Sök stöd till lovaktiviteter för barn och unga

Föreningar kan söka stöd för att ordna kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga under sommar-, höst- och jullov.

Så fungerar stödet

Föreningar kan söka stöd för att ordna tillgängliga och inkluderande kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga i åldern 6–19 år. Aktiviteterna ska bli genomförda samma år som föreningen tar emot stödet.

Vid många ansökningar kan fördelningen av medel behöva bli prioriterat. Målsättningen är att ha mångfald i utbudet av aktiviteter. Både geografiskt, tidsmässigt och för varierade åldrar.

Det här ska stödet användas till

Föreningar i Gävle kommun som ordnar lovaktiviteter kopplade till mål i vårt sociala hållbarhetsprogram kan söka ekonomiskt stöd.

Syftet med stödet för lovaktiviteter är att skapa en aktiv och meningsfull fritid för alla barn och unga i Gävle kommun.

Föreningar kan söka stöd till exempel för kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter. Det kan vara för lönekostnader, inköp av redskap och tillbehör, mat eller fika till barnen samt övriga utgifter för aktiviteten.

Det finns möjlighet att ansöka stöd för flera aktiviteter. Du gör en ansökan per aktivitet.

Utgifterna ska vara direkt kopplade till aktiviteten. Det går därmed inte att söka stöd för föreningens löpande eller ordinarie kostnader.

 • Aktiviteterna ska vara öppna för alla barn och unga i Gävle kommun.
 • Aktiviteterna ska rikta sig till barn och unga 6–19 år (men behöver inte vara för hela åldersspannet, utan kan till exempel vara för 6–12 eller 13–19 år).
 • I första hand uppmuntrar vi till aktiviteter som är kostnadsfria för deltagarna.
 • Sökande förening ska säkerställa att ingen blir diskriminerad (på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder).
 • Sökande förening ska så långt det är möjligt underlätta för att alla barn ska kunna delta oberoende av ekonomiska förutsättningar och var man bor i kommunen. Vi strävar efter en jämn geografisk fördelning av aktiviteter i hela kommunen.
 • Sökande förening ska uppfylla de här allmänna reglerna för kultur- och fritidsnämndens föreningsstöd.
 • Föreningar som blir beviljade stöd ska delta på eventuella informations- och utvärderingsträffar.
 • Föreningarna som blir beviljade stöd ska lägga upp sina aktiviteter i vår lovkalender.
 • Föreningar som söker stöd ska kontrollera begränsat registerutdrag på de ledare som ska leda lovaktiviteterna (gäller aktiviteter för barn och ungdomar under 18 år).
 • Vi uppmuntrar till att barnen får mat och/eller fika under aktiviteten.
 • Vi uppmuntrar aktiviteter som pågår under flera timmar, hela dagar eller längre.
 • Det är meriterande om aktiviteternas genomförande innebär att ungdomar kan erbjudas sommarjobb.

Så ansöker du

Ansökningstider

• Du kan ansöka om stöd för sommarlovsaktiviteter mellan 15 februari – 15 mars.
• Du kan ansöka om stöd för höst- och jullovsaktiviteter mellan 15 augusti – 15 september.

Belopp per ansökan

• Du kan ansöka om upp till 50 000 kr för en sommarlovsaktivitet.
• Du kan ansöka om upp till 20 000 kr för en höst- eller jullovsaktivitet.

Alla ansökningar skickas in via vår e-tjänst nedan. Planerar ni att göra flera olika aktiviteter så behöver vi en ansökan per aktivitet. Ansökan/ansökningarna behöver vara kompletta för att vi ska kunna handlägga dem.

Beslut

Vi meddelar beslut via e-tjänsten.

 • vecka 15 för sommarlov.
 • vecka 40 för höst- och jullov.

Vi betalar ut beviljat stöd så snart som möjligt efter beslut, till det bank- eller plusgironummer som ni uppgett i ansökan.

Återrapportera aktiviteter

Aktiviteterna ska du återrapportera via e-tjänsten:

 • Sommarlovsaktiviteter – senast 15 september samma år som ni tagit emot stödet.
 • Höstlovsaktiviteter –  senast 15 december samma år som ni tagit emot stödet.
 • Jullovsaktiviteter – senast 15 januari året efter ni tagit emot stödet.

Återrapporteringen ska bland annat innehålla antal deltagare fördelat på flickor och pojkar, ekonomisk redovisning och beskrivning av genomförandet. Om din ansökan beviljas kommer du att få mer information om återrapporteringen från oss.