Kulturpolitiskt program

Det kulturpolitiska programmet anger ramarna för det kulturarbete som bedrivs inom Gävle kommun.

I Gävle är kulturen viktig

Visionen i det kulturpolitiska programmet är att uppnå ett hållbart kulturliv med hög kvalitet i kommunen. För att göra det måste kulturens egenvärde värnas. Det betyder att kulturen ska vara en kraft, fri och stark i sig själv. Kulturen ska också vara tillgänglig för alla, samtidigt som vi ska se till att ha barns och ungas behov och rättigheter särskilt i åtanke. Vi vet att ett rikt och varierat kulturutbud bidrar till upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Det gör att staden och vi som bor här utvecklas.

Kulturstaden Gävle

Gävle har flera väletablerade kulturinstitutioner i form av symfoniorkester, konsthall, museer och teatrar och staden har utmärkt sig för sitt breda kulturutbud av hög kvalitet.

Gävles stadsbild vittnar om en stad med en lång historia och intressant arkitektur. En stark basindustri med flera stora arbetsgivare har präglat Gävle vilket gjort arbetarrörelsen och fackföreningarna starka. Sammantaget avspeglas det i kulturlivet genom livskraftiga kulturföreningar, studieförbund och arbetarteater. Gävle har också varit en viktig handels- och hamnstad, något som givit internationella kontakter och influenser. Högskolan gör att Gävle idag delvis har prägel av studentstad.

Kulturens roll i en växande kommun

Det föds fler barn i Gävle, fler människor vill bo i Gävle och fler företag väljer att etablera sig här. Ett rikt och varierat kulturutbud som speglar historia och samtid ökar kommunens attraktion samt bidrar till framtidstro och en god livsmiljö. Genom ett rikt och varierat kulturutbud främjas upplevelser, möten, bildning och delaktighet och den fria kulturen är en motor i regionens utveckling.

I en växande stad finns också möjligheter till att berika den fysiska miljön kulturellt, bland annat genom en planering som tar hänsyn till det befintliga. När nya stadsdelar tar form eller omvandlas tillvaratas möjligheter att skapa mötesplatser och förutsättningar för kultur.

Tillgänglig kultur för alla

Kultur ska vara tillgänglig oavsett ekonomiska förutsättningar, språk, funktionsvariationer och bakgrund. Det är också viktigt att tillgodose alla åldersgrupper; inte minst de äldre, en befolkningsgrupp som ökar framöver. Det ska också finnas förutsättningar för kulturlivet i så väl stad som landsbygd.

Kultur för och med barn och unga

Barn och unga är en särskilt prioriterad grupp inom kultursektorn. Från och med den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lagstiftning, vilket innebär ett tydligare ställningstagande för att barn är egna individer med egna rättigheter.

Ur FNs barnkonvention: ”Barn har rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet, och samhället ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet”

Kulturen bidrar till bildning och förbättrade skolresultat för barn och unga. Barn och ungas delaktighet inom kulturskapandet är också viktigt, bland annat för att ge utrymme för innovation och nya kulturyttringar.

Gävle kommun vill tillgodose behovet av både kulturpedagogik, kreativitet och upplevelser. Utbudet av kultur för barn och unga ska präglas av hög kvalitet med variation, bredd och spets.

Hållbarhet och kultur – ekonomiskt, socialt och miljömässigt

Kultur- och fritidsnämndens resurser ska användas för att eftersträva ett ekonomiskt hållbart kulturliv, sett ur individens, föreningens och kommunens synvinkel.

Gävle kommuns kulturpolitiska arbete ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Det omfattar även det kulturutbud som stöds och främjas av Gävle kommun.

Läs det kulturpolitiska programmet

Du som vill fördjupa dig kan läsa det kulturpolitiska programmet i sin helhet.