Visselblåsarfunktion

Gävle kommun har en intern rapporteringskanal, så kallad visselblåsarfunktion, som anställda anonymt kan använda för att rapportera om allvarliga missförhållanden inom kommunen. Den ger en förbättrad möjlighet att avslöja olika former av missförhållanden och ett utökat skydd för den som rapporterar.

Du som inte har en arbetsrelation med Gävle kommun, om du till exempel är anhörig, brukare eller vårdnadshavare, ska lämna din synpunkt genom att använda vår e-tjänst eller att kontakta vår kundtjänst. Du kan välja att lämna din synpunkt anonymt.

Visselblåsarfunktionen kan användas av

Om du, i ett arbetsrelaterat sammanhang, har fått ta del av eller inhämtat information om missförhållande i organisationen kan du anmäla detta via vår e-tjänst för visselblåsning.

De som kan rapportera via visselblåsarfunktionen och är skyddade av lagen är:

 • arbetstagare
 • arbetssökande
 • du som söker eller utför volontärarbete
 • du som söker eller utför praktik
 • du som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • du som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

Det här ska rapporteras via visselblåsarfunktionen

Vi arbetar ständigt för att förebygga och upptäcka missförhållanden inom våra verksamheter.

Missförhållanden kan exempelvis vara:

 • mutor och korruption
 • intressekonflikter eller jäv
 • kränkande särbehandling och diskriminering
 • allvarliga tjänstefel
 • bedrägeri eller stöld

Skydd för dig som rapporterar

Lagstiftningen ger ett starkt skydd för dig som rapporterar. Din identitet skyddas av sekretess och det finns även skydd mot efterforskande och repressalier.

Uppgifter som kan avslöja din identitet skyddas av sekretess. Sådana uppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer, tjänst, arbetsställe eller arbetsuppgifter.

Skyddet gäller inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan sanktioner vidtas. Du som rapporterar ska således ha en tro på att informationen du lämnar är sann, för att skyddet ska gälla.

Så hanteras din rapport

En extern leverantör tar emot alla rapporter som kommer till visselblåsarfunktionen i Gävle kommun. Leverantören gör en inledande bedömning och skickar vidare de anmälningar som bedöms ligga inom visselblåsarfunktionens uppdrag till en intern utredningsfunktion.

Visselblåsarfunktionen beslutar vidare när ärendet är tillräckligt utrett och kan avslutas. När ärendet har avslutats återkopplar visselblåsarfunktionen till dig som rapporterat om missförhållandet.

Alla rapporter som kommer in till visselblåsartjänsten räknas som allmän handling. De kan ofta innehålla uppgifter som skyddas av sekretess, vilket innebär att handlingen kan begäras ut men att en sekretessprövning görs vid varje utlämning. Uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera vem den rapporterande personen är har alltid sekretesskydd.

Rapportera i visselblåsarfunktionen