Så här fungerar omvårdnadsavgift och maxtaxa

Du som har hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende betalar en omvårdnadsavgift för den omvårdnad du får.

Din omvårdnadsavgift kan vara mellan 0 kronor och 2 575 kronor per månad beroende på hur mycket omvårdnad du får och vilka inkomster och utgifter du har varje månad. Har du hemsjukvård och/eller trygghetslarm betalar du särskilda avgifter för dem. Alla ovanstående avgifter ingår i maxtaxan.

Vad du får betala per månad är individuellt

Du betalar omvårdnadsavgift för den omvårdnad du får om du har hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende. Omvårdnadsavgiften är 456 kronor per timme.

Om du får omvårdnad mer än sex timmar i månaden behöver du inte betala den faktiska kostnaden, utan då träder istället högkostnadsskyddet in – den så kallade maxtaxan. Maxtaxan är samma i de flesta kommuner i Sverige och beloppet räknas om varje år. För 2024 är maxtaxan 2 575 kronor per månad.

Omvårdnadsavgiften påverkas inte bara av hur många timmar i månaden du får hjälp, utan också av vilket utrymme du har i din ekonomi att kunna betala. Det innebär att omvårdnadsavgiften kan variera mellan 0 och 2 575 kronor i månaden.

Vi gör en ny beräkning av din omvårdnadsavgift en gång om året och då behöver vi ha uppdaterade uppgifter från dig om vilka inkomster och vilken boendekostnad du har. Till
inkomster räknas till exempel lön, pension, bostadstillägg, kapitalinkomster och sjukersättning. Boendekostnad kan exempelvis vara hyra om du bor i hyresrätt eller månadsavgift om du bor i bostadsrätt.

Om du är gift eller i ett registrerat partnerskap beräknas din avgift på era gemensamma inkomster. Är du sambo räknas era inkomster var för sig. Bostadskostnaden delas däremot, och finns det ytterligare personer i bostaden som är 19 år eller äldre så tar vi även hänsyn till detta när vi beräknar avgiften.

För att vi ska kunna beräkna din omvårdnadsavgift behöver vi få veta vilka inkomster och vilken boendekostnad du har. Du kan antingen skriva ut blanketten nedan eller ringa till
Gävle kommuns kundtjänst för att få den hemskickad. Om vi inte får uppgifter om dina inkomster och utgifter kommer vi att debitera dig maxtaxebeloppet 2 575 kronor i omvårdnadsavgift. Om dina inkomster eller boendekostnad ändras, behöver du skicka in en ny blankett.

Så här gör vi beräkningen

I beräkningen av omvårdnadsavgiften utgår vi från dina inkomster och drar sedan av din boendekostnad samt det så kallade minimibeloppet. Minimibeloppet är ett schablonbelopp för övriga utgifter såsom mat, kläder, fritid, läkarvård, mediciner, enklare tandvård, resor, hemförsäkring, tidning, telefon och förbrukningsvaror. Minimibeloppet bestäms dels av din ålder, dels av om du är ensamstående eller make/sambo. Minimibeloppet räknas om varje år och för 2024 är minimibeloppet per månad följande:

 • För ensamstående som är 61 år eller äldre: 7 062 kronor per månad.
 • För makar/sambor som är 61 år eller äldre: 5 762 kronor per månad.
 • För ensamstående som är 60 år eller yngre: 7 768 kronor per månad.
 • För makar/sambor som är 60 år eller yngre: 6 338 kronor per månad.

När vi gjort beräkningen inkomster minus boendekostnad minus minimibeloppet så får vi fram vilket avgiftsutrymme du har. Med avgiftsutrymme menas det utrymme du har i din ekonomi att betala omvårdnadsavgiften. Det är alltså avgiftsutrymmet som visar i vilken utsträckning du anses ha råd att betala omvårdnadsavgiften. Här kommer några exempel:

 • Har du så många timmars omvårdnad att du kommer upp i maxtaxan 2 575 kronor per månad och har utrymme för det, då betalar du 2 575 kronor i månaden.
 • Har du så många timmars omvårdnad att du kommer upp i maxtaxan 2 575 kronor per månad men inte har utrymme för det, då betalar du endast den summa du har utrymme för. Det kan vara allt från 1 krona till 2 575 kronor.
 • Och har du inte pengar kvar varje månad så det ens räcker för att betala dina övriga utgifter, det vill säga minimibeloppet, då betalar du inte någon omvårdnadsavgift alls.
 • För dig som har så pass lite omvårdnad att du inte kommer upp i maxtaxebeloppet gäller samma princip, det vill säga att det är avgiftsutrymmet som styr. Hamnar din omvårdnadsavgift på exempelvis 1500 kronor så betalar du den summan om du har utrymme för det. Är ditt avgiftsutrymme mindre än 1500 kronor, då betalar du det ditt avgiftsutrymme tillåter. Det kan vara alltså vara allt från 0 till 1500 kronor.

Insatser som omfattas av maxtaxan

Följande insatser omfattas av maxtaxan:

 • Hemtjänst
 • Trygghetslarm (både installationsavgiften och månadskostnaden)
 • Hemsjukvård
 • All den omvårdnad du får om du bor på ett vård- och omsorgsboende
 • All den omvårdnad du får på ett korttidsboende eller vid avlösningsvistelse

Det är alltså summan av kostnaderna för insatserna ovan som räknas, inte insatserna var och en för sig. Har du till exempel fem timmars hemtjänst i månaden kommer du inte upp till maxtaxebeloppet. Men har du dessutom hemsjukvård och ett trygghetslarm, då gör du det eftersom kostnaderna räknas ihop.

Räkna ut din preliminära omvårdnadsavgift

Du kan själv räkna ut din omvårdnadsavgift genom att använda vår beräkningstjänst. Kom
ihåg att det är en preliminär beräkning.

Exempel 1: Hans betalar maxtaxa

Hans är 72 år och ensamstående. Han bor på ett vård- och omsorgsboende, har inkomster
efter skatt på 17 000 kronor i månaden och en hyra på 6 500 kronor i månaden. Vad ska han
betala i omvårdnadsavgift?

+ 17 000 inkomster
– 6 500 hyra
– 7 062 minimibelopp
= 3 438 avgiftsutrymme

Hans har utrymme att betala hela omvårdnadsavgiften, eftersom hans avgiftsutrymme
tillåter det. Han betalar därmed maxtaxan på 2 575 kronor i månaden.

Exempel 2: Astrid betalar mindre än maxtaxan

Astrid är 66 år och ensamstående. Hon får hjälp av hemtjänsten 10 timmar i månaden, har
inkomster efter skatt på 14 500 kronor i månaden och en hyra på 6 500 kronor i månaden.
Vad ska hon betala i omvårdnadsavgift?

+ 14 500 inkomster
-6 500 hyra
-7 062 minimibelopp
= 938 avgiftsutrymme

Astrid har ett utgiftsutrymme på 938 kronor i månaden och kan därför inte betala mer än
det i omvårdnadsavgift, oavsett hur mycket hjälp hon får. Astrids omvårdnadsavgift är därför
938 kronor i månaden.

Exempel 3: Bengt betalar ingen omvårdnadsavgift

Bengt är 85 år och ensamstående. Han får hjälp av hemtjänsten 60 timmar i månaden, har
inkomster efter skatt på 13 000 kronor i månaden och en hyra på 6 500 kronor i månaden.
Vad ska han betala i omvårdnadsavgift?

+ 13 000 inkomster
-6 500 hyra
-7 062 minimibelopp
= -562 avgiftsutrymme

Bengt har ett avgiftsutrymme på minus 562 kronor i månaden och kan därför inte betala
någon omvårdnadsavgift.

Om din ekonomi förändras

Om dina inkomster eller utgifter förändras tillfälligt kan du i vissa fall få sänkta avgifter eller
sänkt omvårdnadsavgift.

Planerad frånvaro

Vid planerad frånvaro eller sjukhusvistelse kan du som bor på ett vård- och omsorgsboende
eller har hemtjänst få sänkta avgifter. Kom ihåg att meddela eventuell frånvaro till ditt vård-
och omsorgsboende eller din hemtjänstutförare.

För dig som bor på vård- och omsorgsboende

Din omvårdnadsavgift sänks vid frånvaro som överstiger en kalendermånad. Matavgiften
sänks från första dagen.

För dig som har hemtjänst

Din avgift sänks om frånvaron innebär att de timmar du får hjälp av hemtjänsten understiger
maxtaxan eller ditt avgiftsutrymme. Om du, trots frånvaro, når upp till maxtaxan eller ditt
avgiftsutrymme sänks inte din omvårdnadsavgift.

Extraordinära kostnader

Om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom kan det finnas situationer när du har extra
höga levnadskostnader och det fastställda minimibeloppet inte räcker till. Det kan till
exempel handla om kostnad för god man eller förvaltare. Då kan du ha rätt till sänkt
omvårdnadsavgift, förutsatt att din extraordinära kostnad är minst 200 kronor per månad. Vi
gör då en behovsprövning för att se om behovet är varaktigt, det vill säga minst sex
månader.

Dubbel boendekostnad

Du som flyttar till ett vård- och omsorgsboende kan ansöka om sänkt omvårdnadsavgift om
du får dubbel boendekostnad. Du som har dubbel boendekostnad kan maximalt få sänkt
omvårdnadsavgift i tre månader.

Avgiften räknas om varje år

Under det första kvartalet varje år görs en ny beräkning av avgifterna och du får ett nytt
besked om hur mycket du ska betala i omvårdnadsavgift. Avgiften som Gävle kommun tar ut
är reglerad i socialtjänstlagen.

Andra avgifter

Läs mer om avgifter för vård -och omsorgsboende.

Läs mer om avgifter för hemtjänst och annat stöd i hemmet.

Kontakt

Om du har frågor om avgifter, kontakta Gävle kommuns kundtjänst.