iWater

Här kan du ta del av information kring EU-projektet iWater.

 

iwater

På senare tid har klimatförändringar medfört intensivare och mer frekvent förekommande regnoväder, samt ett ökande antal översvämningar.

Detta kräver att stadsplaneringen anpassas och strategier/riktlinjer tas fram som beaktar större volymer avrinnande vatten (så kallat dagvatten). Samtidigt växer och förtätas städerna och mer yta hårdgörs (asfalteras), vilket påverkar förutsättningarna att ta hand om dagvattnet på ett hållbart sätt.

Inom Östersjöregionen förväntas klimatförändringarna ge mer och häftigare regn framöver. Samtidigt har man funnit att den nuvarande stadsplaneringen visat sig svag i att möta dessa utmaningar.

EU- projektet iWater syftar därför till att skapa högre kvalitet, renare och säkrare stadsmiljöer och att öka den urbana hållbarheten avseende hantering av dagvatten.

Aktiviteter

För att möta uppsatta mål, tas riktlinjer och verktyg för integrerad dagvatten hantering fram inom projektet. Dessa ska implementeras i stadsplaneringen genom t.ex. samverkan mellan forskning och praktisk tillämpning och på så vis kan även gemensamma metoder utvecklas.

Lokala arbetsgrupper etableras inom alla deltagande städer vilket ger de respektive kommunerna möjlighet att utveckla lösningar i nära samverkan med lokala intressenter.

Inom projektet genomförs en studenttävling i syfte att hitta nya innovativa dagvattenlösningar som är applicerbara utifrån de dagvatten förutsättningar som råder hos de sju deltagande städerna. Lösningarna utgör underlag för investeringsplaner och åtgärder som kan komma att utföras efter projektets livstid.

Deltagande städer uppdaterar sina dagvattenpolicys inkluderat mål och aktiviteter under de närmaste kommande åren. Projekt konsortiet tar fram riktlinjer för integrerad dagvattenhantering som beskriver ett idealt dagvatten system, för att lyfta stadsplaneringen avseende dagvatten till en högre nivå. Konsortiet tar också fram bedömningskriterier för utvärdering som kommer att spridas för praktisk användning inom Östersjöregionen och EU. Kunskapsöverföring inom integrerad dagvatten hantering och användandet av verktyg för bedömning av grönytefaktorer kommer att ske till andra städer och intressenter under projektets genomförandetid.

Projektbudget/Finansiering

Total budget för projektet är 2 350 000 Euro.

Gävle kommuns projektbudget är 339 885 Euro, varav 75 % finansiering sker från EU och 25 % från Miljöstrategiska programmet (Gävle Kommun).

Resultat

Deltagande städer antar nya dagvattenprogram och ungefär 35 andra städer i Östersjöregionen utbildas i att använda framtagna metoder. Stadsplaneringen lyfts till en högre nivå genom att nya verktyg och metoder tas fram och testas.

Kontaktinformation

Anna Nettelbladt,
Projektledare iWater Gävle kommun
026-17 26 95
anna.nettelbladt@gavle.se