Välkommen till Sofiedalskolan
En F-9 skola i Valbo

Sofiedalskolan

Vi arbetar för att alla elever ska känna trygghet och att alla barn är allas ansvar. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 9.

Aktuellt på Sofiedalskolan

 

Kontakta skolan

Välkommen att kontakta oss. Här har vi samlat viktiga kontaktuppgifter till skolan, fritidsverksamhet och elevhälsan.

Om skolan

På Sofiedalskolan går cirka 700 elever. Skolan har unikt läge med närhet till många olika aktiviteter. Vi har bland annat tillgång till bibliotek, sporthall, inom- och utomhusbad, konstfrusen isbana, idrottsplan och skogen där vi åker skidor på vintern. Vi har ett temainriktat arbetssätt från förskoleklass till åk 9. Från åk 7 kan du välja idrotts- eller projektprofil.

Tillsammans gör vi skillnad

På Sofiedalskolan ska elever, personal och vårdnadshavare känna sig stolta över sin skola där vi ser olikheter som en styrka. Skolans målsättning är att alla ska känna sig som en tillgång där elever och pedagoger lär av och om varandra. Sofiedalskolans ledord, Trygghet, tillit och meningsfullt lärande ska ligga till grund för det dagliga arbetet. Vi ska utgå ifrån våra ledord när vi sätter våra mål, och de ska visa riktningen. Visionen ska vara att varje elev på Sofiedalskolan ska få växa, utvecklas och nå framgång utifrån sina förutsättningar.

Skolans ledord Trygghet, Tillit och meningsfullt lärande ska visa oss riktningen i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi ska arbeta utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling, där trygghet, tillit och meningsfullt lärande hänger ihop, och är beroende av varandra. Värdegrunden ska genomsyra verksamhetens alla delar från elev till pedagog till vårdnadshavare. Skolan ska genom ett tydligt utvecklingsarbete arbeta i riktning mot skolans vision.

Trygghet – Alla elever och personal ska känna sig trygga på Sofiedalskolan

För att nå dit så ska vi erbjuda eleverna en stödjande, utmanande och stimulerande miljö som präglas av trygghet, respekt och samsyn. Varje elev på Sofiedalskolan ska känna tillhörighet och att alla vuxna bryr sig. Vi ska ha gemensamma och implementerade ordningsregler för att uppnå ordning och reda, samt studiero.

Tillit – Alla elever och personal ska känna tillit på Sofiedalskolan

För att nå dit så ska vi bygga goda relationer. Klimatet ska präglas av glädje, gemenskap, tolerans och respekt för medmänniskor. Vi arbetar utifrån ett förhållningssätt, där vi fokuserar på det som fungerar och på vad vi vill uppnå istället för att fokusera på det negativa. Vi befinner oss i ständig utveckling och i ett kontinuerligt lärande. Med vår stora mångfald av erfarenheter, kompetenser och intressen så ska vi uppnå vår vision och ge våra elever den bästa tänkbara skolgång

Meningsfullt lärande – Alla elever på Sofiedalskolan ska lyckas nå läroplanens mål

För att nå dit ska vi utifrån beprövad erfarenhet och forskning prova olika vägar för att ge eleverna undervisning som håller hög kvalitet, är varierad och anpassad utifrån deras erfarenheter, intressen och förutsättningar. Målen och kriterierna ska vara tydliga, och vi ska ha höga förväntningar på våra elever. Eleverna ska veta hur de ligger till kunskapsmässigt, och hur de ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven.

Trygghet- och trivselregler

På vår skola:

  • passar vi tider, har med det material som behövs, sitter vi på bestämda platser, tar vi av oss ytterkläder och är redo att lära när lektionen börjar
  • ger vi varandra arbetsro under lektionerna för att ge större möjligheter att lyckas med lärande
  • lämnar vi mobilen på anvisad plats under skoldagen
  • tillåts ingen form av fusk som ex plagiering
  • hjälps vi åt för att ha en god lärmiljö fri från klotter och skräp genom att vara rädda om våra egna, våra kamraters och skolans saker
  • nyttjar vi inte godis i klassrummet
  • Energidryck och läsk tillåts inte i skolans lokaler
  • har vi inga ytterkläder i matsalen, vi äter inget medhavt och vi hjälps åt att skapa trivsel.
  • visar vi respekt, är hjälpsamma, använder ett vårdat språk och hjälps åt för att alla ska känna trygghet och arbetar tillsammans mot kränkande behandling, trakasserier och mobbing
  • respekterar vi när någon säger ”STOPP”, ”NEJ” eller ”SLUTA” och respekterar tillsägelser från skolans alla medarbetare

Syftet med våra ordningsregler är att skapa god arbetsmiljö och trygghet på skolan. Reglerna bygger på skrivningarna i skollagen, Lgr 22 och arbetsmiljölagen. Ordningsreglerna kan kompletteras med trivselregler i varje klassrum, dessa ska i så fall tas fram i samråd med eleverna. Om en ordningsregel bryts ska skolans medarbetare agera enligt upprättad handlingsplan.

Lärande för hållbar utveckling

Gävle kommun satsar på att ge barn och elever handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling genom ett aktivt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling handlar om en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Med handlingskompetens menas kunskap, vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor för en hållbar utveckling på ett sätt som inkluderar såväl dagens som kommande generationer, samt att ta ett globalt ansvar.

Lärande för hållbar utveckling är en del av Agenda 2030 – de Globala målen för hållbar utveckling, som tagits fram av FN, och som nu hela världen arbetar för. Läs mer om hur vi jobbar med lärande för hållbar utveckling i hela kommunen här, och via #LHUGavle.

Trygghetsplan för Sofiedalskolan

Sofiedalsskolan arbetar för att främja elevernas lika rättigheter och möjligheter. Här kan du läsa mer om vad vi gör inom trakasserier och kränkande behandling.

Allt du behöver veta samlat på ett ställe

Här hittar du all den information du behöver om grundskolan, som lovdagar, ledigheter, skolmat, en lista över både kommunala och fristående grundskolor, information om fritidshem, skolskjutsar och mycket mer.

Läs mer om grundskolan och ta del av relevanta tjänster

Klicka här för att läsa mer om kommunala grundskolor