Guide för att ansöka om marklov

Denna guide är anpassad för dig som ska ansöka om marklov. Använd gärna vår e-tjänst när du ska skicka in din ansökan.

 • 1 Beställ kartunderlag
 • 2 Ansökan och handlingar

  Fyll i och skicka in din ansökan tillsammans med de handlingar som framgår nedanför via länken.

  När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi tagit emot ansökan och du får även veta vem som är din handläggare.

  Handlingar

  Alla ritningar ska redovisas på vitt (ej rutat) papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

  • Ritning där befintlig och planerad markhöjd visas genom exempelvis ett snitt eller en sektionsritning
  • Anmälan om kontrollansvarig (vid större eller komplicerade ärenden)
  • Situationsplan

  Kontrollplan

  Klicka här för att läsa mer om kontrollplan och kontrollansvarig.

 • 3 Beslut om marklov och startbesked

  När du fått ditt bygglov, marklov eller rivningslov beviljat måste du invänta verkställbarhetstiden som är 4 veckor från att beslutet om lov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa 4 veckor får beslutet verkställas och åtgärden påbörjas även om det inte har fått laga kraft. Om åtgärden påbörjas innan beslutet har fått laga kraft sker det på byggherrens egen risk eftersom beslutet kan bli upphävt.

  Ditt beslut får laga kraft när tiden för överklagande löpt ut. Detta innebär att beslut inte längre kan överklagas till högre instans. Ett beslut som har överklagats, får laga kraft, först då sista instans har avgjort målet.

  Du behöver även ett startbesked från kommunen innan åtgärden får påbörjas. Ett startbesked kan ofta ges samtidigt som lovbeslutet i mindre och enklare ärenden. Men i större projekt krävs ofta ett tekniskt samråd och då får du startbeskedet separat i ett senare skede.

 • 4 Vid större/komplicerade ärenden - Tekniskt samråd

  Vid större ärenden kommer du och din kontrollansvarige att kallas till ett tekniskt samråd. Där träffar du din handläggare för att gå igenom kontrollplanen, handlingarna och diskuterar arbetets planering och organisation och behov av arbetsplatsbesök.

  Tekniskt samråd ska hållas för alla åtgärder där det krävs en kontrollansvarig, om det inte bedöms obehövligt. I mindre komplicerade ärenden krävs oftast inte tekniskt samråd.

 • 5 Vid större/komplicerade ärenden - Arbetsplatsbesök

  Arbetsplatsbesök är oftast inte nödvändigt vid markåtgärder men kan krävas i vissa fall. Vid ett arbetsplatsbesök kontrollerar handläggaren bland annat att kontrollplanen och lovet följs. På arbetsplatsbesöket ska den kontrollansvarige vara med, gärna även byggherren.

 • 6 Vid större/komplicerade ärenden - Slutsamråd

  I ditt startbesked står det om din åtgärd kräver ett slutsamråd. Om det krävs ska du i god tid kontakta din handläggare hos kommunen för att boka in ett slutsamråd.

  På slutsamrådet ska byggherren och kontrollansvarig:

  • Redovisa att eventuella villkor enligt startbeskedet följts.
  • Redovisa att kontrollplanen är signerad samt att eventuella handlingar enligt kontrollplanen finns framtagna.
  • Redovisa att lovet följts
  • Redovisa kontrollansvariges utlåtande och dokumentation över sina arbetsplatsbesök.

  Utifrån en rundvandring och de handlingar/intyg som redovisas vid slutsamrådet diskuteras förutsättningarna för att du ska kunna få ett slutbesked.

 • 7 Slutbesked

  För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, vilka framgår av det startbesked du har fått.

  När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked av handläggaren. Slutbeskedet innebär att handläggaren inte funnit något skäl att ingripa samt att du utfört din åtgärd efter gällande lov och att kontroller utförts enligt beslutad kontrollplan.

Bra att veta
 • Se till att dina uppfyllnader och stödmurar inte blockerar sikten vid utfarter eller gathörn.
 • Undvik risker för jordskred eller sättningar när du gör uppgrävningar eller uppfyllnader.
 • Respektera din grannes egendom när du bygger.
 • För byggande av stödmurar och uppfyllnader kan du behöva bygglov.
 • Ta hand om regn- och ytvatten från din fastighet inom dina egna tomtgränser. Undvik att bygga uppfyllnader och/eller stödmurar ända fram till tomtgränsen om du inte kommit överens med din granne om det.