Samhällsbyggnadsnämnden

Det här är Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheter inom samhällsbyggnad. Sådana verksamheter kan till exempel vara;

  • översikts- och detaljplanering
  • bygglov, marklov och rivningslov
  • tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet
  • allmänna platser, så som parker och torg
  • vägar och trafiksäkerhet
  • fastigheter och bostadsförsörjning
  • utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem
  • kart- och mätuppdrag

Beslut som fattas av samhällsbyggnadsnämnden kan till exempel vara att kommunala vägar ska asfalteras om, att farthinder ska upprättas vid skolor eller att gatubelysningen ska förstärkas.

Den kommunala lantmäterimyndigheten är en fristående myndighet men tillhör organisatoriskt samhällsbyggnadsnämnden.

Politiker i nämnden

I nämnden sitter ett antal förtroendevalda politiker från olika partier. Här ser du vilka politiker som sitter i Samhällsbyggnadsnämnden den här mandatperioden. 

Nämndens sammanträden

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är till viss del öppna för allmänheten men de allra flesta punkter på dagordningen är stängda, vilket innebär att du som medborgare endast har rätt att närvara under de första punkterna. Vilka punkter som är öppna för allmänheten meddelas via kallelsen till respektive möte.

Kallelser och protokoll

Här hittar du kallelser till kommande sammanträden samt protokoll från tidigare. 

Nämndens arbete med dataskydd

Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som nämnden bestämmer ändamål och medel för.

Läs om hur nämnden behandlar dina personuppgifter.

Sektor kopplad till nämnden

Livsmiljö Gävle är den sektor som är kopplad till Samhällsbyggnadsnämnden. Läs mer om Livsmiljö Gävle här.