Samarbeten, projekt och arbetssätt

Här hittar du information om våra arbetssätt, samarbeten och vilka projekt som Gävle kommun deltar i.

Ett barn som håller i en pappersbox med ett av budskapen från de globala målen
Foto: Thuresson Veronica

Agenda 2030

I Agenda 2030 finns 17 globala mål och 169 delmål. För att världen ska uppnå målen behövs ett starkt samarbete på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Här kommer vi som kommun in i bilden.

Lila bakgrund

Arbetet mot våldsbejakande extremism

Här hittar du information om hur kommunen arbetar mot våldsbejakande extremism.

Arkitektur i Gävle

I vår arkitekturpolicy kan du läsa om hur vi ser och arbetar med arkitektur inom vår kommun. Här finner du också information om Gävle kommuns arkitekturpris.

Avfall och återvinning inom förskola och skola

Här hittar du information om hur Gästrike återvinnare arbetar med studiebesök inom avfall och återvinning för att öka kunskapen hos elever i förskolor och skolor.

Sandbrun bakgrund

Barnahus Gävleborg

Barnahus finns för barn och ungdomar upp till 18 år som misstänks vara utsatta för våldsbrott i nära relationer och/eller sexualbrott oavsett relation.

BETTER

Här kan du läsa om vårt deltagande i EU-projektet BETTER, som ska bidra till ökad innovation och en effektivare offentlig sektor genom digitalisering.

Brottsförebyggarna i Gävle, BIG

BIG är en stödfunktion för de som jobbar med barn och ungdomar 0-18 år. Målet är att barn och ungdomar ska känna sig trygga och bli sedda, vilket kan förhindra utanförskap, drogmissbruk eller kriminalitet.

Cirkusatlet utför konst

Cirkus 2020

Läs mer om själva projektet Cirkus 2020. Här hittar du också kontaktuppgifter.

Compete in

Här kan du ta del av information kring EU-projektet Compete in.

Cykelplan 2020

I vår cykelplan kan du läsa om hur vi arbetar med cykelfrågor. Du kan också se kartor över framtida utveckling av cykelvägnätet.

Person med ryggsäck på ryggen leder en cykel.
people, travel, tourism, leisure and lifestyle - happy young hipster man with fixed gear bike and backpack on city street

Cykelvänlig arbetsplats

Cykelvänlig arbetsplats är en utmärkelse till alla arbetsplatser som gör det lätt för medarbetare att cykla till jobbet och i tjänsten.

Servrar i en serverhall.
Modern interior of server room in datacenter

Etablering av datacenter i Gävle-Sandviken

Just nu etableras en datacenterindustri i Gävle-Sandviken. Här kan du läsa om den nya industrin och hur du kan vara med i utvecklingen.

Blå färgplatta

Fristad Gävle

Här kan du läsa om Fristadsprogrammet och hur Gävle kommun bidrar i projektet.

Förebyggande verksamhet mot könsstympning

Projektet Prevention könsstympning är ett treårigt projekt 2019-2022 som drivs av Gävle kommun tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle och ideella aktörer. Projektet initierades av Familjecentralen i Sätra som lyfte frågan.

Illustrationer på människor som utför olika arbetsuppgifter.

Företagarvecka

Gävle - Sandviken Företagarvecka 2023 äger rum vecka 45, 7-10 november.

Gefle Street Art

Gävle kommun vill höja kvalitén i Gävles kulturliv och har därför startat projektet Gefle Street Art.

Gemensam gymnasieskola

Fem kommuner med ett gemensamt gymnasieutbud för alla elever i Gävle, Hofors, Sandviken, Ockelbo och Älvkarleby

Global Goals for Cities

Gävle kommun deltar som Sveriges representant i Global Goals for Cities, ett projekt inom EU:s program för hållbar stadsutveckling, URBACT, där 19 europeiska städer ingår.

Globala Gävle

Här kan du ta del av information kring projektet Globala Gävle.

Grön resplan

Läs hur företag och organisationer kan arbeta med en grön resplan för att göra resor inom samt till och från verksamheten mer hållbara.

Gävle klimatavtal

Gävle klimatavtal är en kraftsamling där lokala företag, föreningar, högskola och offentliga verksamheter samverkar inom klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling.

Smarta kartan – Hitta hållbara varor och tjänster

Gävle är fullt av smultronställen och verksamheter där du kan ta del av prylar och tjänster utan att köpa nytt. Du hittar dem i vår karttjänst Smarta kartan.

Hållbar vardag

Kampanjen genomfördes maj 2023 till april 2024 och riktade sig till medborgare som vill bidra till ett mer hållbart Gävle. 32 hushåll, med totalt 106 deltagande personer (55 vuxna och 51 barn), valdes ut och fick under ett år lära sig mer om hur de kan leva ett gott liv inom planetens gränser.

Hållbart resande för barn i skola och förskola

Vi arbetar för att ge fler barn och vårdnadshavare goda förutsättningar att gå, cykla eller resa med buss till och från skolan och förskolan.

Integration Gävleborg

Gävle kommun ingår i partnerskapet Integration Gävleborg som syftar till att bidra till en social hållbar samhällsutveckling genom att samordna, stärka och utveckla arbetet med integration i Gävleborg. Aktörer i partnerskapet förutom Gävle kommun är Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Polisen, Högskolan i Gävle samt de övriga kommunerna i länet.

Internationellt arbete

Gävle kommuns Internationella kontor stöttar kommunkoncernens förvaltningar och bolag i arbetet med internationalisering och internationella projekt. Läs mer om våra internationella projekt, vänorter och kommunala partnerskap.

iWater

Här kan du ta del av information kring EU-projektet iWater.

Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16-19 år

Alla kommuner har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte har fullföljt eller påbörjat sin gymnasieutbildning och som inte fyllt 20 år.

Kriminalitet och beroende bland unga

Vi erbjuder information, stöd, och behandling och vårt arbetssätt bygger på flexibilitet och tillgänglighet och utgår utifrån enskild individ eller enskild familjs behov.

ikoner_ansvar3

Krisberedskap

Här kan du ta del av samlad information om hur vi arbetar med krisberedskap. Du hittar exempelvis information om hur du förbereder dig för en kris, viktiga telefonnummer, kommunens ansvar och hur du hittar verifierad information i en kris.

Kultur- och fritidsbuss

Kultur- och fritidsbussen upphör från och med 1 januari 2024, enligt ett besparingsbeslut i Kultur- och fritidsnämnden den 12 december 2023

Blå färgplatta

Inriktningsprogram för kulturpolitik

Det kulturpolitiska programmet anger ramarna för det kulturarbete som bedrivs inom Gävle kommun.

Kulturtrappans tilllbild, barn som kollar på en skärm bakom fotografen

Kulturtrappan

Kulturtrappan är vår kulturgaranti för barn och unga. Kulturgarantin gäller för samtliga skolor i Gävle kommun från förskoleklass till årskurs 9. Vi erbjuder även kulturaktiviteter till förskolan och gymnasieskolan.

Laboratoriet i Forsbacka Bruk

Gävle kommun renoverar lokalen Labbis (Laboratoriet) i Forsbacka Bruk

Laddinfrastruktur för elfordon

För att nå ett klimatneutralt Gävle till 2030 behöver vi göra färre resor och transporter, detta genom att öka andelen hållbara färdmedel och klimatsmarta drivmedel som exempelvis elfordon. För att det ska fungera behöver möjligheten att ladda elfordon förbättras.

Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun

Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun ansvarar för alla lantmäteriförrättningar och fastighetsregistret inom kommunens gränser.

LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Här hittar du rapporterna från de LUPP-enkäter som gjorts i kommunen och information om bakgrund och syfte till arbetet.

Låna cyklar till skolaktiviteter

Anställda på grundskolor i Gävle har möjlighet att kostnadsfritt låna cyklar till elever. På så sätt kan alla elever delta i gemensamma cykelaktiviteter i skolan.

Lärande för hållbar utveckling – LHU

Gävle kommun satsar på att ge barn och elever kunskap för att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det här arbetet sker genom ett aktivt arbete med Lärande för hållbar utveckling - LHU.

Medel för ökad integration, sammanhållning och social gemenskap

I Gävle finns ett politiskt beslut att varje år nyttja 16 miljoner från bostadsbolaget Gavlegårdarnas vinst så kallade värdeöverföringsmedel. Pengarna ska användas till insatser som syftar till att öka integration och social sammanhållning där vi bor.

En person som ligger i gräset och läser en bok. Bredvid honom står en cykel parkerad med en cykelhjälp på styret.
Foto: Daniel Bernstål

Miljöstrategiskt program

Sedan flera år tillbaka är vi en av Sveriges bästa miljökommuner. Tillsammans gör vi Gävle till en bra plats att bo och leva på nu, samtidigt som vi ser se till att lämna över en god miljö och välfärd för kommande generationer.

En ungdom lär sig mer om teknik med hjälp av en surfplatta.

Naturvetenskap och teknik inom förskola och grundskola

Gävle kommun har som ett långsiktigt mål att öka självförtroendet och intresset för naturvetenskap, teknik och entreprenörskap hos barn, elever och studenter. Målet är också kraftigt förbättrade resultat och att få fler elever från Gävle att söka natur/teknik/industriprogrammen på gymnasiet.

Kvällsbild över Drottninggatan.
Foto: Thuresson Veronica

Näringslivsprogram

Konkurrenskraftiga företag skapar fler jobb och skatteintäkter. När de mår bra, gynnas även Gävle kommun. Tillsammans växer vi och främjar tillväxt.

Planering för Styrel

Samhället är beroende av en fungerande elförsörjning. Elförsörjningen kan exempelvis störas i samband med stormar eller vid sabotage.

Port Mate

Här kan du ta del av information kring EU-projektet Port Mate.

Logotyp för samverkan skola arbetsliv

Rikskonferensen för samverkan skola-arbetsliv (SSA)

SSA-rikskonferensen är öppen för alla som arbetar med eller är intresserade av samverkan mellan skola och arbetsliv. Här anmäler du intresse för att hålla konferensen.

Samverkan Gävleborg 2022

Samverkan Gävleborg 2022 ska öka nyanländas chanser att få arbete. Projektets syfte och mål är att främja integrationen av tredjelandsmedborgare i Gävleborgs län.

Interreg Europe logo

School Chance – EU-projekt för skoltrafikfrågor

Under åren 2017-2021 deltar Gävle kommun i ett EU-projekt kallat School Chance - SCHOOL mobility CHAlleNges in regional poliCiEs. Sektorerna Livsmiljö Gävle och Utbildning Gävle samt det kommunala bolaget Gavlefastigheter AB medverkar i arbetet som projektleds av Livsmiljö Gävle.

Skräpplockardagarna – en aktion mot nedskräpning

Varje vår deltar Gävle kommun i Håll Sverige Rent - en aktion mot nedskräpning.

Drönarbild över Gävle

Socialt hållbarhetsprogram

Vi arbetar för att alla i Gävle ska ha ett fungerande socialt liv, där samhället är integrerat och tryggt och det finns möjlighet till delaktighet och inflytande. Ett socialt hållbart samhälle som kan hantera förändringar och fortsätta utvecklas.

Kvinna leker med barn i lekpark
Mamma leker med barn i lekpark Foto: Plattform

Stadsdelslyftet Andersberg

Inom satsningen stadsdelslyftet Andersberg arbetar vi för fler trygga, attraktiva utemiljöer och mötesplatser för en ökad delaktighet och gemenskap. Projektet ska skapa en modell som kan användas i andra stadsdelar i Gävle.

Stadsdelsnätverk – för samverkan, gemenskap och dialog

Genom nätverken skapar vi en tryggare och mer levande stadsdel. Vi äger nätverken tillsammans och det blir vad vi gör det till.

Stolt och nykter 2024

Missa inte årets häftigaste kväll i Furuviksparken tisdag 11 juni – en sommarfestival med massor av folk, konserter, karuseller, spel, tävlingar, DJ och dans.

SUMPs for BSR – hållbar mobilitetsplanering och aktiva färdsätt

Information om vårt deltagande i SUMPs for BSR, ett EU-projekt där deltagande städer i Östersjöregionen arbetar med att förbereda, implementera och följa upp planer för hållbara resor och trafiklösningar.

Översvämning i viadukt Lexevägen

Så minskar vi risken för skador vid översvämning

Genom ökad beredskap och åtgärder för klimatanpassning kan risken för allvarliga skador minskas. Här hittar du information om hur vi samt du som fastighetsägare kan förebygga skador vid eventuell översvämning.

Trafikhjulet – aktiviteter med fokus på hållbart resande

Med Trafikhjulet vill vi inspirera och stödja pedagoger till att väcka barns intresse för och förmåga till hållbart resande, alltså att gå, cykla och åka kollektivt. Aktiviteterna är öppna för både fristående och kommunala skolor och förskolor.

Röd snören i råbandsknut

Bli fadderföretag till en högstadieklass

Trossen ger en möjlighet för arbetsplatser att följa en fadderklass under deras högstadietid. Anmäl ditt företag och läsa mer om hur samarbetet går till.

En person som går i boulongern i mörkret

Trygghet och brottsförebyggande arbete i Gävle

Här kan du läsa om hur vi arbetar med olika insatser när det gäller trygghet och brottsförebyggande i Gävle. Du hittar också information om var du kan vända dig för hjälp och stöd i olika situationer.

Personer som cyklar i Esplanaden på snönunderlag
Foto: Thuresson, Veronica

Vintercyklisten

Kampanjen Vintercyklisten riktar sig till företag som vill ge medarbetare chansen att cykla under vintern. Anmälningsperioden för säsongen 2023/2024 är nu stängd.

Ikonbild

Våldsförebyggande arbete

Här kan du läsa om det arbete Gävle kommun gör för att förebygga våld och vilka insatser och projekt som pågår inom kommunens våldsförebyggande arbete.

Bild på ett bibliotek

Ytterområdessatsning

Ytterområdessatsningen ska stimulera utveckling och skapa framtidstro genom insatser i kommunens ytterområden. Inledningsvis fokuserar arbetet på Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka.

Två äldre människor som umgås

Äldrevänlig kommun

Gävle kommun arbetar för att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor. Kommunen är därför medlem i Världshälsoorganisationens nätverk för äldrevänliga städer.