Om Nordangården

På vår förskola möts barn och personal från hela världen. Vi är en liten förskola, därför har all personal möjlighet till god kontakt till alla familjer. Nordangården är en centralt belägen förskola.

Arbetssätt

Förskolans verksamhet styrs utifrån skollag och läroplan. Den första läroplanen för förskolan kom 1998 och förskolan blev en egen skolform 2010.

Begreppet undervisning fördes in i förskolans reviderade läroplan 2018. Trots att begreppet är nytt i förskolan så är själva företeelsen inte ny. Förskolan har förmodligen bedrivit undervisning sedan de första förskolorna etablerades i Sverige under 1800-talet.

Vad är det då som kännetecknar undervisning i förskolan? I den inledande delen av läroplanen beskrivs förskolans uppdrag: Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.

Vidare i läroplanen står det: Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.

Vi har en utegård som har möjlighet till olika leksituationer, där finns
mycket lekredskap, öppna ytor (till exempel fotbollsplan), kulle för aktiviteter både på sommar och vintern såsom pulkaåkning.

Vi består av två avdelningar. I de olika barngrupperna arbetar vi dagligen med det aktuella temat utifrån barnens intressen. Just nu arbetar vi med temat Barn utforskar vår närmiljö vilket kopplas samman med Skolverkets mål för lärande för hållbar utveckling.

Vi vill att barnen skall utveckla ett gott självförtroende och lita på
sina egna förmågor. Vår vision vi strävar efter tillsammans med barnen är ”Jag är trygg – därför vågar jag”.

Våra avdelningar

Polaren

Här går barn som är 3-5 år.

Pricken

Här går barn som är 1-3 år.

Lärande för hållbar utveckling

Gävle kommun satsar på att ge barn och elever handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling genom ett aktivt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling handlar om en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Med handlingskompetens menas kunskap, vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor för en hållbar utveckling på ett sätt som inkluderar såväl dagens som kommande generationer, samt att ta ett globalt ansvar.

Lärande för hållbar utveckling är en del av Agenda 2030 – de Globala målen för hållbar utveckling, som tagits fram av FN, och som nu hela världen arbetar för. Läs mer om hur vi jobbar med lärande för hållbar utveckling i hela kommunen här, och via #LHUGavle.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till Nordangårdens avdelningar, biträdande rektor och rektor