Gavlehov

Den nya stadsdelen Gavlehov binder samman Sätra och Stigslund med Gävle centrum.

Gavlehov Östra

Så vill vi utveckla området

Vi planerar ett nytt modernt bostadsområde med blandad bebyggelse i form av natur- och idrottsnära radhus och lägenheter  i Gavlehov Östra, cirka 3 kilometer från stadskärnan. Vi planerar för cirka 500 bostäder ihop med 120 nya förskoleplatser inom området.

Området är idag ett historiskt idrottsområde med bland annat trav, fotboll och baseball. Vi planerar att omvandla det till ett modernt bostadsområde med trivsamma bostäder och närhet samt uppmuntran till idrott och hälsa.

Byggnader i området ska följa de gestaltningskrav som specificeras i det gestaltningsprogram som kommer finnas från godkänd detaljplan för området.

Detaljplan

Syftet med detaljplanen är att utveckla området Gavlehov till en ny blandad stadsdel med både bostäder, arenor, kommersiell och offentlig service.

Gavlehov Östra kommer att bidra med förskola, lägenheter och radhus. Detaljplanen innebär att delar av bollplanerna på Sätravallen kommer att ersättas med bostäder. Kvar blir en baseballplan och en gräsplan som även kan användas för skolidrott. Nya parkytor för lek och rekreation kommer att anläggas i området.

Tidplan

  • Detaljplan beräknad: våren 2024.
  • Byggstart beräknad: När detaljplanen vunnit laga kraft kommer projektet att pausas utifrån att bostadsmarknaden idag inte är mogen för tillskottet av bostäder.
  • Färdigställt projekt beräknat: Vi ser fram emot att ha Gavlehov Östra utbyggt för att bygga ihop stadsdelarna Sätra och Stigslund för att göra staden närmare. Men tills marknaden och världsläget har ändrats kommer området fortsatt vara tillgängligt för idrott och rekreation.

Illustrationen visar Gavlehov Östra. Klicka på bilden för att se den större.

Kontakt

Oscar Elffors, Projektledare Exploatering, Gävle kommun

Gavlehov Västra

Så vill vi utveckla området

Vi planerar ett nytt modernt bostadsområde med bebyggelse i form av natur- och idrottsnära lägenheter i Gavlehov Västra, cirka 2 kilometer från stadskärnan. Vi planerar för cirka 500 bostäder ihop med nya förskoleplatser inom området. Här finns också planer på hotell och skola.

Tillsammans med fastighetsägarna i området planerar vi att omvandla den gamla folkparken och högstadieskolan till ett modernt bostadsområde med trivsamma bostäder och närhet samt uppmuntran till idrott och hälsa. I den kommunala parken kommer folkparkens historia och användningssätt till viss del fortsätta leva vidare.

Detaljplan

Syftet med de nu gällande detaljplanerna är att utveckla Gavlehov till en ny blandad stadsdel med både bostäder, arenor, kommersiell och offentlig service. Gavlehov Västra kommer att bidra med förskola, hotell, skola och bostäder i form av hyres- och bostadsrätter. Några bostadskvarter ska även inrymma centrum- och handelsverksamheter i bottenplan. Nya parkytor för lek och nöje kommer att anläggas i området.

Tidplan

  • Utbyggnad av gata (Etapp A): Klart sommar 2024
  • Rivning av Estraden: Klart under våren 2024
  • Utbyggnad av gata och park (Etapp B): Byggstart sommar 2024
  • Färdigställt projekt beräknat: Den allmänna platsen med gator och park kommer vara färdigställt sommar 2025. Nya bostäder och lokaler kommer uppföras med start 2024. När området är helt färdigställt är inte bestämt.

Illustrationen visar Gavlehov Västra. Klicka på bilden för att se den större.

Illustrationen visar Gavlehov Västra

Kontakt

Johannes Siirtola, Projektledare Exploatering, Gävle kommun