Tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Information om hur vi arbetar med tillsyn av din verksamhet.

Tillsyn i verksamheten

Gävle kommun är genom Utbildning Gävle tillsynsmyndighet för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg som kommunen har godkänt. Tillsynen är en självständig granskning som ska kontrollera om verksamheten uppfyller de krav som lagar och andra föreskrifter ställer.

Vi utför regelbunden tillsyn av fristående verksamheter enligt skollagen (26 kap. § 4, 6-18). Tillsynsbesök kan också ske på förekommen anledning, vilket innebär att vi gör en tillsyn på grund av inkomna klagomål, synpunkter eller liknande. Tillsynen ska bland annat kontrollera att de regler och lagar som finns för verksamheten följs samt kontrollera verksamhetens kvalitet. Tillsynen gäller såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå.

Vi har rätt att på plats granska verksamheten, vilket även kan ske oanmält. Det betyder att vi ska få komma in i de lokaler som tillsynen kräver. Verksamheten som blir granskad är skyldig att lämna upplysningar samt lämna över eventuella handlingar och annat material som efterfrågas.

Regelbunden tillsyn

Inför varje nytt år genomförs en planering för tillsyn av ett antal fristående förskolor och pedagogisk omsorg, den regelbundna tillsynen i verksamheten sker ungefär vart tredje till fjärde år. Tillsynsbesöket genomförs då ordinarie verksamhet pågår och Utbildning Gävle meddelar huvudmannen i god tid innan det är dags för tillsyn av den aktuella verksamheten.

Inför ett tillsynsbesök får huvudmannen en frågemall samt en begäran om att ta del av aktuella handlingar från den enskilda verksamheten. Till exempel systematiskt kvalitetsarbete, rutiner, verksamhetsplaner, informationsmaterial, utvärderingar och annat skriftligt material för granskning.

Inom ramen för den regelbundna tillsynen gör även Utbildning Gävle en ägar- och ledningsprövning av ägare och ledning för verksamheten.

Läs mer om ägar- och ledningsprövningar

Kommunens ingripanden vid tillsyn

Det finns olika former av ingripanden som vi kan göra vid tillsyn. Vilken form som används avgörs av vilken typ av brister det handlar om och vilka åtgärder som behöver vidtas av huvudmannen.

Kommunen får avstå från att ingripa i tre fall.

  1. Om överträdelsen är ringa
  2. Om huvudmannen omedelbart vidtar rättelse
  3. Om det i övrigt, med hänsyn till omständigheterna, finns särskilda skäl mot att ingripa. (26 kap. 12 § Skollag 2010:800)

En anmärkning kan tilldelas huvudmannen vid mindre allvarliga brister i verksamheten. Det kan gälla något som är enkelt att åtgärda, t.ex. lägga ut information på verksamhetens hemsida. (26 kap. 11§ Skollag 2010:800)

Om tillsynen visar att det finns missförhållanden vid verksamheten ska kommunen förelägga huvudmannen ett åtgärda missförhållandena. Ett beslut om föreläggande ska tala om vad som behöver åtgärdas och varför. (26 kap. 10§ Skollag 2010:800)

Ett föreläggande enligt punkt 3 kan förenas med vite. Ett sådant föreläggandekan överklagas. (26 kap. 27§ Skollag 2010:800)

Vi kan återkalla godkännandet av huvudmannen eller ett beslut om rätt till bidrag (26 kap 13-16§§ Skollag 2010:800).

Om beslutet inte kan avvaktas med hänsyn till barnens hälsa eller säkerhet eller liknande anledning får vi besluta om ett tillfälligt verksamhetsförbud för hela eller delar av verksamheten (26 kap.18§ Skollag 2010:800).