Ansök om tillstånd för enskilt avlopp

För att kunna anlägga ett enskilt avlopp måste du få tillstånd från kommunen. Här finns information om hur du ansöker om tillstånd och hur handläggningen går till.

Så ansöker du

Du som vill anlägga ett enskilt avlopp behöver ansöka om tillstånd från Gävle kommun. Du ansöker via e-tjänst eller blankett nedan.

Här hittar du även fullmaktsblankett.

Ärendets gång

Så här ser ditt ärendes gång ut från att du skickar in ansökan till att du kan börja anlägga.

För att ta reda på vilken avloppslösning som är möjlig för din fastighet behöver du ta ett jordprov. När du hittat ett företag eller laboratorium du vill anlita är det viktigt att du kontaktar dem innan du tar jordprovet, och kontrollerar att de har möjlighet att hjälpa dig analysera det. Du eller den entreprenör du anlitat för anläggningen kan sedan gräva en eller flera provgropar.

Tänk på att dokumentera groparna med bilder. Om en grop lämnas öppen ska den täckas och markeras så att ingen ramlar och skadar sig. Om en grop fylls igen innan vi har inspekterat den ska ett grundvattenrör installeras.

Innan du tar ditt jorprov bör du kontakta avloppshandläggare på Miljö- och hälsoskydd på e-post miljo@gavle.se eller genom kundtjänst på telefon 026-17 80 00. Då kan handläggaren vägleda dig så att du tar ditt jordprov på ett korrekt sätt.

För att få en uppfattning om markens naturliga förmåga att infiltrera avloppsvatten gör laboratoriet en siktanalys och upprättar ett kornfördelningsdiagram för varje jordprov. Resultatet från siktanalysen används sedan för att beräkna storleken på infiltrationsytan och skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar.

Ansök om tillstånd via e-tjänsten eller fyll i blanketten längst upp på sidan och skicka in den till oss.

När du skickat in en komplett ansökan får du en bekräftelse från oss på att din ansökan kommit in.

En handläggare granskar ditt ärende och kontrollerar att den tänkta anläggningen uppfyller de krav på skyddsnivåer som gäller i området och säkerställer att anläggningen inte utgör någon risk för människors hälsa eller miljö. Det är vanligt att handläggaren besöker fastigheten för att göra en inspektion på plats.

Om din ansökan saknar några uppgifter kontaktar handläggaren dig och begär in kompletteringar.

Gävle kommun skickar din ansökan till dina grannar (både bebodda och obebodda fastigheter) för att de ska få möjligheter att yttra sig innan beslut fattas i ärendet.

Grannarna ges normalt två till tre veckor på sig att lämna synpunkter till oss. Syftet är att vi ska få kännedom om lokala förhållanden, till exempel vattentäkter och vattendrag som inte finns med i ansökan och för att vi ska kunna bedöma risken för att avloppsanläggningen påverkar dessa ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Du som granne kan lämna synpunkter på ansökan om enskilt avlopp via blanketten nedan.

När ansökan är komplett och eventuella synpunkter har kommit in fattar vi ett beslut i ärendet. Både du som sökande och dina grannar som bedöms som sakägare får beslutet och kan överklaga om ni inte är nöjda. Finns en aktuell bygglovsansökan på fastigheten skickar vi också en kopia på beslutet till avdelningen Bygglov på Gävle kommun.

Tillståndet du får är förenat med villkor om hur avloppsanläggningen ska anläggas och underhållas. En faktura för handläggningen skickas separat till dig som är sökande.

Om ingen överklagar beslutet vinner det laga kraft tre veckor efter att alla har fått del av beslutet. Laga kraft innebär att beslutet ”gäller”. Du behöver invänta laga kraft innan du kan börja bygga den nya avloppsanläggningen. Är du osäker på när ditt tillstånd vunnit laga kraft eller har några andra funderingar om ditt ärende, kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.

Det är viktigt att den som bygger anläggningen har läst beslutet och de ritningar och utredningar som beslutet hänvisar till.

Om du under byggandet måste göra några justeringar som avviker från tillståndet och dess underlag måste du kontakta Gävle kommun innan ändringen görs.

Senast två veckor efter att anläggningen är klar ska den som utfört arbetet skicka in blanketten nedan med bifogade fotografin. I blanketten ska det anges hur anläggningen är byggd och om det finns några avvikelser från tillståndet.

Handläggaren granskar entreprenörsrapporten och begär vid behov in kompletteringar. När rapporten är fullständig skickas en kopia till fastighetsägaren som ett intyg på att anläggningen är utförd enligt tillstånd.

Den granskade rapporten skickas även som en kopia till Gästrike Återvinnare som lägger in din fastighet i sitt register för slamtömning. Därefter är ditt ärende avslutat.

Handläggningstider

Det är just nu många som ansöker om tillstånd, så vi ber dig ha överseende med att det kan dröja upp till 12 veckor innan vi kan börja handlägga ditt ärende. Vi arbetar för att behandla din ansökan så snart som möjligt och kontaktar dig när det är din tur.

Normalt tar det upp till 8 veckor att få ett beslut i ditt ärende. Ärenden som behöver kompletteras eller skickas på remiss kan ta längre tid. Den som handlägger ditt ärende kommer att hålla dig underrättad.

Avgifter

  • Ansökan för enskilt avlopp, avgift för tillståndsprövning – 10 488 kronor
  • Ansökan sluten tank, avgift för prövning – 5 244 kronor
  • Ansökan för endast BDT-anläggning – 5 244 kronor

Avgifterna gäller för 2024. Föregående års avgift finns i taxedokument här.

Avgifterna här ovanför gäller när ansökan avser ett hushåll. Om du ska ansöka för fler hushåll eller om du har andra frågor kring avgifterna kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Därför behöver du söka tillstånd

Det är viktigt att man har ett bra fungerande avlopp. Ett dåligt avlopp kan innebära risk för att man förorenar både sitt eget eller grannarnas dricksvatten och ytvatten som människor och djur kan komma i kontakt med. Det är givetvis inte heller bra för miljön att dåligt renat avloppsvatten släpps ut då det kan leda till algblomning, uppgrumling och igenväxning av sjöar, vattendrag och kustvatten.

Gällande våra riktlinjer för skyddsnivåer för miljö och hälsa

Tidigare har våra riktlinjer för skyddsnivåer för miljö och hälsa som används för att bedöma ansökningar om enskilt avlopp varit tillgängliga här. Dokumentet håller för tillfället på att uppdateras efter Samhällsbyggnadsnämndens beslut att revidera dokumentet.

För frågor om skyddsnivåer, kontakta oss på miljo@gavle.se eller telefon 026-17 80 00.

För att inrätta en enskild avloppsanläggning eller bygga om en befintlig anläggning krävs tillstånd från Gävle kommun. Om avloppsanläggningen anläggs på fel sätt eller fel plats kan miljön och dricksvattenförsörjningen påverkas negativt i området. Vi behöver därför få in information om hur din anläggning ska utformas och placeras.

För att säkerställa att arbetet utförs enligt gällande krav rekommenderar vi att du anlitar en konsult för projekteringen och en erfaren entreprenör för att anlägga avloppsanläggningen.

Om du bara ska byta ut din slamavskiljare eller slutna tank mot en ny behöver du inte söka tillstånd eller anmäla det till kommunen om:

  • det finns ett tidigare tillstånd
  • den nya placeras på samma plats
  • den nya är lika stor
  • den nya uppfyller samma funktion som den gamla.

Men det är bra om du ändå anmäler detta till kommunen, så att vi har aktuella uppgifter om din fastighet i våra register.
Ha även i åtanke att kontakta Gästrike återvinnare gällande slamtömningar. Läs mer om slam på Gästrike återvinnares hemsida.

Installera mulltoa eller dass

Om du vill installera förmultningstoalett, förbränningstoalett eller latrinkompostering eller få tillstånd till eget omhändertagande av urin ska du ansöka om detta till kommunen. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Tillsyn av enskilda avlopp

Våra inspektioner

För att upptäcka avlopp som kan ha negativ påverkan på miljön, dricksvattentäkter och vattendrag gör vi kontroller i olika områden varje år. Läs mer om våra inventeringar av enskilda avlopp.

Kontrollera själv

Är ditt befintliga avlopp grönt, gult eller rött?  Genom att följa checklistan som du kan hitta på avloppsguiden.se kan du själv kontrollera ditt avlopp.

Om du har ett gult eller rött avlopp kan du kontakta oss för information om vilka krav ditt avlopp ska leva upp till.

Kontakta oss

Om du har frågor, funderingar eller synpunkter kan du kontakta oss genom vår kundtjänst.