Tallkotten vinnare av Gävle Arkitekturpris 2022

Exteriörbild på Tallkotten
Bostadshuset Tallkotten blir det första projekt som får det nyinstiftade priset Gävle Arkitekturpris. Tallkotten belönas för att arkitekten ”med stor skicklighet och lyhörd iakttagelseförmåga ha format en ny modern byggnad, utifrån områdets både uppenbara och slumrande möjligheter”. 

Gävle arkitekturpris ska väcka intresse för god arkitektur, hållbara lösningar och väl tillgängliga byggnader, anläggningar, offentliga platser och miljöer. 17 byggnader eller offentliga miljöer nominerades av allmänheten till priset.

Vinnaren av Gävle Arkitekturpris 2022 blev Tallkotten som enligt juryn har nyttjat platsens historia och betydelse som resurs i en hållbar och framåtsyftande arkitektur. Beställare av projektet är Pures Housing AB och arkitekt Mattias Rubin de Lima, Arkitekt SAR/MSA. Under en ceremoni i stadshuset har de tilldelats diplom och en metallplakett att placera på Tallkotten.

Tallkotten är ett spännande modernt inslag i ett växande Gävle där man tagit tillvara på platsens historia för att skapa ett stolt bostadshus som sticker ut centralt i Gävle. Tallkotten är ett gott exempel för andra som vill vara förebilder när det gäller hög arkitektonisk kvalitet och hållbarhet, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Även två hederpris delas ut 2022. Projektet Almvägen får hederspris för att det är ett gott exempel på hur hälsofrämjande bostadsmiljöer har skapats, med goda livsbetingelser för både människor, djur, insekter och växter. Kvarter Runstenen tilldelas hederspris för att det formats till en nyskapande bostadsbebyggelse utöver det vanliga där växlingsrika volymer, hushöjder, fönsterformer, kulörer och material överraskar.

Vinnaren och hederspristagarna visar hur bra det blir när man ser till alla de aspekter som tillsammans skapar väl genomtänkta, hållbara och berörande byggnader och platser. Jag hoppas att de kan vara med och visa vägen för de projekt som kommer efter, säger Helena Tallius Myhrman, stadsarkitekt.

Juryns motiveringar nedan:

Vinnare 2022:  Tallkotten-Bostadshus

Arkitekt: Mattias Rubin de Lima, Arkitekt SAR/MSA.
Beställare: Pure Housing AB

Med stor skicklighet och lyhörd iakttagelseförmåga har arkitekten format en ny modern byggnad, utifrån områdets både uppenbara och slumrande möjligheter. Platsens historia och betydelse har som resurs nyttjats väl i en hållbar och framåtsyftande arkitektur.

På håll syns idag ett främmande mörkt nytillskott, där bebyggelsen i omvandlingsområdet Godisfabriken till stora delar är avriven. Det är ”Tallkotten” utmed Styrmansgatan och industrispåret, som är ett bostadshus i åtta våningar med huvudsakligen smålägenheter, byggt av korslimmat trä. Vinkelrätt intill Ahlgrens fabriken reser sig nybyggnaden stolt med tjärstruken, mörk träfasad och karaktärsgivande utskjutande fjäll. Byggnadskroppen vilar stadigt på en putsad sockelvåning. Sockelvåningens lysande, ockragula och kontrasterande kulör länkar effektivt ihop kvarterets nybyggnad med kulturmiljön och en ännu inte uppförd gård och byggnad.

Hederspris: Kv Runstenen

Karteret Runstenen

Arkitekt: White, genom Abdalaura Diaz Garcia
Beställare: Prenova

Med säker formkänsla och tydlig förståelse för platsen och stadsbyggnadsprinciperna, har det stora kvarteret längs Södra Kungsgatan och Sörbygatan formats till en nyskapande bostadsbebyggelse utöver det vanliga. Växlingsrika volymer, hushöjder, fönsterformer, kulörer och material överraskar. Där flerfamiljshusens fasader visuellt delas in i flera byggnader, där bottenvåningar mot huvudgatan gjorts mer öppna, för att ge en känsla av att gatumiljöerna hör till alla. Därtill en generös grönskande gård, med uteplatser och stora trädkronor.
Kv Runstenen är det vinnande projektet i en markanvisningstävling som Gävle kommun bjöd in till 2014.

Hederspris: ”Almvägen”

Almvägen exteriör

Arkitekt: Nyréns, genom Kerstin Bernow, Bernow&Partners
Beställare: Gavlegårdarna

När förtätning kom på tal och området senare skulle bebyggas var oron påtaglig i befintliga bostadsområdena runt omkring “Almvägen”, mitt emot Fridhemsskolan. Oron kom på skam när en anmärkningsvärt välgjord och nutida bostadsbebyggelse växte fram. Där framför allt en ny syn på hur området skulle planeras var en given utgångspunkt, för att möta klimat- och miljöfrågan och kraftigt sjunkande biologisk mångfald. Almvägen är ett särskilt gott exempel på hur hälsofrämjande bostadsmiljöer har skapats, med goda livsbetingelser för både människor, djur, insekter och växter. Där befintlig naturmark sparats och bostadsnära gröna utemiljöer tillkommit, som skapar samhörighet och är särskilt viktig för barn, äldre och andra vuxna som inte kan ta sig så långt själva.