Adoption

Adoption gör det möjligt för barn som inte kan växa upp med sina biologiska föräldrar att få nya föräldrar. Att adoptera är också ett sätt för par eller ensamstående att bilda eller utöka sin familj.

Vem eller vilka får adoptera

För att få adoptera måste du vara minst 18 år och ha ett medgivande från kommunens socialnämnd. Du kan adoptera ensam eller tillsammans med din partner under förutsättning att ni bor tillsammans eller är gifta. Utgångspunkten för en adoption är att den ska vara till barnets bästa.

Internationell adoption

Den vanligaste formen av adoption i Sverige är internationell adoption, det vill säga att man adopterar ett barn från ett annat land. Det finns ett antal auktoriserade adoptionsorganisationer som arbetar med förmedling av barn i utlandet. Dit kan du vända dig för att få hjälp i kontakten med det land du vill adoptera från.

Läs mer om internationell adoption på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds (MFoF).

Föräldrautbildning

Innan du ansöker om medgivande för att adoptera ett utländskt barn ska du ha deltagit i en föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Utbildningen förbereder dig inför adoptionen och ger dig kunskap om adoptivbarnets behov och vad det innebär att vara adoptivförälder. För att gå utbildningen ska du kontakta familjerätten som hjälper dig att ansöka. Du kontaktar familjerätten via kommunens kundtjänst.

Medgivandeutredning

Efter föräldrautbildningen kan du ansöka om medgivande för att ta emot ett utländskt barn för adoption. Familjerätten gör då en utredning för att se om du är lämplig som adoptivförälder. Du får bland annat berätta om din bakgrund och hur ditt liv ser ut idag. En utredning omfattar det mesta som har med familjen att göra. Det kan till exempel vara;

  • tidigare och nuvarande levnadsförhållanden
  • hälsotillstånd
  • livssyn
  • utbildning
  • ekonomi
  • syn på barnuppfostran.

Du kan också ställa frågor om hur en adoption går till och vad som är viktigt att tänka på. Det är socialnämnden som beslutar om medgivande för adoption. Ett medgivande från socialnämnden gäller i tre år. Du har rätt att överklaga nämndens beslut. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet.

Mer information om hur du överklagar hittar du här.

Om du ska göra en internationell adoption blir utredningen också en presentation av dig som de utländska myndigheterna kan ta del av. Det är myndigheterna i det land du vill adoptera från som ansvarar för barnet och som väljer familj.

Adoption inom Sverige

Adoptioner inom Sverige kallas ibland för nationell adoption. Om du vill adoptera ett barn inom Sverige krävs ett beslut från tingsrätten. Om du vill adoptera din partners barn måste du ansöka hos tingsrätten. Innan tingsrätten beslutar gör familjerätten en utredning för att ta reda på om en adoption är till barnets bästa.

Läs mer på Gävle tingsrätts webbsida.

Närståendeadoption

De flesta nationella adoptioner handlar om närståendeadoption. Det kan till exempel handla om adoption av en makes barn eller ett barn man är släkt med. Nationell adoption kan också handla om ett barn som bor i familjehem.

Adoption av vuxen

Både barn och vuxna kan adopteras. Den som fyllt 18 år får bara adopteras om det finns en särskild anledning till adoptionen. En adoption får betydelse bland annat för rätten att ärva.

Läs mer om adoption

Adoption på Sveriges Domstolar.

1177 Vårdguiden: Information om adoption.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.