Socialt hållbarhetsprogram

Vi arbetar för att alla i Gävle ska ha ett fungerande socialt liv, där samhället är integrerat och tryggt och det finns möjlighet till delaktighet och inflytande. Ett socialt hållbart samhälle som kan hantera förändringar och fortsätta utvecklas.

Tillsammans för en hållbar framtid

Ett socialt hållbart Gävle är jämställt och jämlikt. En plats där alla människor får sina rättigheter respekterade och oavsett behov och förutsättningar ges lika möjligheter för att utvecklas, ha en god hälsa och vara delaktig i samhällsutvecklingen.

Under 2018 antog vi ett socialt hållbarhetsprogram för att säkerställa att kommunkoncernen arbetar tillsammans för en hållbar framtid för alla som bor och vistas i Gävle – idag och i framtiden. Barn och unga beaktas särskilt i programmet som sträcker sig till 2025.

Socialt hållbarhetsprogram har fyra målområden med underliggande programmål: trygghet, jämställda och jämlika villkor, delaktighet och inflytande samt icke-diskriminering.

Ansvar ligger hos hela koncernen

Ansvaret för att jobba med social hållbarhet ligger över hela kommunkoncernen. Alla verksamheter ska i sitt arbete ta med hållbarhetsperspektivet och de mål som finns uppsatta i socialt hållbarhetsprogram.

Strateger som är placerade på enheten för social hållbarhet stöttar verksamheterna i arbetet. Strategerna ansvarar också för att identifiera behov och åtgärder för att uppnå målen och initiera insatser och förändringar både på övergripande nivå och verksamhetsnivå.

Socialt hållbarhetsprogram

Bokslut

I våra sociala hållbarhetsbokslut kan du följa hur arbetet med att uppfylla målen i programmet gått under det gångna året.

Fler hållbarhetsdimensioner

För ett hållbart Gävle måste vi arbete med samtliga tre hållbarhetsdimensioner: social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. De olika delarna är många gånger beroende och direkt kopplade till varandra. Framgång på ett hållbarhetsområde ger positiva effekter även på de andra. I kommunen fångas de tre dimensionerna upp i Socialt hållbarhetsprogram, miljöstrategiskt program och näringslivsprogrammet.

När de tre hållbarhetsdimensioner stöttar varandra blir arbetet för att nå de mål som finns i Agenda 2030 mer framgångsrikt. Tillsammans arbetar vi får en hållbar värld globalt och ett hållbart Gävle lokalt.

Läs mer om vårt arbete med Agenda 2030.

Så arbetar vi mot målen

Aktuellt inom social hållbarhet

Våga bry dig! – samarbete mot våld i nära relationer oberoende av plats

Nu är det En vecka fri från våld, en nationell kampanj som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot våld i nära relationer. I samband med det lanserar Gävle kommun tillsammans med flera andra aktörer samarbetet Våga bry dig! för att stärka kunskapen om våld i nära relationer och uppmärksamma hur du som medmänniska kan agera och gå från misstanke till omtanke oberoende av plats.

21 november 2023

Fler år med rörelsesatsning för barn

Tre år med Rörelsesatsningen i Gävle har gett tryggare skolmiljö och har satt fler inaktiva barn i rörelse under både skoldagen och på fritiden. Nu satsar kommunen vidare med ett flerårigt avtal för att kunna arbeta långsiktigt med rörelse i flera skolor och möjliggöra att verksamheten DOIT i Andersberg fortsätter efter projekttidens slut.

20 oktober 2023

Utbyte med fokus på att bryta äldres ofrivilliga isolering med hjälp av kultur och digitalisering

Inclusion in agefriendly cities är ett projekt som finansierats av Erasmus+ och som drivits inom ramen för uppdraget att göra Gävle kommun alltmer åldersvänligt. Projektets deltagare har varit från Gävle, Paris och den italienska staden Reggio Emilia.

5 september 2023

Utbyte som ger idéer för en bättre vardag för äldre

När besökare från Paris och den italienska staden Reggio Emilia var på två dagars studiebesök i Gävle stod de äldres vardag i fokus. Målet är att dela erfarenheter och ge varandra nya tips för att minska ofrivillig ensamhet med stöd av kultur.

17 juni 2022