och carportar varierar beroende på byggnadens storlek. Beroende på vilka krav din byggnad uppfyller kan du bygga den som en friggebod, ett attefallshus eller söka bygglov för komplementbyggnad.

Krav på friggebodar

En friggebod är en fristående byggnad på högst 15 kvadratmeter och med maximalt 3 meter i höjd från mark till taknock. En sådan byggnad kräver varken bygglov eller anmälan. Du behöver fortfarande förhålla dig till vissa regler och kan behöva söka andra tillstånd, beroende på var du vill bygga.

Du hittar mer information om kraven under avsnittet "Friggebod" i listan, samt på sidan friggebodar på Boverkets webbplats.

Krav på attefallshus

Ett attefallshus är en fristående byggnad på högst 30 kvadratmeter och med maximalt 4 meter i höjd från mark till taknock. För att bygga ett attefallshus behöver du inte söka bygglov, men du måste anmäla åtgärden till oss.

Du hittar mer information om kraven under avsnittet "Attefallsåtgärder" i listan, samt på sidan om attefallshus på Boverkets webbplats.

När du förbereder din anmälan kan du följa vår guide för attefallsåtgärder.

Bygglov för komplementbyggnad

Om din byggnad inte uppfyller kraven för friggebodar och attefallshus kan du också söka bygglov. Det kan du göra genom att följa vår bygglovsguide för garage, carport och förråd.

Då krävs marklov

Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område eller inom områdesbestämmelser behöver du oftast marklov för att förändra markens höjdläge mer än 0,5 meter. Det enda undantaget är när detaljplanen bestämt ett visst höjdläge – då behöver du inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån. Tänk på att markåtgärden inte ska medföra en betydande olägenhet för omgivningen.

Läs mer om ledningsanvisning, grävtillstånd och marklov här

Kontrollera eventuella ledningar innan du börjar gräva

Innan du börjar gräva eller schakta i privat mark är det viktigt att du först kontrollerar att det inte finns ledningar eller annat i marken som kan skadas. Det gör du genom att ansöka om ledningsanvisning.

Om marken du tänkt gräva i är kommunal mark eller privat mark med kommunalt intresse kommer du efter din ansökan om ledningsanvisning bli kontaktad med information om hur du ansöker om grävtillstånd.

Fälla träd

Inom detaljplanerat område kan du behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog. Du kan se om din fastighet ligger inom detaljplanerat område genom att söka i Planarkivet.

Om du vill glasa in en balkong, altan eller ett uterum kan du behöva bygglov.

Om tak redan finns

Att glasa in eller bygga in en altan, uteplats eller balkong som redan har tak uppfört med beviljat bygglov räknas som en fasadförändring, förutsatt att du behåller befintligt tak. Om taket är uppfört som ett lovbefriat skärmtak, saknar bygglov sedan tidigare eller om du planerar att riva eller höja befintligt tak behöver du söka bygglov för tillbyggnad.

Du kan se i Planarkivet om det finns detaljplan eller inte där du bor

Läs om bygglovsbefriade skärmtak på Boverkets webbplats

Inom detaljplan behöver du bygglov

Om du bor inom ett område med detaljplan behöver du söka bygglov för att förändra fasaden. Detaljplanen kan också innehålla bestämmelser som styr hur ditt hus får utformas.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov för fasadändring.

Utanför detaljplan behöver du inte bygglov

Utanför detaljplan kan du göra fasadförändringar utan att söka bygglov.

Bygga ett nytt inglasat uterum

Att bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till ditt hus, och som en nybyggnad om det görs fristående.

Tillbyggnad på befintligt en- och tvåbostadshus

Du hittar mer information om tillbyggnader under rubriken "Bygga ut befintlig byggnad".

Nybyggnad av fristående uterum

Växtlighet såsom häckar kräver inget bygglov. Vanligtvis behöver du inte heller bygglov för staket spaljé eller pergola. Plank och murar kräver generellt bygglov. Huruvida åtgärden kräver bygglov beror på en samlad bedömning av bland annat

 • höjd
 • längd
 • utförande och beständighet
 • genomsiktlighet
 • utformning
 • omgivningspåverkan
 • läge
 • ändamål.

Häckar och annan växtlighet

Häckar, buskage och annan växtlighet är varken lov- eller anmälningspliktigt. Växter kan vara ett bra alternativ till plank, mur eller staket och ger en trevlig livsmiljö med grönska i området. Häckar verkar även ljuddämpande och fångar upp vissa luftföroreningar.

Tänk på att hålla goda siktförhållanden vid vägkorsningar, utfart mot gata samt att inte hindra passage vid gång- och cykelbanor.

Läs mer om siktregler för växtlighet

Plank

Grundregeln är att uppförande av plank kräver bygglov, detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. I vissa fall kan det vara så att åtgärden i stället räknas som ett staket eller spaljé, vilket inte kräver bygglov. Läs mer om det under "Staket, spaljé och pergola" nedan.

Du får uppföra en skyddad uteplats med plank i anslutning till ditt en- eller tvåbostadshus. Detta gäller såvida planket inte är högre än 1,8 meter från marknivå, inte sträcker sig längre än 3,6 meter ut från bostadshuset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Om planket ska placeras närmare tomtgränsen behöver du ha ett medgivande från alla berörda grannar.

Trots att åtgärden inte kräver bygglov som plank, måste den fortfarande följa detaljplanens bestämmelser och uppfylla kraven enligt plan- och bygglagstiftningen.

När du förbereder din bygglovsansökan kan du använda vår bygglovsguide för plank.

Murar och stödmurar

I de flesta fall krävs det bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en mur, oavsett om den är fristående eller en stödmur med en jordfylld sida. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Bygglovsplikten är inte bara beroende av höjden på muren, utan flera faktorer påverkar bedömningen av om bygglov krävs eller inte.

Precis som för plank kan du med en mur uppföra en skyddad uteplats i anslutning till ditt en- eller tvåbostadshus. Detta gäller såvida muren inte är högre än 1,8 meter från marknivå, inte sträcker sig längre än 3,6 meter ut från bostadshuset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Om muren ska placeras närmare tomtgränsen behöver du ha ett medgivande från alla berörda grannar.

Även om en mur inte kräver bygglov, behöver den fortfarande följa detaljplanens bestämmelser och kraven som finns i plan- och bygglagstiftningen. Det är viktigt att en mur inte orsakar betydande olägenhet för omgivningen. För att ta bort en befintlig mur krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning.

När du förbereder din bygglovsansökan kan du använda vår bygglovsguide för murar.

Staket, spaljé och pergola

Om din åtgärd räknas som staket, spaljé eller pergola kräver den vanligtvis inget bygglov.

Ett staket är normalt en glesare konstruktion än ett plank och består ofta av minst hälften luft och går att se igenom från alla håll. Med det menas att mellanrummet mellan konstruktionens olika delar är större än konstruktionen i sig. Till exempel om staketet är byggt i trä ska mellanrummet mellan brädorna vara större än brädornas bredd samt vara av sedvanlig beskaffenhet.

En spaljé är en stående och mycket gles konstruktion, som ofta används som stöd för växter. Spaljén består till övervägande del av luft och går att se igenom från alla håll.

En pergola består ofta av ett mycket glest tak som bärs upp av ben i hörnen. Pergolan används till exempel som växtstöd, där växternas bladverk efter en tid bildar ett skydd. Om du placerar pergolan så att den är förankrad i en byggnad kan du behöva bygglov.

Kontakta oss

Kontakta oss för rådgivning om vad som gäller i ditt fall.

Du behöver oftast inget bygglov för att bygga en pool. Däremot kan du behöva bygglov om poolen ser ut eller är byggd så att den bedöms vara till exempel en mur eller ett plank.

Inom detaljplanerat område behöver du söka marklov om du avsevärt ändrar höjdläget av marken invid poolen. Att avsevärt ändra höjdläget innebär att fylla upp eller schakta ur mer än 0,5 meter.

När du planerar din pool behöver du fundera över om du vill bygga plank eller någon byggnad för poolutrustning eller pooltak som kan vara bygglovspliktiga. Det är viktigt att du bygger barnsäkert för att minska risken för olyckor.

Om du ska ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet behöver du göra en anmälan till Gästrike Vatten.

Se kontaktuppgifter till Gästrike Vatten på deras webbplats

Läs om att fylla och tömma din pool på Gästrike Vattens webbplats

Inom detaljplanerat område krävs rivningslov om du vill:

 • riva en byggnad eller delar av en byggnad.
 • flytta en byggnad från en plats till en annan (observera att det sedan oftast krävs bygglov för nybyggnad på den nya platsen).

Rivningslov krävs normalt inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar. I detaljplan eller områdesbestämmelser kan det dock finnas krav på rivningslov även för sådana rivningar.

Läs mer om rivningslov, vad det kostar och hur du ansöker

Utanför område med detaljplan och områdesbestämmelser

Om du vill riva en byggnad som inte är en komplementbyggnad behöver du lämna in en anmälan om rivning. Anmälan krävs alltid för rivning av enbostadshus, fritidshus, flerbostadshus, skolor, industribyggnader och andra huvudbyggnader.

Du kan förbereda din rivningsanmälan genom att följa vår guide.

Vid rivning av komplementbyggnad behövs varken lov eller anmälan. Exempel på komplementbyggnader är förråd, carport, garage eller likvärdig byggnad.

Rivning av byggnader som inte kräver bygglov

Rivningslov krävs inte för sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, om det inte finns beslut om det i planer eller områdesbestämmelser.

Det här räknas som skylt

Gemensamt för skyltar är att de har som syfte att förmedla information, budskap eller reklam och kan innehålla bilder, texter, symboler och logotyper. En skylt kan vara av olika material. Även banderoller, vepor, flaggor och foliering på skyltfönster räknas som skyltar.

Det här räknas som ljusanordning

En ljusanordning syftar till att belysa något. Exempel på ljusanordningar är gatubelysning och strålkastare på exempelvis parkeringsplatser, industriområden och liknande platser.

Då behöver du bygglov

Det krävs som regel bygglov för att sätta upp en skylt eller ljusanordning inom planlagt område. Utanför område med detaljplan krävs det inte bygglov för att sätta upp en skylt.

Att sätta upp en skylt kan vara att montera den på en byggnad eller en annan anläggning eller fristående på marken. Det kan även vara att exempelvis montera den på ett plank, en mur, ett staket eller hissa upp den i en flaggstång.

Att ändra en skylt innebär till exempel att en befintlig skylt ändrar storlek eller utseende. Ändringar av utseende kan exempelvis vara att texten, färgen eller ljusstyrkan ändras. Alla ändringar kräver inte bygglov utan det är bara om ändringen är väsentlig som bygglov krävs.

Handlingar att skicka in för lov och startbesked

Om din skylt eller ljusanordning kräver lov kan du förbereda din ansökan via vår guide för skylt- och ljusanordning.

Undantag från lovplikt för skyltar inom detaljplanelagt område

Inom detaljplanelagt område finns det vissa undantag från lovplikten bland annat beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte. Vissa av undantagen gäller dock inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Följande skyltar eller anordningar kräver inte bygglov

 • Skyltar som är högst 1 kvadratmeter och orienteringstavlor som är högst 2 kvadratmeter.
 • Skyltar för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor.
 • Skyltar inomhus.
 • Valreklam i samband med val.
 • Nationsflaggor, flagga med kommunvapen eller liknande.
 • Vägmärken och anordningar för anvisning av trafik.
 • Sjövägmärken eller en säkerhetsanordning för sjöfarten.

Läs mer om bygglov för skyltar på Boverkets webbplats

Andra tillstånd för skylt och ljusanordningar

För skylt och ljusanordningar kan det behövas andra tillstånd genom andra lagstiftningar som exempelvis miljöbalken, väglagen, ordningslagen och lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Vidare kärvs även tillstånd från fastighetens lagfarna ägare där åtgärden ska utföras.

Tänk på att

Skylten eller ljusanordningen får inte placeras så att det finns en risk för skador. De får exempelvis inte placeras så att fotgängare kan slå i huvudet eller att fordon för snöröjning och gaturenhållning kan köra på dem. De får inte heller vara störande för allmänheten eller medföra någon betydande olägenhet för trafik eller grannar.

Krav för bygglovsfria skärmtak

Det är i vissa fall möjligt att bygga ett eller flera skärmtak på en fastighet utan att söka bygglov. För att få bygga skärmtak utan bygglov gäller att

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • skärmtaket får högst vara 15,0 kvadratmeter
 • det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
 • skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns
 • skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Ett skärmtak får byggas till både på en- och tvåbostadshus och på dess komplementbyggnader. Ett skärmtak kan alltså även byggas till på ett uthus, garage och andra små byggnader så länge det placeras på bostadshusets tomt. Det innebär att ett skärmtak även kan byggas på ett Attefallshus eller en friggebod. Detta under förutsättning att det byggs över en skyddad uteplats eller över en altan, balkong eller entré.

Om din åtgärd inte uppfyller ovannämnda kriterier kan du behöva ansöka om bygglov.

Så söker du bygglov för skärmtak

När du förbereder din ansökan kan du följa vår bygglovsguide för skärmtak och inglasade uterum.

Krav på bygglov för solenergianläggningar

Reglerna för när du behöver bygglov för att installera solceller, solpaneler eller solfångare (solenergianläggningar) på din byggnad varierar beroende på var byggnaden ligger.

Inom detaljplanerat område

Om din byggnad ligger inom ett detaljplanerat område krävs det bygglov i vissa fall för att montera solenergianläggningar.

Utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Dock kan det finnas särskilda områdesbestämmelser som medför utökad lovplikt.

Anmälan kan krävas

Även om inte bygglov krävs, kan du behöva göra en anmälan om byggnadens konstruktion påverkas och/eller behöver förstärkas eller om installationen avsevärt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Två typer av installationer

Det finns två typer av solenergianläggningar på byggnader:

 1. Monterade utanpå: Solenergianläggningar som monteras utanpå en byggnads tak- eller fasadmaterial.
 2. Integrerade: Tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar som ersätter byggnadens tak- eller fasadmaterial.

Solenergianläggningar kan också vara fristående och inte monterade på en byggnad.

Rådgivning

Det kan vara svårt att avgöra om det krävs bygglov och om det finns bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Ta gärna kontakt med kommunens bygglovshandläggare för rådgivning.

Mer information

Läs mer om solenergianläggningar och hur du ansöker om lov eller lämnar in en anmälan här.

Ytterligare information finns på Boverkets hemsida.

Om du vill bygga, ändra eller riva i närheten av hav, sjö eller vattendrag kan din åtgärd påverkas av strandskydd. Vad och hur nära vattnet du får bygga beror på hur strandskyddet ser ut på platsen.

 • Vanligtvis gäller strandskyddet 100 meter från strandlinjen
 • På vissa platser kan strandskyddet vara utökat till 300 meter från strandlinjen
 • Strandskyddet för ett område kan också upphävas av kommunen eller Länsstyrelsen.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att

 • uppföra nya byggnader
 • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där
 • gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder
 • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Uppföra nya byggnader

En fristående byggnad eller byggnadskonstruktion. Det gäller även husvagnar som räknas som byggnader om de står kvar på samma ställe under en längre tid.

Ändra byggnader eller hindra allmänhetens tillgång till vattnet

En stor eller olämpligt placerad tillbyggnad kan innebära att hemfridszonen utvidgas och att allmänheten drar sig för att använda strandområdet. Att sätta upp ett staket är inte tillåtet om det hindrar allmänheten från att passera. Många eller stora fönster och verandor kan göra att det känns obekvämt för förbipasserande, vilket då innebär en utökning av hemfridszonen. Detta är inte tillåtet utan dispens.

Övrigt som kräver strandskyddsdispens

Gräva, schakta eller fälla träd för att förbereda för byggnader eller anläggningar samt väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtarter genom att till exempel gräva, muddra, spränga och bygga bryggor.

Ansök om strandskyddsdispens

Du kan söka dispens för åtgärder inom strandskyddsområde. Om du är osäker på om du behöver ansöka om strandskyddsdispens kan du kontakta oss.

Läs mer om strandskyddsdispens och hur du ansöker

En ändring av en byggnad som ökar dess volym kallas tillbyggnad. Det kan till exempel handla om att höja yttertaket.

Tillbyggnader behöver nästan alltid bygglov. Men för en- och tvåbostadshus finns det vissa undantag från bygglovsplikten. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och två bostadshus kräver istället en anmälan.

Bygglov för tillbyggnad

Dina möjligheter att få ett bygglov för tillbyggnad beror bland annat på om din fastighet ligger inom detaljplan, strandskydd eller kulturmiljö. Läs mer om hur din fastighet påverkar vad du får bygga.

Läs mer om hur du söker bygglov för tillbyggnad

Attefallstillbyggnad

Det finns vissa bygglovsbefriade åtgärder där man kan bortse från detaljplanens bestämmelser. En av dessa är en så kallad attefallstillbyggnad och kräver istället en anmälan.

För att räknas som attefallstillbyggnad ska tillbyggnaden

 • gälla ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • gälla ett hus som inte redan har en tidigare attefallstillbyggnad
 • ha högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea
 • inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • placeras minst 4,5 meter från gräns
 • inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • inte kräva bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

När du förbereder din anmälan kan du följa vår guide för anmälan av attefallsåtgärder.

Du hittar också mer information om attefallstillbyggnad på Boverkets webbplats.

Bygglov för takkupor

I de flesta fall behöver du bygglov för takkupor eftersom de räknas som en tillbyggnad.

Dina möjligheter att få bygglov beror på hur mycket takkupan påverkar byggnadens utformning. Utformningen får inte avvika från detaljplanens bestämmelser om byggnadshöjd och våningsantal.

Läs mer om hur du söker bygglov för tillbyggnad

Takkupor utan bygglov

Undantag från bygglovsplikten för takkupor gäller en- och tvåbostadshus och innebär att åtgärden under vissa förutsättningar endast kräver en anmälan.

 • Takkuporna får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Lovbefrielsen gäller inte på en komplementbyggnad
 • Du får bygga max två stycken takkupor på bostadshuset. Har du redan en takkupa får du endast bygga en till, oavsett när befintlig takkupa uppfördes. Har du redan två takkupor kan du inte nyttja Attefallsreglerna för ytterligare takkupor
 • Takkupornas längd får uppta högst halva takfallets längd
 • Åtgärden får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion, som till exempel takstolar
 • Takkuporna får inte uppföras på en byggnad eller inom bebyggelseområde som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
 • Det i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse är bestämt att det krävs bygglov.

Tänk på att åtgärden ändå kräver en anmälan, och att du behöver få ett startbesked från oss innan du påbörjar din åtgärd. Påbörjar du din åtgärd innan du fått startbeskedet kan du bli tvungen att betala sanktionsavgifter.

Om takkupan inte uppfyller alla kriterier för lovbefrielse enligt ovan behöver du ansöka om bygglov.

Du kan förbereda din anmälan genom att följa vår guide för attefallsåtgärder.

Du hittar också mer information om attefallstillbyggnad på Boverkets webbplats.

Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder på Boverkets webbplats

Bygglov krävs alltid – så ansöker du

När du förbereder din ansökan kan du följa vår bygglovsguide för villor och småhus.

Kolla vad som gäller för din fastighet innan du ansöker om bygglov. Till exempel kan det vara bra att veta om fastigheten

 • ligger inom detaljplanerat område eller områdesbestämmelser
 • ligger nära ett hav, en sjö eller annat vattendrag så att du behöver en strandskyddsdispens
 • kan anslutas till kommunalt V/A eller om du behöver tillstånd för enskilda anläggningar.

Fritidshus undantagna från vissa krav

För fritidshus finns flera undantag från plan- och bygglagstiftningens krav. Undantagen gäller bland annat kraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och kraven på bostadsutformning och energihushållning.

Läs mer om kraven på fritidshus i Boverkets kunskapsbank

Du kan ansöka om förhandsbesked innan bygglov – om du vill

Om du ska stycka av en fastighet eller bygga på en tom fastighet kan du ansöka om ett förhandsbesked för bygglov för att se om platsen är lämplig att bebygga. Se mer information under fliken Förhandsbesked i listan.

Läs mer om förhandsbesked och hur du ansöker

 

Du behöver bygglov för att få ändra användningen av en byggnad, helt eller delvis för ett väsentligt annat ändamål. Om du inreder en till bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri ska du också söka bygglov. Samma sak gäller om du ändrar användningen av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

När du förbereder din ansökan kan du använda vår bygglovsguide för ändrad användning.

Du hittar mer information och exempel på ändring av användning på Boverkets webbplats.

Få hjälp av en bygglovshandläggare

Om du fortfarande har frågor kring ditt ärende kan du boka in ett möte med en bygglovshandläggare innan du lämnar in ansökan. Klicka här för att läsa mer och boka in ett möte.