Våra ytterområdessatsningar

Ytterområdessatsningen ska stimulera utveckling och skapa framtidstro genom insatser i kommunens ytterområden. Inledningsvis fokuserar arbetet på Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 5 miljoner kronor per år till utvecklingsinsatser i kommunens ytterområden. Arbetet fokuserar arbetet inledningsvis på tre områden: Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka under år 2017-2022. Medlen ska bli kopplade med önskemål för lokala utvecklingsplaner och ett tydligt medborgarperspektiv.

Syfte

Ytterområdessatsningen ska stimulera utveckling och skapa framtidstro i Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka. Det är engagemang från invånare som ska vara vägledande för hur medlen blir använda.

Utvecklingsprocessen baserar vi på följande principer:

 • Engagemang: Resurserna ska användas till att väcka och belöna engagemang.
 • Utifrånperspektiv: Invånarna har inflytande över hur resurserna ska användas.
 • Bred uppslutning: Alla invånare och grupper är välkomna att engagera sig i arbetet.
 • Enkelhet: Det ska vara enkelt att ansöka, besluta och realisera insatser.
 • Möjliggöra: Resurserna ska användas för att möjliggöra olika utvecklingsinsatser. De kan t ex. användas till investeringar, inköp av material, till att skapa mötesplatser och bygga relationer.
 • Nytänk: Resurserna ska i första hand användas till att göra något nyskapande.
 • Planerat: Utvecklingsarbetet ska vara planerat och utgå från den lokala utvecklingsplanen.

Vad kan resurserna användas till?

Resurserna ska möjliggöra de behov och önskemål som kommer från invånarna i respektive område. Spännvidden är bred – allt ifrån mindre investeringar i byggnader och anläggningar till att stimulera möten, utbyten, föreningsarbete och relationsbyggen. Resurserna ska inte ersätta verksamheter, drift och underhåll eller investeringar som våra förvaltningar och bolag gör. Medlen kan bli hanterade som offentlig medfinansiering i till exempel EU-projekt.

Ansök om medel till utvecklingsinsatser

Du skickar in ansökan om medel till utvecklingsinsatser i Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka, via e-tjänsten nedan.

Inkomna ansökningar handlägger lokala utvecklingsgrupper samt vår lokala utvecklingsledare. Beslut tar ytterområdessatsningens politiskt tillsatta styrgrupp.

Beviljade ansökningar redovisar du efter genomförandet. Redovisningen skickar du in via följande e-tjänst.

Organisation

Varje område utser en lokal utvecklingsgrupp som prioriterar bland de ärenden som inkommer utifrån en rad kriterier. Prioriterade ärenden överlämnar gruppen sedan till kommunens lokala utvecklingsledare för handläggning och beredning. Beslut tar ytterområdessatsningens styrgrupp, som är utsedd av Kommunstyrelsen. Beslutade ärenden blir uppföljda och ska bli redovisade.

Kontaktperson

Erika Engvall Stefansson
Lokal utvecklingsledare
Telefon: 076-518 75 09

Hamrångebygden

Kontaktperson

Ordförande i Hamrångegruppen och Hamrångerådet: Svante Wallberg, telefon: 070-609 33 66

Genomförda projekt i Hamrånge

 • Utrustning till funktionellt och modernt café på fritidsgården Zebran i Bergby
 • Hjärtstartare till Fyren i Norrsundet
 • Marknadsföringsbidrag för inspelning av två filmer för marknadsföring av Hamrånge discgolfbana
 • Upprustning av Å-rummet i Norrsundet
 • Skärgårdsturer i Axmar Bruk
 • Luftvärmepump till Hamrånge Hembygdsgård
 • Fotoprojekt: ”100 bilder” för ungdomar i Hamrångebygden
 • Inspriationsföreläsning för företagsnätverk
 • Fritidsgårdskvällar för låg- och mellanstadie på Zebran
 • Förstudie: Hållbar utveckling av Destination Axmar bruk
 • Halloweensammankomst för barn i åldrarna 0-6år på Hamrångefjärdens IP
 • Fotoutställning av fotosällskapet Rudan
 • Hjärtstartare till Axmarby skola
 • Regissörsarvode till teaterföreställningen S/S Nedjan, Norrsundets arbetarteater
 • Ungdomsprojekt med ungdomscoach i Hamrångebygden
 • Invigning av Bergby skola och allaktivitetshus den 28/1-2024

 • Åkgräsklippare till discogolfbana
 • Pins med Hamrångesigill
 • Hjärtstartare till Norrsundets båthamn
 • Förstudie Å-rummet i Norrsundet
 • Utställningsarrangemang ”Kolla Hamrånge”
 • Färdigställande av båthamn i Hariviken
 • Fritidsgårdkvällar för mellanstadiebarn på Zebran
 • Omkostnader för Hamrångegruppen
 • Fotoutställning Rudan ”Ögonblicksbilder”
 • Gästbrygga i Norrsundets bådhamn
 • Projektering för vatten i Axmar Bruk
 • Borttagning av stubbar och igenfyllning av hål efter nedtagning av björkar vid Hembygdsgården
 • Slyröjning runt bandyplanen och i elljusspåret i Hamrångefjärden
 • Aktivitetsutrustning till Bergby skola
 • Teaterteknisk utrustning till Norrsundets arbetarteaterförening
 • Futsalbollar och fotbollar för utomhusbruk till NorrHam
 •  Projekt- och processleding av Lokalekonomisk analys (LEA)

 • Deltagande i ”Rörelsesatsningen” i skolan och på fritiden
 • Markberedning för iordningställande av bland annat minigolfbana i Axmarby
 • Medfinansiering av projektet ”Växtplats för alla”
 • Hamrångeflaggor för marknadsföring av bygden
 • Luftvärmepump till Lottagården/Lions klubblokal
 • Utegym Gåsholma
 • Orienteringsskyltar och kartor över Saltharsfjärden och Heden
 • Turistinformation, informationskartor, affischer, visitkort med mera
 • Välkomstskyltar till Hamrångebygdens fyra infarter
 • Livbojar till strategiska platser
 • Öppet WiFi i Norrsunders småbåtshamn
 • Markförberedelser för digital lekplats i Norrsundets småbåtshamn
 • Båtisättningsplats vid Häckelsängs fädbodar
 • Utbyte av gammal el i Kontoret i Axmar Bruk

 • Ansökan om planbesked, Åbyns byamän
 • Pumptrackbana, skylt och bänkbord
 • Utbyte av belysning till LED-lampor i elljusspåret i Hamrångefjärden
 • Digitalisering av VHS-band från Norrsundets Arbetarteaterförening
 • Inköp av regntåg och linjeringsmaskin till Vifors
 • Inköp av projektor till ABF
 • Anläggande av discgolfbana på Heden
 • Påfyllning av sand till Salthars badplats
 • Anslutning av kommunalt VA till Skepparkåken
 • Ny orienteringskarta över ”Näset”
 • Byggnation av läktare på Vifors
 • Renovering av sarg på Lindövallen
 • Jubileumskonsert i Axmar Bruk vid 350-årsjubileum 2021
 • Vindskydd vid Sillvik på Skatudden
 • Skyltar som markerar havsnivån på olika platser i bygden
 • Installation av solcellsanläggning på Vifors

 • Inköp av snöskoter till Hamrångefjärdens IK
 • Tilläggsbeställningar till www.hamrange.se
 • Robotgräsklippare till Vifors
 • Konstrundan Kustkonst
 • Brandskyddsdokumentation utförd av certifierad konsult, vid projektering av byggnation av arkivutrymme på Hembygdsgården
 • Ansökan om planesked, Åbyns byamäns Samfällighet
 • Badkurer vid Totrabadet
 • Bussturer mellan Bergby – Axmar Bruk, 6 lördagar sommaren 2019
 • Arkiv på Hembygdsgården
 • Utveckling av hamnen i Axmarby
 • Regntåg till Lindövallen
 • Robotgräsklippare till Lindövallen
 • Avbytarbås till Vifors
 • Utställningsarrangemang Rudan
 • Pumptrackbana i Bergby, markberedning, belysning, skylt, bänkar och bord
 • Byggnation av förvarings- och studierum, Hembygdsgården
 • Förstudie kring föreningsallians, SISU
 • Omfördelning av medel för Knutpunkten Landsbygdscenter för ombyggnation och nytt konferensrum
 • Inköp av gräsklippare till Axmarby intresseförening.
 • Fritidsgårdskvällar för mellanstadieungdomar på fritidsgården Zebran i Bergby
 • Gärdsgård vid Hamrånge Hembygdsgård
 • Trygghetsröjning och trädgallring på strategiska områden i Bergby och Norrsundet, som prioriterats efter ortsvandringarna
 • Riksdagsresa för ungdomarna i åk 7 på Bergby skola som en del i demokratiarbetet
 • Turismutveckling, arbete med ansökan om ett större turismutvecklingsprojekt. Turismgruppen
 • ”Kul på is” – skridskoskola och hockeyskola på Lindövallen.

 • Hemsida Hamrångebygden
 • Isättningsplatser för båtar i Hamrångefjärden/Hällskär
 • Isättningsplatser för båtar vid Viksjön/Storverksbron
 • Renovering av tak på Tvättstugan/Badhuset i Axmar Bruk (även medfinansiering i projektet ”Destination Axmar Bruk 2.0)
 • Inköp av aktivitetsutrustning till ”Kul på sjön” till Norrsundets motorbåtsklubb (Finns för uthyrning)
 • Buss till Yrkes-SM för högstadieelever på Bergby Centralskola
 • Kamerans ABC
 • Kustkonst
 • Ny utrustning till Rockskolan
 • Dränering av Hagsta skola
 • Utveckling av utställning på Norrsundets Arbetarmuseum
 • Förstudie: Utredning av intresset för att bilda kooperativa hyresrätter i Norrsundet och Bergby
 • Renovering av traktor, Norrsundets IF
 • Inköp av robotgräsklippare till Vifors
 • Upprustning av gamla busskuren i Norrsundet

 • Hemsida Axmarby intresseförening
 • Röjning av elljusspår i Norrsundet
 • Förstudie: Land- och sjömack i Norrsundets hamnområde
 • Ljud- och ljusanläggning till Norrsundets Arbetarteaterförening
 • Uppställningsplatser för husvagnar och husbilar vid Norrsundets motorbåtsklubb
 • Företagarfrukostar, Hamrånge företagarförening
 • El till produktionsköket i Bergby
 • Utegym med belysning och staket vid Heden
 • Digital utrustning till NorrHam (finns för uthyrning)
 • Offentlig cykelpump i Bergby
 • Offentlig cykelpump i Norrsundet
 • Inköp av modernare utrustning och renoveringsarbeten, Norrsundets skytteförening
 • Röjning, infart, parkering och båtisättningsplats vid Hakbodudden i Norrsundet
 • Ny ljudanläggning till Lindövallen
 • Ny läktare till Lindövallen
 • Ny linjeringsmaskin till Lindövallen
 • Förbättringsarbete i elljusspår i Hamrångefjärden

Hedesunda

Kontaktperson

Ordförande i Hedesundas utvecklingsgrupp: Jonas Rask, telefon: 070-212 61 18

Genomförda projekt

 • Fotbollsmål till Hedesunda IP
 • Fasadrenovering, del av fasad, på Vinnersjö skola
 • Fritidsgårdskvällar för mellanstadiet på Nya FUBB
 • Utbyte av markplattor på festplatsen på Ön
 • Dressyrstaket till Hedesunda Ryttarförening
 • Ungdomsprojekt med ungdomscoach i Hedesunda
 • Inköp av material till skaparläger i Skaparbyn
 • Invigning av Hedesunda allaktivitetshus
 • Processledning och rapportskrivning LUP och LEA Hedesunda
 • Hjärtstartare till Ålbo bystuga
 • Hjärtstartare till Ansgariikyrkan
 • Hjärtstartare till Lövåsens skola
 • Hjärtstartare till Hembygdsgården

 • Renovering av båtbrygga på Ön i Hedesunda
 • Renovering av brygga och inköp av y-bommar till Hedesunda båtklubb
 • Renovering av brygga, Hade båtklubb
 • Fritidsgårdsverksamhet för mellanstadiebarn på Nya FUBB
 • Kanoter till lägerverksamhet på Skaparbyn
 • Inköp av fyrhjuling till Hedesunda Hembygdsgård
 • Betesputs med reservdelar till Utomälvens byalag
 • Nytt trägolv till övervåningen på Lövåsens skola
 • Regelverk för sponsorskyltar vid rinken i Hedesunda allaktivitetshus
 • Förbättrad belysning och pingisbord till Ålbo bystuga
 • Iläggningsramp vid Hedesunda båtklubb
 • Hemsida, logga/grafisk profil och turistkarta över Hedesunda
 • Arbete för att främja framkomligheten på stigar och vandringsleder i Utomälven
 • Bouleklot för inomhusbruk och hyra av träningshall för boulespel

 • Deltagande i ”Rörelsesatsningen” i skolan och på fritiden
 • Renovering av badplats i Hade
 • Renovering av badplats i Hällskog
 • Renovering av Lövåsens skola
 • Altan på Lövåsens skola
 • Aktivitetsutrustning till sommarläger med Föreningen Hedesundavävarna
 • Fritidsgårdsverksamhet för mellanstadiet
 • Mobil bastu till Ålbo byförening
 • Projektor och duk till Ansgariikyrkan/Utomälvens byalag
 • Iordningställande av temporära isar vid Hedesunda IP
 • Hyra av ismaskin för isvård till minirinkar
 • Byggnation av RWC på Ögården
 • Renovering av båtbrygga på Ön

 • Lekplatsutrustning och sand till lekplats i Ålbo
 • Kaffebryggare till Folkets Hus
 • Nytt enskilt avlopp och infiltration till Stavgården
 • Bänkbord till Pumptrack och idrottsplats
 • Fritidsgårdsverksamhet
 • Parkering vid Sandsnäs
 • Inomhusboulebanor i GNK
 • Renovering av staket till ridbana
 • Projektor och duk till utvecklingsgrupp och fritidsgård
 • Enskilt vatten och avlopp till Hedesunda Båtklubbs föreningslokal

 • Föreläsning om användning av sociala medier, för föräldrar i Hedesunda
 • Renovering av Festplatsen på Ön
 • Administrativa kostnader vid ansökan om marklov/strand-skyddsdispens vid anläggande av parkeringsplats, Hedesunda båtklubb.
 • Renovering av yttertak på Ögården, Hedesunda SMU
 • Inköp av fällbord till Vinnersjö skola, Vinnersjö byförening
 • Renovering och iordningställande av ungdomsrum på Vinnersjö skola, Vinnersjö byförening
 • Startbidrag för genomförande av sommarläger på Skaparbyn
 • Informations- och orienteringstavlor till Hembygdsgården i Hedesunda, Hedesunda Hembygdsförening
 • Renovering av storbryggan på Sandsnäsbadet
 • Påfyllning av sand på Sandsnäsbadet
 • Inköp av sarger för poolspel inom ishockeyn, Hedesunda IF
 • Iordningställande av grillplats vid Kalvhaga samt slutbesiktning av lekplatsutrustning, Ålbo byförening
 • Ytterbelysning till Hedesunda IP, Hedesunda IF
 • Inköp av y-bommar till Hedesunda båtklubb

 • Inköp av stolar och bort till Folkets Hus
 • Utegym vid spårcentralen i Hedesunda
 • Belysning vid boulebana
 • Renovering av skateramp
 • Anläggande av parkeringsplats vid Hedesunda båtklubb
 • Takrenovering på Ansgariikyrkan i Sevallbo
 • Läktare, material till stavhopp och styrketrall till Friidrottssektionen, Hedesunda IF

 • Pumptrackbana
 • Terrass på Vinnersjö skola
 • Belysning till ridbana
 • Vatten, avlopp, utbyggnad av toalett till Ålbo bystuga
 • Renoveringsarbeten Lövåsens skola
 • Inköp av modern utrustning till Hedesunda skjutbana
 • Inköp av projektor, ljudanläggning och hörslinga till Folkets Hus
 • Offentlig cykelpump
 • Renovering av trädgård, slyröjning och genomgång av värmesystem vid Skaparbyn

Forsbacka

Kontaktperson

Kontaktperson för Forsbackas utvecklingsgrupp, Lars Alfredsson: 070-642 41 10

Genomförda projekt

 • Bygglovsavgift för ställplatser, parkering, servicebyggnad, plank med mera i Forsbacka bruk
 • Gästbrygga och extrabrygga båthamnen
 • Scenteknik till kulturscenen i Glödgen
 • Fritidsgårdskvällar för låg- och mellanstadiet på Knoppen
 • Ungdomsprojekt i Forsbacka
 • Ljudanläggning till Mariehov
 • Rörelsefritids
 • Projekt- och processledning av lokalekonomisk analys (LEA)
 • Fotbollsmål och lekställning till lekpark på Skottvallen
 • Airhockeybord, till Knoppen
 • Bord och stolar till Glödgen
 • Ny golvtrall till dansbanan på Laduholmen
 • Bussresa till höstlovsläger för ungdomsgrupp
 • Träningsrep till utegym
 • Teaterföreställning för mellanstadiet och högstadiet
 • Snöskoter för spårning av skidspår

 • Hjärtstratare till Coop i Forsbacka
 • Slyröjning i båthamnen
 • 2 stycken grillplatser med bänkar vid Forsbacka bruk
 • Hjärt- och lungräddningsutbildning för medarbetare på Coop
 • Guidad tur i Forsbacka bruk med mobil/app
 • Bidrag till renovering av tak på Glödgen i Forsbacka bruk
 • Bidrag för anställning av projektledare till Forsbacka bruk
 • Hyra av contanier vid städning på Labbis
 • Fritidsgådskvällar för låg- och mellanstadiet på Knoppen
 • Skateramp, skateboards, hjälmar och skylt till Knoppen
 • Arkitektritningar över byggnader i Forsbacka bruk
 • Byggnation av scen i Glödgen i Forsbacka bruk
 • Målning av dansbanan på Laduholmen
 • Grindar till dansbana på Laduholmen
 • Belysning till tak på dansbana på Laduholmen
 • Förtäring vid aktivitetsdag inom Rörelsesatsningen
 • Trossverk till scen i Glödgen i Forsbacka bruk
 • Kyl och frys till Labbis
 • Skurmaskin till sporthallen i Forsbacka

 • Deltagande i ”Rörelsesatsningen” i skolan och på fritiden
 • Kommunalt avlopp och renovering av toaletter på Labbis
 • Fiber och trådlöst nätverk på Labbis
 • Projektledning i syfte att skapa en aktiv fritid för barn/unga, Knoppen
 • Spolutrustning till Mariehov
 • Vindskydd och stockbänkar till skolskogen/Mariaparken
 • Upprustning av skoterled till ”Gläntan”
 • Prickning i Gavleån ner mot Ålborg
 • Projektor, ljudsystem och kablage till biorum på Knoppen
 • Förstudie: Konstruktion av gångbro till Ålborg
 • Belysning till Klockstapeln
 • Dator, skrivare och kamera till Hembygdsföreningen

 • Nytt vindskydd på Fösholmen, i Nedre Säljet
 • Renovering av golv i gymbyggnaden på Mariehov
 • Bollfångarnät till Mariehov
 • Stocksarg vid utegym på Mariehov
 • Utomhusbelysning vid Mariehov
 • Barnverksamhet på Knoppen
 • Iordningsställande av yta mellan utegym och motionsspår på Mariehov
 • Staket vid pingisbord på Knoppens gård
 • Pållare/grind mellan staket och utegym på Mariehov
 • Förstudie: Strandpromenad Etapp 1 Forsbacka
 • Förstudie: Entré Forsbacka
 • Förstudie: Ålborg som tillgängligt rekreationsområde
 • Historisk skylt till Rysstenen
 • Ersättning för hallhyra till Forsbacka bandysektion
 • Takförstärkning på Glödgen
 • Studieplatser och arbetsplatser på Forsbacka bibliotek
 • Renovering av Klockstapeln på Ålborg
 • Tak till dansbana på laduholmen

 • Välkomstskyltar till Forsbackas infarter
 • Vindskydd Fösholmen
 • Inköp av 3 st pingisbord för utomhusbruk, till Knoppen, Pilparken och Mariehov.
 • Inköp av 9 st bänkbord från AME, till Brunnsvik, Mariehov och motionsspåret
 • Renovering av stålkonstruktion till tak på dansbanan på Laduholmen, Forsbacka IK
 • Inköp av ny aluminiumbrygga och ramp till badplatsen vid Ladhuholmen
 • Byggnation av läktare på Mariehov inklusive markberedning, slyröjning och rengöring av slaggstensläktare.
 • Inköp av bollfångarnät till Mariehov inklusive gjutning och montering
 • Inköp av byggmaterial för renovering av golv i gymbyggnaden på Mariehov
 • Inköp av spårsläde för spårning av skidspår
 • Inköp av grus för uppgrusning av träningsyta vid utegymmet på Mariehov
 • Inköp av 3st försäljningsskurer till Forsbacka, förvaras på Mariehov
 • Förstudie: Projektering av permanent tak över dansbanan på Laduholmen
 • Belysning till båthamnen i Forsbacka
 • Slyröjning i båthamnen
 • Västar till vuxenvandrare i Forsbacka
 • Barnverksamhet på Knoppen i Forsbacka, våren 2020
 • Inköp och montering av robotgräsklippare på Mariehov i Forsbacka
 • Renovering av Klockstapeln på Ålborg

Förstudie: I syfte att ta fram en projektbeskrivning och budget för ett projekt som syftar till att ta fram informationsskyltar, QR-koder och utveckla hemsidan

 • Målning av Konverten och förstärkning av fundament
 • Soffa längs stigen från Kontoret till kyrkogården
 • Soffor på Trekanten
 • Livbojar på strategiska platser längs vattnet
 • Pumptrackbana
 • Förstudie: Byggnation av inomhusgym på Mariehov i Forsbacka
 • Renovering och målning av Kägelbanan och Pumphuset
 • Utegym på Mariehov
 • Belysning utegym

 • Uppsättning av basketkorgar och bollplank vid Knoppen
 • Belysning vid Knoppen
 • Gång- och cykelväg mellan Stensängarna och Brunnsvik
 • Isättningsplats för båtar i Nedre Säljet
 • Soffor och bord längs vattnet vid Rörverksholmens södra udde
 • Soffor och bord vid båthamnen
 • Soffor och bord bakom Gavlegårdarnas fastigheter
 • Picknickbord, grillplats och sopkärl på Laduholmen
 • Tillgänglighetsanpassning och markberedning i elljusspår
 • Offentlig cykelpump
 • Ljudanläggning med hörselslinga och mikrofon till samlingslokal på Mariehov