Om Svangårdens förskola

Svangårdens förskola ligger i Strömsbro med naturen in på knuten. Att vara barn på vår förskola ska vara tryggt, roligt och lärorikt.

Arbetssätt

Förskolans verksamhet styrs utifrån skollag och läroplan. Den första läroplanen för förskolan kom 1998 och förskolan blev en egen skolform 2010.

Begreppet undervisning fördes in i förskolans reviderade läroplan 2018. Trots att begreppet är nytt i förskolan så är själva företeelsen inte ny. Förskolan har förmodligen bedrivit undervisning sedan de första förskolorna etablerades i Sverige under 1800-talet.

Vad är det då som kännetecknar undervisning i förskolan? I den inledande delen av läroplanen beskrivs förskolans uppdrag: Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.

Vidare i läroplanen står det: Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.

På Svangårdens förskola arbetar vi aktivt och medvetet med att få syn på och granska rådande normer – att vara normmedvetna och normkritiska – samt skapa egna normer som värnar barnens integritet. Vi arbetar aktivt med att undervisa barnen i rätten till sin egen kropp, för att kunna sätta gränser kring den samt med respekten för andras integritet. Vi lägger stor vikt vid vårt arbete med barns integritet – rätten till sin egen kropp och respekten för andras. Vi har en integritetspolicy på vår förskola och alla barn på förskolan får möjlighet att delta i integritetsövningar.

På Svangårdens förskola får barnen möta naturvetenskap i meningsfulla och verklighetsnära sammanhang. I vår undervisning fångas barns frågor och intressen upp och tas tillvara. De naturvetenskapliga mötena sker i planerade aktiviteter samt i spontana undervisningstillfällen. I vår verksamhet får barnen möta naturvetenskapliga experiment samt utmanas och uppmuntras att reflektera kring dessa. Barnens lärande och utveckling dokumenteras och reflekteras tillsammans med barnen. Genom detta ges barnen möjlighet att upptäcka sina framsteg och få syn på sitt lärande.

På Svangårdens förskola ska barnen känna sig som en viktig del i leken med kamraterna. Varje barn ska känna sig trygg på förskolan, att det blir lyssnad på, respekterad och tagen på allvar. Alla barn ska ges förutsättningar att känna sig delaktiga i aktiviteter och undervisningsstunder. Vår förskola är föränderlig och formas utifrån de barn och vuxna som vistas här.

Året 2018/2019 arbetar vi genomgående med “Grön Flagg” där tre prioriterade pedagogiska områden är i fokus: Normkritik/Barns integritet, Naturvetenskap, Barns delaktighet och inflytande.

Våra avdelningar

Svangården består av:

  • Rallarbo och Trollebo: 1-3 år
  • Svanboet (två hemvister): 3-5 år

Lärande för hållbar utveckling

Gävle kommun satsar på att ge barn och elever handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling genom ett aktivt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling handlar om en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Med handlingskompetens menas kunskap, vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor för en hållbar utveckling på ett sätt som inkluderar såväl dagens som kommande generationer, samt att ta ett globalt ansvar.

Lärande för hållbar utveckling är en del av Agenda 2030 – de Globala målen för hållbar utveckling, som tagits fram av FN, och som nu hela världen arbetar för. Läs mer om hur vi jobbar med lärande för hållbar utveckling i hela kommunen här, och via #LHUGavle.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till Svangårdens förskolas avdelningar, biträdande rektor och rektor