Avabron – ny bro över Testeboån

Avabron över Testeboån har nått sin tekniska livslängd. Bron kommer därför att rivas och en ny bro byggs cirka 10 meter uppströms från den bro som finns idag.

Tidplan

En ansökan om vattenverksamhet är under våren 2019 inlämnad till mark- och miljödomstolen och ett utslag från domstolen väntas under 2020. Byggnationen av nya Avabron kan tidigast starta till hösten 2020.