Ägar- och ledningsprövning

Här hittar du information om skollagens bestämmelser för ägar-och ledningsprövning.

Ägar- och ledningsprövning

Sedan den 1 januari 2019 ställs särskilda krav på enskilda huvudmän som bedriver fristående förskolor. Från och med 1 januari 2023 gäller detta även för enskilda huvudmän inom enskild pedagogisk omsorg. De skärpta kraven innebär att den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska ha erfarenhet av eller insikt i de förskrifter som gäller för förskoleverksamheten eller enskild pedagogisk omsorg samt lämplighet att bedriva denna.

Personer som omfattas av kraven

Personkretsen som ska leva upp till de skärpta kraven är exempelvis:

• VD och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
• styrelseledamot,
• styrelsesuppleant,
• bolagsman eller
• person som genom ett direkt eller indirekt ägande har väsentligt inflytande över verksamheten.

Uppgifter om rektor ska endast uppges om rektor ingår i huvudmannakretsen, till exempel i styrelsen.

Uppgifter från andra myndigheter

Vid bedömning av ekonomiska förutsättningar och vid ägar- och ledningsprövning kan vi komma att hämta in uppgifter från bland annat Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Bedömning av erfarenhet/på annat sätt förvärvad insikt

Skollagens bestämmelser omfattar krav på erfarenhet av/på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för verksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet: Kraven på erfarenhet och lämplighet kontrolleras vid tillståndsgivning samt vid anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen.

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar-och ledningsprövning ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskola eller enskild pedagogisk omsorg, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi.

Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är däremot inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form av personal. Det är huvudmannen (och dess ägare och ledning) som ska ha den samlade kompetensen.

Lämplighetsbedömning

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som enligt förarbetena till skollagen bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Ekonomiska förutsättningar

Skollagen ställer krav på att huvudmannen ska ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kraven på ekonomiska förutsättningar ska vara uppfyllda både vid tillståndsprövning och under fortlöpande verksamhet. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Anmäl förändringar inom en månad

Enligt skollagen ska förändring i ägar- och ledningsstrukturen senast en månad efter förändringen anmälas till den kommun som godkänt den enskilde som huvudman (2 kap. 5 § , 25 kap. 10§ skollagen, 2010:800).

Alla huvudmän/ägare är skyldiga att anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen till oss inom en månad efter att bytet av person genomförts.

Här hittar du mer information om förändringar i ägar- och ledningskretsen