Söka pengar ur fonder och donationsstiftelser

Här hittar du information om vilka fonder och donationsstiftelser det går att söka pengar ur. En fond/donationsstiftelse är en summa pengar som förvaltas av kommunen för ett bestämt ändamål.

Det här är en donationsstiftelse eller fond

Kommunen förvaltar men äger inte pengarna

En donationsstiftelse eller fond är en summa pengar som förvaltas av kommunen för ett bestämt ändamål, men det är inte kommunen som äger pengarna.

Pengarna i stiftelsen/fonden förvaltas för att tillgodose ändamålet och en viss summa pengar betalas ut varje år. De stiftelser/fonder som finns och vad de avser kan du läsa om under respektive stiftelse/fond.

Kommunen kan inte ändra villkoren

Det är donationsfondens grundare som bestämmer vilka som kan söka medel och vad pengarna ska användas till. Kommunen kan inte ändra på villkoren och kan endast dela ut pengar enligt donationsfondens villkor.

Några exempel på villkor som kan förekomma i vissa fonder:

 • Sökande ska bo i ett särskilt beskrivet geografiskt område
 • Sökande ska vara ensamstående kvinna
 • Sökande ska använda pengarna till ett särskilt användningsområde.

Välgörande eller allmännyttiga ändamål

Kapitalet ska användas till antingen välgörande ändamål eller för allmännyttiga ändamål. Mottagare av bidragen ska vara personer/föreningar/organisationer som är i behov av hjälp. Det framgår i varje stiftelses/fonds information vem/vilka som kan söka pengar och hur du söker.

Fonder med ansökningsperiod under hela året

Stiftelsen Änke- och Pupillkassan

Fonden bildades 25 maj 1897 efter ett förslag från Borgarskolans styrelse. Fonden riktar sig till ordinarie lärare vid Borgarskolan i Gävle. En permutation med ändringar av ändamål samt summor har beviljats 17 december 1984. En indexhöjning av summorna har även gjorts 2019.

Ändamål

Fondmedel kan beviljas till:

 • Begravningshjälp med ett maxbelopp av 2 500 kronor till:
  • Ordinarie lärare
  • Pensionerad ordinarie lärare
  • Ordinarie lärares make/maka
  • Pensionerad ordinarie lärares make/maka
  • Avliden ordinarie lärares make/maka
 • Pension att utbetalas med ett belopp på:
  • Upp till 12 000 kronor årligen till änka/änkling efter ordinarie lärare eller pensionerad ordinarie lärare
  • Upp till 4 500 kronor årligen till varje barn under 18 år efter ordinarie lärare eller pensionerad ordinarie lärare.
 • Om hela avkastningen inte åtgår till ovanstående ändamål, kan bidraget användas till studier, studieresor och vetenskapligt och pedagogiskt författarskap för lärare vid skolan.

Rätt till pension tillkommer änka/änkling i de fall hon/han:

 • Har vårdnaden om och stadigvarande sammanbor med barn under 18 år, som vid tiden för dödsfallet stadigvarande vistades i makarnas hem.
 • Vid makens/makans död varit sammanboende med honom/henne under en tidsperiod av minst två år räknat från tidpunkten för dödsfallet.
 • Änkan/änklingen har rätt till pension så länge hon/han förblir ogift.

Ansökningstid

Ansökningstiden är under hela året.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänst och det krävs bankID. Behöver ni hjälp med er ansökan är ni välkomna till receptionen i Stadshuset eller expeditionen på Borgarskolan.

Om du har frågor kan du kontakta oss via e-post, fonder@gavle.se.

Stiftelser för fristående grundskolor

Gävle kommun förvaltar ett flertal stiftelser för Gävles grundskolor. Några av stiftelserna får alla Gävles grundskolor ta del av, oavsett om det är en kommunal eller en fristående skola. Den disponibla avkastningen fördelas proportionellt på skolorna i Gävle kommun, beroende på antalet elever vid skolorna.

711109 – Stiftelsen fonden daghem för barn (förskoleklass)

Stiftelsen bildades den 8 december 1944 genom föreningarna Föreningen för Gefle barnkrubba, Gefle fruntimmersförening för arbetsstugan, Föreningen för Folkkindergarten i Gävle och Gävle stads barnhusinrättning (Gävle stads barnhuskassa). Tillsammans gav de 157 200 kronor som bildades stiftelsen Fonden daghem för barn.

Fondmedlen ska användas för:

 • Att i Gävle inrätta och driva eller ombesörja driften av institutioner för halvöppen barnvård (lekskola, daghem och eftermiddagshem). Det som idag benämns som förskoleklass.

Kommunstyrelsen fattar beslut.

716605 – Stiftelsen låg- och mellanstadiets samfond

Stiftelsen låg- och mellanstadiets samfond består av Wilh Ahrnes minne, Folkskollärarinnan Gerda Bergfors stipendiefond, fonden för inköp av musikinstrument, Carl Hedqvists fond, Karl XII:s minnesfond Majken Lindgrens premiefond, Folke Löfgrens premiefond, Komminister E V Nordins stipendiefond, Majken Strandbergs minne samt Gävle folkskolors barnkörer.

Fondmedlen ska användas företrädesvis för:

 • Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit
 • Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skola, eller åt gymnastik eller idrott
 • Stipendium för fortsatt utbildning eller genomgång av obligatorisk skola
 • Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands.
 • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävlingar eller annat för eleverna gemensamt ändamål
 • Fördärv av material eller andra saker

Avkastningen får ej användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Den disponibla avkastningen ska fördelas proportionellt på skolorna inom förutvarande Gävle stad, beroende på antalet låg- och mellanstadieelever vid skolorna. Om fondens avkastning något år uteblir reserveras det beloppet för utbetalning kommande år.

Beslut fattas av skolstyrelsen efter hörande av berörda skolors lärarkollegier.

716606 – Stiftelsen högstadiets samfond

Högstadiets samfond består av 30 fonder.

Fondmedlen ska användas företrädesvis för:

 • Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit
 • Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skola, eller åt gymnastik eller idrott
 • Stipendium för fortsatt utbildning eller genomgång av obligatorisk skola
 • Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands.
 • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävlingar eller annat för eleverna gemensamt ändamål
 • Fördärv av material eller andra saker

Avkastningen får ej användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Den disponibla avkastningen ska fördelas proportionellt på skolorna inom Gävle Kommun, beroende på antalet högstadieelever på skolorna. Om fondens avkastning något år uteblir reserveras det beloppet för utbetalning kommande år.

Beslut fattas av skolstyrelsen efter hörande av berörda skolors lärarkollegier.

716607 – Stiftelsen grundskolans samfond

Grundskolans samfond för gemensamma ändamål består av J G Björkegrens fond, 1921 års beklädnadsfond, Brännerifonden nr 3, Kristina Eklunds fond, Victor och Christine Engvalls stipendiefond för folkskolorna i Gefle, Fattigskolornas fond, Fonden för främjande av nykterhetsundervisningen i länet, Furuviksfonden, Fru Sofie Kramers minne, B Lejas fond, P Muréns fond, Kristina Nordins fond, Alma Nyborgs donation, J Fr och Maria Stenbecks fond, Erik Wendelii fond, P Åberg & Co fond, Ödmanska donationen och Fonden för skolbarn från Stigslund.

Fondmedlen ska användas som stipendier till hjälp för:

 • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

Avkastningen får ej användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Stipendium sökes av lärare vid grundskola inom nuvarande Gävle kommun och ansökan ska ha inkommit till skolstyrelsen före höstterminens utgång. Om fondens avkastning något år uteblir reserveras det beloppet för utbetalning kommande år.

Beslut fattas av skolstyrelsen efter hörande av berörda skolors lärarkollegier.

Inlämning och utbetalning

De kommunala grundskolorna hittar all information och e-tjänst via intranätet.

De fristående grundskolorna får information utskickat i början av vårterminen om hur mycket pengar varje skola får tilldelat.

När skolan har fattat ett beslut om vilka som ska få ta del av stiftelsemedlen fyller de i och signerar blanketten ”Ansökan om bidrag till lägerskola – studieresa – studiebesök”. För varje ansökan ska det även finnas ett skriftligt beslut.

Därefter laddar skolan upp ansökan och det skriftliga beslutet via e-tjänst:.

Återrapportering

Senast tre veckor efter genomförd aktivitet ska blanketten ”Rapport från lägerskola – studieresa – studiebesök” fyllas i och skickas in via e-tjänstens meddelandefunktion.

Kvitton/underlag ska också bifogas rapporten.

Frågor

Vid frågor kontakta oss via e-post fonder@gavle.se.

Stiftelser för fristående gymnasieskolor

Gävle kommun förvaltar flera stiftelser för Gävles gymnasieskolor. Det finns två stiftelser som alla Gävles gymnasieskolor får ta del av, oavsett om det är en kommunal eller en fristående skola. Den disponibla avkastningen fördelas proportionellt på skolorna i Gävle kommun, beroende på antalet behöriga gymnasieelever vid skolorna.

Gymnasieskolornas samfond – 716608

Samfonden har bildats genom en sammanläggning av 58 donationsfonder.

Fonden får användas till:

 • Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit.
 • Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan, eller åt gymnastik eller idrott.
 • Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola.
 • Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom eller utomlands.
 • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävlingar eller annat för eleverna gemensamt ändamål.
 • Förvärv av material eller andra saker.

Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen efter hörande av berörda skolors lärarkollegier.

Läkerols samfond – 716611

Läkerols samfond bestod tidigare av fyra olika fonder: Läkerols stipendiefond från 1955, Läkerols stipendiefond (särfond vid Borgarskolan) från 1945, Läkerolfonden för tekniskt gymnasium (särfond vid Polhemsskolan) från 1955 samt Läkerols stipendiefond (särfond vid Vasaskolan) från 1945. År 1981 beslutades att de fyra fonderna skulle slås ihop till en samfond med namnet Läkerols samfond.

Fonden får användas till:

 • Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit.
 • Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan, eller åt gymnastik eller idrott.
 • Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola.
 • Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom eller utomlands.
 • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävlingar eller annat för eleverna gemensamt ändamål.
 • Förvärv av material eller andra saker.

Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen efter hörande av berörda skolors lärarkollegium.

Inlämning och utbetalning

De kommunala gymnasieskolorna hittar all information och e-tjänst via intranätet.

De fristående gymnasieskolorna får information skickat till sig i början av vårterminen om hur mycket pengar varje skola får tilldelat. När skolan har tagit ett beslut om vem eller vilka elever som ska få ta del av pengarna fyller de i sina kontouppgifter samt laddar upp underskrivet beslut via e-tjänst:

Frågor

Om du har frågor kan ni kontakta oss via e-post. fonder@gavle.se

Fonder med ansökningsperiod i mars

Oscar och Adéle Flensburgs understödsfond

Fonden är till för tillsvidareanställda inom Gävle kommunkoncern med barn under 18 år, pensionerade anställda och nyblivna änkor/änklingar efter anställda.

Fonden

År 1931 testamenterade Oscar F Flensburg aktier till bildandet av ”Oscar och Adèle Flensburgs understödsfond” (Adèle var hans syster). Fonden inrättades först för arbetarpensioner till anställda vid Flensburgs före detta pliggfabrik, därefter för pensioner till änkor och oförsörjda barn efter tjänstemän i Gävle stads tjänst.

Ändamål

Pengar kan sökas för rehabiliteringsåtgärder, studier, kulturaktiviteter eller andra ändamål av kostsamt slag för anställdas barn under 18 år eller som pensionstillskott till pensionerade anställda. Pengar delas också ut till nyblivna änkor/änklingar efter anställda.

Målgrupp

 • Nyblivna änkor/änklingar efter anställda
 • Anställda med barn yngre än 18 år
 • Pensionerade anställda (sjuk- och förtidspensionerade i första hand) som inte uppnått 30 års tjänstgöring.

Ansökan, utbetalning och redovisning

Nybliven änka/änkling efter anställd i Gävle kommun

Stöd betalas automatiskt ut till nybliven änka/änkling efter anställd i Gävle kommunkoncern. Stödet är på 6 000 kr och 2 000 kr per barn som är under 18 års ålder.

Användningen av pengarna behöver inte redovisas.

Stöd/stipendier till barn under 18 år

Stöd till tillsvidareanställda hos Gävle kommunkoncern med barn yngre än 18 år görs till valt bankkonto efter godkänd ansökan och mot redovisande av kvitton digitalt. Kvitton laddas upp och redovisas via meddelandefunktionen på inlämnad ansökan på mina sidor.

Maximalt 10 000 kr per barn kan sökas till rehabiliteringsåtgärder på grund av funktionshinder eller sjukdom och maximalt 5000 kr per barn kan sökas till studier, kulturaktiviteter eller andra ändamål som bedöms vara av kostsamt slag.

Ansökningstiden är 1 januari – 31 mars.

Ansökan görs via e-tjänst:

Pensionstillskott

Pensionstillskott betalas ut efter godkänd ansökan till valt bankkonto. Användning av pengarna behöver inte redovisas.

Ansökningstiden är 1 januari – 31 mars.

Ansökan görs via e-tjänst:

Frågor

Frågor som gäller en inlämnad ansökan ska skickas via meddelandefunktionen i själva ansökan på Mina sidor.

Andra frågor kring fonden skickas till fonder@gavle.se.

Skollovskoloniernas samfond

För dig som vill söka pengar ur Skollovskoloniernas samfond

Fonden

Genom beslut om sammanläggning av fonder 1978 och 1979, har Gävle skollovskoloniers fonder, fonden Handlanden A. Lindbergs minne, Barnens Dags Fonden samt 70 procent av Ernst och Hilda Engvalls donationsfond förts till samfonden. Ändamålet för Skollovskoloniernas samfond är att främja skollovskoloniverksamhet.

Ändamål

Fondmedel kan beviljas till:

 • Lägerverksamhet på skollov för barn och ungdomar 6–19 år. (Ett läger behöver inte vända sig till alla godkända åldrar utan kan till exempel även vara åldrar mellan 6–12 eller 13–19).
 • Ideella föreningar som uppfyller allmänna regler för föreningsstöd.
 • Lägerverksamhet som bedrivs inom Gävle kommun eller för barn och ungdomar som bor i kommunen.
 • Lägerverksamhet som är öppen för alla barn och ungdomar i Gävle kommun.
 • Enligt fondens statut får medel inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Det betyder att du inte kan söka till lägeraktiviteter som redan täcks av skattemedel som till exempel skolverksamhet, annan kommunal verksamhet eller verksamhet som redan har stöd till läger inom avtalat uppdrag.

Bedömning

Följande kommer vägas in i bedömningen när fördelning av medel görs:

 • Lägrets upplägg och arbete med jämställdhet, inkludering och tillgänglighet
 • Antal barn som nås

Vi eftersträvar en spridning av aktiviteter mellan olika delar av kommunen, mellan åldersgrupper och mellan olika typer av lägeraktiviteter/inriktningar.

Ansökningstid

Ansökningstiden är 15 februari – 15 mars.

Ansökan

I ansökan ska du beskriva aktiviteter och verksamhet du söker pengar till, vilken åldersgrupp lägret vänder sig till, bemanning och ledare, hur ni arbetar med jämställdhet, tillgänglighet och inkludering. Du uppger också budget och andra eventuella bidragsgivare och samarbetspartners.

Medel från Skollovskoloniernas samfond fördelas till föreningar som ansöker genom e-tjänsten Stöd till lovaktiviteter för barn och unga.

Vid beviljat bidrag kommer kommunen begära redovisning av hur pengarna har använts.

Om du har frågor kan du kontakta oss via e-post, konstochkultur@gavle.se

Fonder med ansökningsperiod i april

Stiftelsen John Rettigs resestipendiefond

John Rettig föddes i Gävle den 18 augusti 1847 och var bland annat Gävle stadsfullmäktiges ordförande. Han var gift med Antonie Rettig. Hon donerade 150 000 kronor och upprättade en resestipendiefond under sin döde makes namn.

Ändamål

Fondmedel beviljas till

 • Utrikes resestipendium till lämpligt belopp tilldelas skötsamma och intresserade unga män och kvinnor, tillhörande Gävle stad, som i främmande land vill utbilda sig inom handel och industri.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är 1–30 april.

Ansökan

I ansökan kommer du bland annat behöva svar på frågor om vad du studerar nu, vad du ska studera utomlands och i vilket land. Du behöver även skicka med ett antagningsbevis på dina utlandsstudier. Om du inte har fått ditt antagningsbevis än kan du ändå bli beviljad medel ur stiftelsen, men vi betalar inte ut några pengar förrän du kan skicka in ett antagningsbevis.

Vid beviljat bidrag kommer du även behöva skicka in en återredovisning av hur pengarna har använts.

Det går endast att ansöka digitalt via e-tjänst.

Om du har frågor kan du kontakta oss via e-post fonder@gavle.se eller telefon 026-178000

Fonder med ansökningsperiod i september

Kommunstyrelsens donationsstiftelser

Fyra av kommunstyrelsens donationsstiftelser har snarlika ändamål, att främja ändamål som på olika sätt är bra för Gävle som stad.

De fyra fonderna

 • Stiftelsen Oscar Flensburg fond
 • Stiftelsen Pehr Muréns donationsfond
 • Stiftelsen John Selggrens donationsfond
 • Stiftelsen Carl Johan och Axel Lennstrands fond

Ändamål

Fondmedel kan beviljas till privatpersoner och organisationer/föreningar för:

 • välgörande, kulturfrämjande och allmännyttiga ändamål
 • staden nyttigt och gagneligt ändamål
 • samhället nyttigt ändamål
 • välgörande ändamål samt friluftskonserter.

Gäller inom nuvarande Gävle kommun.

Ansökningstid

Ansökningstiden är 1-30 september.

Ansökan

Då ändamålen för dessa fyra donationsstiftelser är snarlika har alla fyra samma e-tjänst. Detta innebär att ni endast behöver skicka in en ansökan. Vidare beviljar vi och betalar ut eventuella fondmedel ur den donationsstiftelse som passar bäst in på ditt ändamål. Om ni söker bidrag för mer än ett ändamål, exempelvis två olika aktiviteter, produkter eller event, skickar ni in en ansökan per ändamål.

I ansökan behöver ni svara på frågan om vad ni ska använda eventuella fondmedel till samt information om dig eller din förening/organisation.

Det går endast att ansöka digitalt via e-tjänsten nedan.

Om du har frågor kan du kontakta oss via e-post fonder@gavle.se eller telefon 026-178000.

Stiftelsen Agnes och Sigurd Wallbergs donationsfond

Fonden kan användas till prydande med konst i Gävle stad

Fonden

Agnes Wallberg avled 1985. Agnes Wallbergs och hennes tidigare avlidne maken Sigurd Wallberg har donerat pengar till Gävle stads prydande med konst.

Ändamål

Fondmedel kan beviljas till

 • Gävle stads prydande med konst.

Gäller inom nuvarande Gävle kommun.

Ansökningstid

Ansökningstiden är 1–30 september.

Ansökan

I ansökan kommer du behöva beskriva projektet, aktiviteten eller verksamheten som ni söker pengar till. Skicka gärna med budget eller kostnadskalkyl.

Vid beviljat bidrag kan kommunstyrelsen begära återredovisning av hur pengarna har använts.

Det går endast att ansöka via e-tjänst.

Om du har frågor kan du kontakta oss via e-post: fonder@gavle.se.

Stiftelsen Laura Holmbergs djurskyddsdonation

Fonden kan användas mot djurplågeri och plågsamma djurförsök

Fonden

Laura Holmberg har år 1906 donerat pengar till ändamål mot grymhet mot husdjur, djurplågeri och plågsamma djurförsök.

Ändamål

Fondmedel kan beviljas till

 • Föreningar och organisationer mot djurplågeri och plågsamma djurförsök.
 • Polismän, men också åt andra personer, som till laga beivran anmäler grymhet mot husdjur.

Gäller inom nuvarande Gävle kommun.

Ansökningstid

Ansökningstiden är 1–30 september.

Ansökan

I ansökan kommer du behöva beskriva projektet, aktiviteten eller verksamheten som ni söker pengar till. Skicka gärna med budget eller kostnadskalkyl. Vid beviljat bidrag kan kommunstyrelsen begära återredovisning av hur pengarna har använts.

Det går endast att ansöka via e-tjänst.

Om du har frågor kan du kontakta oss via e-post.

Fonder med ansökningsperiod i oktober

1:a och 3:e samfonden

Här hittar du information om hur du som ensamstående behövande kvinna samt äldre behövande person eller person över 20 år med funktionsnedsättning kan söka bidrag. Även organisationer kan ansöka.

Fonder

Medel delas ut från Stiftelsen Gävle kommuns 1: a samfond. Samfonden bildades 1977 och 1978 genom en sammanläggning av 15 donationsstiftelser.

Medel delas även ut från samfondens särfonder:

 • Stiftelsen Johanna Selggrens fond
 • Stiftelsen Mathilda Ströms fond
 • Stiftelsen JA och UL Bångs fond, Stiftelsen Carin Öhrns Änkehusfond

Medel delas ut från Stiftelsen Gävle kommuns 3:e samfond. Samfonden bildades 1977 genom en sammanläggning av 23 donationsstiftelser.

Medel delas även ut från samfondens särfonder:

 • Stiftelsen Oscar Flensburgs donationsfond
 • Stiftelsen Carl Petter Forsbergs fond
 • Stiftelsen Tuberkulosföreningens fond, J G Björkegrens stiftelsen

Ändamål

 • Behövande ensamstående kvinnor inom förutvarande Gävle stad.
 • Behövande äldre, även äldreboenden
 • Hjälp åt handikappade (socialt, ekonomiskt, fysiskt eller psykiskt) och långtidssjuka inom förutvarande Gävle stad.

Förutvarande Gävle stad

Det är endast du som bor inom förutvarande Gävle stad som kan ansöka. Förutvarande Gävle stad är det som var Gävles stadsgräns år 1924. Där ingår centrala Gävle och största delarna av Bomhus, Andersberg och Sätra. Valbo, Hedesunda, Hille och Hamrånge ingår inte i förutvarande Gävle stad. Här kan du skriva in din adress och direkt se om du kan söka pengar ur fonden.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är 1–31 oktober.

Ansökan

I ansökan kommer du behöva beskriva vad du ska använda eventuella fondmedel till samt din sysselsättning och ekonomiska situation.

Det går endast att ansöka via e-tjänst, vi tar inte emot pappersblanketter. Det är möjligt att skicka in en ansökan med eller utan e-legitimation. Det är även möjligt för anhöriga eller andra personer att skicka in en ansökan för någon annan.

Du behöver endast skicka in en ansökan. Vi beslutar om du blir beviljad ur 1:a eller 3:e samfonden.

Du får svar och beviljade medel utbetalda innan jul, om du lämnat in korrekta kontouppgifter.

Om du har frågor kan du kontakta oss via e-post, fonder@gavle.se, eller telefon 026-178000

2:a samfonden

Fond för barn med fysisk funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning. Föräldrar kan söka pengar ur fonden till trivselskapande aktiviteter. Även organisationer kan söka.

Fonder

Medel delas ut från Stiftelsen Gävle kommuns 2: a samfond Samfonden bildades 1977 genom en sammanläggning av 7 donationsstiftelser.

Medel delas även ut från samfondens särfond; Stiftelsen Alma Charlotta Lindholms barnfond

Ändamål

Fondmedel kan sökas av organisationer eller privatpersoner för:

 • Behövande barn och ungdomar inom förutvarande Gävle
 • Bidragen ska vara som hjälp till rekreationsresor eller inköp av trivselskapande föremål

Förutvarande Gävle stad

Det är endast du som bor inom förutvarande Gävle stad som kan ansöka. Förutvarande Gävle stad är det som var Gävles stadsgräns år 1924. Där ingår centrala Gävle och största delarna av Bomhus, Andersberg och Sätra. Valbo, Hedesunda, Hille och Hamrånge ingår inte i förutvarande Gävle stad. Här kan du skriva in din adress och direkt se om du kan söka pengar ur fonden.

Ansökningsperioden

Ansökningsperioden är 1–31 oktober.

Ansökan

I ansökan kommer du behöva beskriva vad eventuella fondmedel ska användas till samt din sysselsättning och ekonomiska situation.

Det går endast att ansöka via e-tjänst, vi tar inte emot pappersblanketter. Det är möjligt att skicka in en ansökan med eller utan e-legitimation. Det är även möjligt för anhöriga eller andra personer att skicka in en ansökan för någon annan.

Du får svar och beviljade medel utbetalda innan jul, om du lämnat in korrekta kontouppgifter.

Om du har frågor kan du kontakta oss via e-post, fonder@gavle.se, eller telefon 026-178000.

Axel och Lulli Rettigs barnhem och Stiftelsen syskonen Per-Olov Andersson Berg och Katarina Jonssons fond

Den här fonden är för organisationer att söka pengar ur till förebyggande barn- och ungdomsverksamhet.

Fonder

Medel delas ut från två olika fonder:

Stiftelsen P O Andersson-Bergs och Katarina Jonssons fond bildades 1928 och överlämnades till Gävle stad 1937 i samband med arvskiftet efter Per Olof Andersson-Berg.

Stiftelsen samfonden Axel och Lulli Rettigs barnhem är en samfond som bildades genom en sammanslagning av sju stiftelser 1975.

Ändamål

Fondmedel kan sökas av organisationer till

Förebyggande barn- och ungdomsverksamhet

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är 1–31 oktober.

Ansökan

I ansökan kommer ni behöva beskriva projektet, aktiviteten eller verksamheten som ni söker pengar till. Skicka gärna med budget eller kostnadskalkyl.

Det går endast att ansöka digitalt via e-tjänst:

Du får svar och beviljade medel utbetalda innan jul, om du lämnat in korrekta kontouppgifter.

Om du har frågor kan du kontakta oss via e-post, fonder@gavle.se, eller telefon 026-178000.

Hedesunda samfond till förmån för gamla

Stiftelsen Hedesunda samfond till förmån för gamla har bildats genom sammanläggning av fyra donationsfonder med anknytning till förutvarande Hedesunda kommun den 6 oktober 1980.

Ändamål

Fondmedel kan sökas till:

 • Behövande, företrädesvis äldre personer, inom förutvarande Hedesunda kommun

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är 1–31 oktober.

Förutvarande Hedesunda kommun

Det är endast möjligt för dig som bor inom förutvarande Hedesunda kommun att ansöka.

Ansökan

I ansökan kommer du behöva svara på frågan vad eventuella fondmedel ska användas till.

Det går endast att ansöka digitalt via e-tjänst, vi tar inte emot pappersblanketter. Det är möjligt att skicka in en ansökan med eller utan e-legitimation. Det är även möjligt för anhöriga eller andra personer att skicka in en ansökan.

Du får svar och beviljade medel utbetalda innan jul, om du lämnat in korrekta kontouppgifter.

Om du har frågor kan du kontakta oss via e-post fonder@gavle.se eller telefon 026-178000.

Stiftelsen Elin och Herman Karlssons minnesfond

Elin Karlsson har i sitt testamente den 11 mars 1950 donerat delar av sin kvarlåtenskap till dåvarande Valbo kommun.

Ändamål

Fondmedel kan sökas till:

 • Hjälp åt gamla behövande inom före detta Valbo kommun, varvid personer från Harnäs-Furuviksområdet ska ha företrädesrätt.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är 1–31 oktober.

Förutvarande Valbo kommun

Det är endast möjligt för dig som bor inom förutvarande Valbo kommun att ansöka.

Ansökan

I ansökan kommer du behöva svara på frågan vad eventuella fondmedel ska användas till.

Det går endast att ansöka digitalt via e-tjänst, vi tar inte emot pappersblanketter. Det är möjligt att skicka in en ansökan med eller utan e-legitimation. Det är även möjligt för anhöriga eller andra personer att skicka in en ansökan.

Du får svar och beviljade medel utbetalda innan jul, om du lämnat in korrekta kontouppgifter.

Om du har frågor kan du kontakta oss via e-post fonder@gavle.se eller telefon 026-178000.

Sök eller lämna förslag på årets kulturstipendiat

Nu kan du ansöka eller föreslå kulturstipendiater som gjort en insats inom kulturområdet. Stipendierna delas ut en gång under våren och en gång under hösten.

Här kan du ansöka eller lämna förslag på kulturstipendiat.

Fonder som inte förvaltas av kommunen

Om du inte hittar det du söker bland kommunens fonder så kan du leta efter fonder i Global Grant – världens största databas för fonder och stipendier. Tjänsten är tillgänglig via Gävles bibliotek och du kan logga in med ditt lånekort.