Styrande dokument

Här hittar du en författningssamling över alla föreskrifter, reglementen, arbetsordningar, förbundsordningar, bolagsordningar, taxor, riktlinjer och andra styrande dokument som finns i Gävle kommun.

Kommunövergripande program

Ett kommunövergripande program beslutas av kommunfullmäktige och styr kommunens arbete och prioriteringar för de kommande åren.

Föreskrifter

Föreskrifter är en form av lag som kommunen kan utfärda inom vissa områden där kommunerna i lag har getts särskilda befogenheter. Kommunen utfärdar t ex ordningsföreskrifter enligt ordningslagen och lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen.

Övriga föreskrifter

Reglementen och arbetsordningar

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas verksamhetsområden, dess uppgifter och dess inbördes förhållanden och arbetsformer i reglementen. Kommunen kan också upprätta nämnder tillsammans med andra kommuner eller landsting, så kallade gemensamma nämnder. I dessa fall antas nämndens reglemente av fullmäktige i alla medverkande kommuner.

Kommunfullmäktige beslutar också om arbetsordning. De beslutar också om reglemente för kommunens revisorer. och hur viss annan verksamhet ska fungera i kommunen, t ex arkivregler, attestreglemente mm. Några av kommunens rådgivande organ har även reglementen.

Reglementen för kommunens nämnder

Nedanstående reglementen gäller från och med 1 januari 2019

Reglementen för gemensamma nämnder

Arbetsordningar och övriga reglementen

Förbundsordningar för kommunalförbund och samordningsförbund

Ett kommunalförbund är en samverkansform mellan två eller flera kommuner och regleras av en förbundsordning. Samordningsförbund upprättas när kommunen bedriver en verksamhet eller har gemensamma intressen med andra kommuner t ex inom renhållning, räddningstjänst, utbildning eller inköpsverksamhet. Kommunalförbundets förbundsordning fastställer förbundets ändamål, befogenheter och arbetsformer och beslutas av fullmäktige i samtliga medlemskommuner.

Samordningsförbundet Gävleborg är en särskild samverkansform inom rehabiliteringsområdet för kommun, landsting Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundets uppgifter, ändamål och arbetsformer fastställs i en förbundsordning och regleras i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Bolagsordningar

Kommunen bedriver en del av sin verksamhet i bolagsform. Kommunen kan antingen själva äga hela bolaget eller vara delägare i ett bolag där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. I Gävle kommun är de flesta bolag inordnade i koncernen Stadshus AB. Bolagsordningarna i kommunala bolag fastställs av kommunfullmäktige och innehåller bland annat det kommunala ändamålet med verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar förutom om bolagsordningen också om ägardirektiv för bolagen.

Helägda bolag

Delägda bolag

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter för sådan verksamhet som kommunen bedriver enligt lag ska fastställas av kommunfullmäktige. Det kan till exempel handla om avgifter inom omsorgen, eller för avfallshanteringen.

Övriga taxor och avgifter

Regler för förtroendevalda och politiska partier

Policyer och riktlinjer

Planer och strategier