Kriminalitet och beroende bland unga

Vi erbjuder information, stöd, och behandling och vårt arbetssätt bygger på flexibilitet och tillgänglighet och utgår utifrån enskild individ eller enskild familjs behov.

Familjebehandling riktad till barn och unga

Vi erbjuder kvalificerad familjebehandling riktad till barn och unga och deras familjer och nätverk. Vi arbetar med barn och unga från 0 till 17 år. Vårt arbete bygger på olika teoretiska grunder. De grundläggande teorierna är:

  • anknytningsteorin
  • nätverksorienterad behandling
  • systemisk teori.

Detta betyder att vi alltid erbjuder behandling kopplad till varje barn och deras relationer, nätverk och familj för bästa vårdeffekt.

Arbetet med unga och kriminalitet

Stödinsatser som vi erbjuder som är kopplat till unga och kriminalitet, bygger på relation och nätverksarbete. Vi utgår från att unga behöver träffa kloka vuxna för att skapa trygghet och stabilitet i sin vardag. Vårt arbetssätt bygger på flexibilitet och tillgänglighet. Vi vistas i miljöer där unga finns samt försöker skapa relationer med den unga för att de ska känna tillit och att vuxna är till stöd.

Vi arbetar med:

  • Att hitta alternativ till olämpliga och otrygga miljöer.
  • Att motivera och förstärka föräldrar och nätverk att finnas till för sina barn.
  • Att göra en risk- och skyddsanalyser för att ta reda på vad som oroar, vad som fungerar och vad som behöver hända.

Sociala insatsgrupper

SIG, sociala insatsgrupper är en samverkansmodell mellan socialtjänst och polis. Att arbeta med SIG handlar om att samverka kring unga personer som riskerar att utveckla och/eller redan har en kriminell livsstil samt har ett omfattande behov av samordning av insatser tex skola, region, socialtjänst och polis.

Arbetet med unga och beroende

Vi erbjuder även vård till unga om det finns oro för beroende och/eller oro för farligt bruk av alkohol och/eller andra droger. Detta arbete sköts av en alkohol- och drogterapeuter som använder samtalet, relationen och olika behandlingsverktyg som stöd i behandlingen.

Här hittar du mer information om stöd och behandling för unga med beroende.

Samverkan med andra verksamheter

Vi samverkar med andra verksamheter som arbetar med att stötta och hjälpa unga och deras familjer. Skolan, fritidsgårdar och andra aktörer är viktiga samarbetspartners i vårt arbete att erbjuda barn och unga i Gävle drogfrihet samt en vardag utan kriminalitet eller andra potentiellt farliga miljöer.

Oro för någon i din närhet

Om du känner oro och misstänker att någon i din omgivning far illa kan du göra en orosanmälan. Om du anser att faran är akut ska du ringa 112.

Läs mer om hur du gör en orosanmälan här.