Positivt bokslut för Gävle kommun 2020

Rådhuset och Rådhustorget.
Bokslut 2020 visar ett historiskt positivt resultat i Gävle kommun på 511 miljoner kronor, en ökning med närmare 200 miljoner sedan året innan. Ökningen beror i stor utsträckning på statsbidrag kopplat till Covid -19. De kommunala bolagen, som inte haft lika stor påverkan av coronaepidemin som övrig kommunal verksamhet, visade ett positivt resultat på 406 miljoner.

– Det är tydligt att coronaepidemin fått och fortsatt har en stor påverkan på alla i Gävle kommun, det gäller också våra kommunala verksamheter och kommunens ekonomi. Jag är tacksam över att våra medarbetare och gävleborna visat stor uthållighet under svåra omständigheter, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Under året har Gävle kommun fått drygt 200 miljoner kronor i stadsbidrag, det handlar bland annat om 55 miljoner i ersättning för sjuklönekostnader, 8 miljoner för nedsättning av hyror och 134 miljoner i extra i generella stadsbidrag.

Ett genomgående skäl till minskade kostnader för kommunens olika nämnderna är lägre personalkostnader, beroende på vakanser, sjukfrånvaro och att man avvaktat med nyrekryteringar. För Samhällsbyggnadsnämnden har kostnaderna minskat på grund av de begränsningar som corona-epidemin orsakat gjort att många som använder färdtjänst och kollektivtrafik rört sig mindre ute i samhället.

– Utbildningsnämnden har haft lägre kostnader för skolmåltider eftersom gymnasieskolan en stor del av året bedrivit distansundervisning och en ökad sjukfrånvaro i för- och grundskola. Nämnden har också fått högre statliga bidrag än vad som var väntat, vilket bidrar till att man har ett överskott på 24,6 miljoner kronor.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden visar underskott i sin årsredovisning. Störst underskott har omvårdnadsnämnden med 37,5 miljoner kronor varav 32 miljoner beror på ökande kostnader för bemanning beroende på Covid-19. De har också haft ökade kostnader för skyddsutrustning för sina medarbetare.

Under 2020 har kommunen sålt mark och fastigheter 83 miljoner kronor, bland annat industrimark vid Södra Fredriksskans, bostadsmark vid Engeshöjden, Hemlingby samt Strömsbro. Försäljningen av tomter har varit lägre än planerat, men tillgången finns kvar till kommande år.

Kontakt

Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 026-17 89 29

Martin Svaleryd, ekonomidirektör
Telefon: 026-17 81 08