Ansökan bostadsanpassningsbidrag

Har du en varaktig funktionsnedsättning kan du söka ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre. Här hittar du information om hur du ansöker och hur du gör om du får ett bidrag.

Det här är bostadsanpassningsbidrag

För dig med en varaktig funktionsnedsättning

Bidraget är till för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre. Anpassningen ska underlätta för dig att kunna sköta din hygien, sova och vila, laga och äta mat, tvätta, umgås med andra, förflytta dig i hemmet och ta dig in- och ut ur bostaden.

Bidraget är för att anpassa och komplettera de fasta funktionerna i din permanenta bostad, det vill säga sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar.

Då kan du söka

 • Du kan söka bidrag oavsett vilken typ av funktionsnedsättning du har. Det finns ingen begränsning för hur många gånger du kan ansöka.
 • Du kan söka bidrag oavsett hur stor inkomst du har.
 • Du kan söka bidrag om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i eget hus.
 • Du kan söka bidrag om du regelbundet under längre perioder bor hos någon som åtagit sig att ansvara för din omvårdnad.

Begränsningar för bidrag

 • Du kan inte få bidrag till en anpassning om det går att lösa på ett enklare sätt, till exempel med ett löst inventarium eller ett förskrivet (ordinerat) hjälpmedel.
 • Du kan inte få bidrag om du beviljats en bostad efter särskild behovsprövning utifrån din funktionsnedsättning. Till exempel vård- och omsorgsboende, gruppbostad, servicebostad med flera.

Bra att känna till innan du ansöker

Här följer några exempel på anpassningar:

 • ta bort trösklar och jämna ut nivåskillnader
 • bredda dörrar
 • sätta upp stödhandtag och ledstänger
 • byta ut badkar till duschplats
 • montera ramp och göra markytor hårda
 • anpassa kök och badrum
 • installera automatiska dörröppnare och specialhissar
 • anpassa fast belysning i kök och badrum
 • ordna säkerhetsåtgärder på exempelvis dörrar, fönster och spis (spisvakt)
 • ljudisolering.

Vissa större bostadsanpassningar kan kräva bygganmälan eller bygglov, till exempel installation av trapphiss, montering av bullerplank eller tillbyggnad av din bostad. Du måste själv kontrollera om åtgärderna kräver bygglov eller anmälan enligt PBL, Plan- och bygglag (2010:900).

Här kan du läsa mer om bygglov.

Bostadsanpassningsbidrag gäller inte för anpassning av fritidshus, det vill säga ett hus där du inte bor permanent.

Permanent boende i fritidshus

Om du är bosatt eller planerar att bosätta dig i ett fritidshus året runt, är möjligheterna begränsade till att beviljas bostadsanpassningsbidrag. Enligt Boverket betraktas det som ett ändrat användningssätt när du ändrar användning från fritidsboende till permanentboende. Du har då själv ansvar för att uppfylla de tillgänglighetskrav som gäller för permanentbostäder. Det är den bygglagstiftning som gällde vid tidpunkten då byggnaden övergick från att vara fritidshus till permanentbostad som du ska uppfylla. Läs mer om kraven på fritidshus i Boverkets kunskapsbank.

Här kan du läsa mer om bygglov.

Om du har en varaktig funktionsnedsättning och ska flytta är det viktigt att du väljer ny bostad med omsorg. Det finns begränsningar på vad du kan få bidrag till om du valt en bostad som är uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Det kan vara brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader.

ROT-avdrag kan inte kombineras med bostadsanpassningsbidrag.

På Boverket kan du läsa mer om bostadsanpassningsbidrag.

Ansök

Ansökningsblankett och intyg ska alltid skickas in vid ansökan. Under utredningen kan det bli nödvändigt för dig att skicka in kompletterande handlingar. Du blir då kontaktad av din handläggare. Nedan kan du läsa mer om varje del.

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag skriftligt via ansökningsblankett (som du hittar nedan). Det är alltid personen med funktionsnedsättningen som ska stå som sökande. Det gäller även minderåriga och då måste uppgifter om alla vårdnadshavare också fyllas i.

Ansökan ska alltid skrivas under av den sökande. Om en god man, förvaltare eller annan person med fullmakt att företräda den sökanden skriver under måste ett förordnande eller en fullmakt skickas med ansökan. Om sökanden är minderårig ska ansökan skrivas under av samtliga vårdnadshavare.

Det är viktigt att du fyller i uppgifter i alla rutor på blanketten. Om det saknas viktiga uppgifter skickar vi tillbaka den till dig för komplettering.

Du ska alltid bifoga ett aktuellt intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig person. I intyget ska det framgå att åtgärderna som du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Intyg från arbetsterapeut är att föredra då de ofta gör ett hembesök och kan lämna ett mer aktivitetsbaserat intyg. Om din ansökan kommer in utan intyg kommer du att få information om att en komplettering behövs.

För att utföra anpassningsåtgärder måste du alltid ha medgivande från den som äger bostaden, gemensamma utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden. I vissa fall kan det vara olika ägare. Medgivandet ska vara skriftligt och är en förutsättning för att kunna beviljas bostadsanpassningsbidrag.

Medgivandet hämtar du från din hyresvärd, bostadsrättsförening eller annan fastighetsägare. Du behöver inget medgivande av upplåtare av tomträtt.

Här hittar du blanketten för fastighetsägarens medgivande.

Om någon annan än du, helt eller delvis, står på hyres- eller bostadsrättskontraktet eller har någon annan nyttjanderätt till bostaden du bor i, måste den eller de ge sitt medgivande till att anpassningsåtgärderna får utföras.

Medgivandet ska vara skriftligt och vara underskrivet av aktuella nyttjanderättshavare. Precis som med fastighetsägarens medgivande är också nyttjanderättshavarens medgivande en förutsättning för att kunna beviljas bostadsanpassningsbidrag.

Här hittar du blanketten för nyttjanderättshavarens medgivande.

Du behöver redovisa för Gävle kommun vad anpassningen/anpassningarna kostar att utföra. Du kontaktar själv en valfri entreprenör som innehar F-skattsedel som kan utföra åtgärderna på ett fackmässigt sätt. Skicka in kopia på offerten till Gävle kommun och behåll originalet.

Vid omfattande inredningsarbeten, till exempel i kök, kan du behöva redovisa följande:

 • planritningar (som visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera)
 • uppställningsritningar (ritning som utan krav på större detaljnivå visar vyer eller sektioner av en eller flera inredningsenheter).

Vid ändrad planlösning kan det behövas ritningar över bostaden före respektive efter ändringen.

Ansökningsblankett

Instruktioner för hur ansökan ska fyllas i finns i blanketten.

Normalt ansöker du om bostadsanpassningsbidrag innan någon åtgärd har gjorts, men du kan söka i efterhand. Det kan däremot bli svårare att utreda om förutsättningarna för bidrag är uppfyllda om du ansöker i efterhand.

Du ska kunna uppvisa dokumentation på hur förutsättningarna var innan anpassningen utfördes. Tänk på att det även är viktigt att du alltid har ett medgivande från fastighetsägaren innan du utför någon åtgärd.

Handläggning och beslut

När fullständigt ifylld ansökningsblankett och intyg kommit in till Gävle kommun påbörjas handläggningen av ditt ärende inom tre veckor. Vi kontaktar dig om kompletterande handlingar behövs.

När utredningen är klar

Du får ett skriftligt beslut där det framgår om du får rätt till bidrag eller inte.

 • Om beslutet är ett bifall betyder det att du fått ja på din ansökan. I beslutet framgår då vilka åtgärder du får bidrag för och summan, det vill säga hur stort bidraget är.
 • Om beslutet är delvis avslag betyder det att du fått ja på vissa av dina ansökta åtgärder och nej på andra.
 • Om beslutet är ett avslag betyder det att du fått nej på din ansökan.

Beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

Om du får bidrag

Om du får bifall på din ansökan är nästa steg att beställa och genomföra anpassningen. Du kontaktar och ingår själv avtal med valfri entreprenör med F-skattsedel som kan utföra åtgärden åt dig på ett fackmässigt sätt. När arbetet är slutfört skickar entreprenören fakturan till dig.

Gävle kommun utför inga anpassningar och har inga avtal med entreprenörer för att utföra bostadsanpassningar. Om det är en enklare åtgärd och du vill göra jobbet själv kan du endast få bidrag till materialet.

 • Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt dig. Lagen är tvingande till din förmån. Det innebär att företag inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen.
 • Konsumentverket rekommenderar att ni gör ett skriftligt avtal. Om du har frågor kan du kontakta kommunens konsumentvägledare.
 • Om du beviljats bidrag till teknisk anordning eller inredning, till exempel hissar, dörrautomatik, höj- och sänkbar utrustning, toaletter med spol- och torkanordning och spisvakter tar du kontakt med ditt försäkringsbolag för att se över försäkringsskyddet.
 • Om du ansökt om bidrag i efterhand och du fått ROT-avdrag på fakturan för anpassningen är det ditt ansvar att kontakta entreprenören för att rätta till det.

 • I kontakten med ansvarig entreprenör, begär alltid 30 dagars betaltid på fakturan för att du ska hinna få bidraget innan fakturan förfaller.
 • Du ansvarar för att de anpassningar som görs uppfyller krav på tillgänglighet enligt gällande bygglagstiftning. Entreprenören du anlitar bör ha kunskap om lagen och vi rekommenderar att du alltid frågar om det.
 • Du ansvarar för att kontakta entreprenören för korrigeringar om du inte är nöjd med resultatet.
 • Du tar själv hjälp av kommunens konsumentvägledare vid behov.

Faktura och utbetalning

När anpassningen är slutförd ska fakturan från entreprenören betalas. Det är viktigt att du begär 30 dagars betaltid på fakturan när du beställer arbetet.

Skicka in fakturan

För att du ska få bidraget utbetalt från Gävle kommun ska du skicka in en kopia på fakturan till oss. På det viset redovisar du att anpassningen är utförd och att du är nöjd med arbetet.

Du kan få bidraget insatt på din bank

Om du vill ha bidraget insatt på din bank behöver du lämna dina kontouppgifter till oss. Kontouppgifterna fyller du i via en blankett som du fått tillsammans med ditt beslut. I normala fall sätts pengarna in på ditt konto inom en vecka. Om du inte lämnar några kontouppgifter betalas bidraget ut till dig på en utbetalningsavi.

Ägande, underhåll och reparation

Du äger och ansvarar själv för den anpassning som du fått bidrag för. Gävle kommun har ingen möjlighet att ta tillbaka någon form av anordning eller inredning som bidrag har betalats ut för, oavsett om anpassningen är monterad eller inte. Vi har heller inget lager av begagnade produkter för försäljning eller uthyrning.

Underhåll

Om din anpassning inte fungerar på grund av normalt slitage eller handhavandefel ska du räkna med att betala underhåll själv. Sådana kostnader betalas i regel inte ut genom bostadsanpassningsbidrag.

Du kan däremot ansöka om bidrag för besiktning och service för anordning eller inredning av tekniskt slag som skaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Det gäller däremot inte om ägaren av ditt flerbostadshus tagit över rätten till ditt bidrag.

Reparation

Om den inredning eller tekniska anordning som skaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag utsatts för onormalt slitage på grund av din funktionsnedsättning, kan du ansöka om bidrag för reparation. Teknisk anordning är till exempel hissar, dörrautomatik, höj- och sänkbar utrustning, toaletter med spol- och torkanordning och spisvakter.

Här hittar du mer informtion om bidrag till reparation, besiktning och underhåll.

Överlåta bidrag till ägare av flerbostadshus

Bor du i ett flerbostadshus kan det ibland behövas bostadsanpassningar i gemensamma utrymmen i anslutning till bostaden. Är du och fastighetsägaren överens får fastighetsägaren ta över rätten till ditt bidrag för dessa utrymmen.

Du ska i så fall ha ett skriftligt avtal med fastighetsägaren som skickas in till Gävle kommun.

Det kan till exempel gälla bidrag till en ramp utanför entrén där fastighetsägaren i stället väljer att tillgodose dina behov genom markarbete och permanenta lösningar som till exempel betong, asfalt eller annat material. Fastighetsägaren kan då använda bidraget som delfinansiering. Fastighetsägaren blir ägare till anpassningen efter att ha övertagit rätten till bidraget.

Bidraget till fastighetsägaren betalas ut efter att anpassningen är genomförd och det är visat att anpassningen uppfyller de behov som du beviljats bostadsanpassningsbidrag för. Fastighetsägaren måste redovisa kostnaden till oss och skicka in en skriftlig kopia på avtalet som ligger till grund för övertagandet av bidraget.

Här hittar du avtalet för övertagande av bostadsanpassningsbidrag.