Sök friluftsstöd

Stödet kan sökas av ideella föreningar som planerar att genomföra friluftsaktiviteter eller åtgärder som är tillgängliga och öppna för allmänheten i Gävle kommun.

Om friluftsstöd

Gävle kommun vill erbjuda invånarna ett aktivt och rörligt friluftsliv. Friluftsstödet finns för att öka tillgången till friluftsaktiviteter som är tillgängliga och öppna för alla.

Exempel på sådant ni kan få stöd för

 • Friluftsanordningar som vindskydd, grillplatser, dass och fiskebryggor.
 • Upprustning och skyltning av leder för cykling, vandring, paddling, med mera.

Exempel på sådant ni inte kan få stöd för

 • Stöd som kan sökas hos andra instanser inom Gävle kommun – som satsningar i ytterområden eller andra typer av arrangemang.
 • Projekt- eller utvecklingsarbeten – som fiskevandringsvägar eller inom besöksnäringen.
 • Farleder eller muddring.
 • Sådant som kostar pengar för allmänheten, till exempel aktiviteter med entréavgift.
 • Arvoden/löner.

Så mycket kan föreningen få

Föreningen kan få upp till hälften av den totala kostnaden för åtgärden i friluftsstöd. Resten kan täckas genom ideellt arbete eller finansiärer som sponsorer, enskilda personer, stiftelser, andra projekt eller liknande.

Ideellt arbete

Ideellt arbete är arbete som utförs för att genomföra det projekt eller den åtgärd som föreningen söker stöd för. Ideell arbetstid är arbete som

 • för projektet framåt
 • utförs ideellt av medlemmar i föreningen.

Ni kan inte få stöd för ideellt arbete som

 • deltagande i föreningens ordinarie verksamhet som informationsmöten eller träningar/sammankomster
 • administration som att skriva ansökan eller redovisning
 • restid.

Ideellt arbete värderas och räknas som medfinansiering enligt följande:

 • 13–15 år, 50 kronor/timme.
 • 16–17 år, 120 kronor/timme.
 • Från 18 år, 175 kronor/timme.

Arbetstiden redovisas på en särskild blankett som ni skriver under i samband med återredovisning. Blanketten skickas ut tillsammans med beslutet för beviljat stöd.

Observera att summan för den ideella arbetstiden inte får vara högre än totalsumman av de övriga kostnaderna i er ansökan. I så fall begränsas stödet för ideell arbetstid till samma summa som de övriga kostnaderna.

Villkor och regler

Föreningar som har rätt att ansöka om friluftsstöd ska uppfylla kraven för

Regler för friluftsstöd

 • Stödet kan sökas av ideella föreningar även om föreningen inte är berättigade medlemsstöd.
 • Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister.
 • Aktiviteten eller åtgärden genomföras inom Gävle kommun.
 • Stödet beviljas inte till åtgärder/inköp som gjordes innan ansökan skickades in.
 • Åtgärden ska vara till för allmänheten och främja ett rörligt friluftsliv i kommunen. Föreningen ska i sin ansökan redogöra för hur åtgärden eller aktiviteten är tillgänglig och öppen för allmänheten.
 • Åtgärden ska vara gratis för allmänheten.
 • Föreningen ansvarar för att redogöra för den långsiktiga driften och förvaltningen av åtgärden. Exempel på sådan redovisning kan vara en dokumenterad skötselplan.
 • Föreningen ska ha markägares tillstånd vid ansökan. Dokumentation på överenskommelse med markägare ska finnas med i ansökan.
 • Föreningen ansvarar själv för de tillstånd som behövs, som bygglov, strandskyddsansökan eller tillstånd från andra berörda myndigheter.
 • Gävle kommun har rätt att marknadsföra aktiviteten eller åtgärden i sina kanaler.
 • Handläggning sker senast 6 veckor efter att ansökan kommit till kommunen, med undantag under semesterperioder (juni-augusti).
 • Föreningen ska göra en återredovisning under samma kalenderår som ansökan kommit in till kommunen. Sista datum för återredovisning framgår i beslutet.

Ansök om friluftsstöd

Ansökan ska skickas in av en styrelsemedlem för att vara giltig.

Ansök om friluftsstöd via e-tjänst:

Ansökningstider och utbetalning

Föreningen kan ansöka om friluftsstöd under hela året, men ansökningar som kommer in från 1 september till 31 december behandlas tidigast i januari. Detta beror på årsbokslut. Kommunen ger svar inom 6 veckor från det att en komplett ansökan har kommit in (med undantag för perioden juni-augusti). Se rubriken ”Villkor och regler” för dokumenten din ansökan ska innehålla för att vara komplett.

Föreningen kan påbörja åtgärden när ansökan är inskickad. Observera att föreningen ska kunna stå för kostnaden själv vid avslagen ansökan.

Utbetalning sker efter inlämnad redovisning.

Återredovisning

Redovisningen lämnas in av styrelsemedlem via e-tjänst:

I redovisningen ska det framgå att föreningen har genomfört aktiviteten eller åtgärden som ni blivit beviljade stöd för.

Redovisningen ska innehålla följande:

Byggnation av ny friluftsanordning

 • Kopia på slutbesked om bygglov.
 • Bild på genomfört bygge.
 • Verifikationer som kvitton och betalda fakturor.
 • Projektdagbok med redovisning av ideell arbetstid.

Underhåll av befintlig friluftsanordning/åtgärd

 • Verifikationer som kvitton och betalda fakturor.
 • Projektdagbok med redovisning av ideell arbetstid.

Redovisningen ska lämnas in samma kalenderår som ansökan beviljades. Varje enskild ansökan får ett sista datum för när redovisningen ska vara inskickad.

Om redovisningen inte skickas in i tid kommer er ansökan om friluftsstöd att avslås. Om ni behöver mer tid för redovisningen ska en representant från föreningen ta kontakt med vår kundtjänst i god tid innan sista redovisningsdag.