Valls Hage rustas upp och utvecklas

Arboretet Valls Hage rustas upp och utvecklas. Upprustningen innefattar röjning av träd och växter och återplantering och komplettering med nya arter som bör finnas i ett arboretum. De viktigaste stråken tillgänglighetsanpassas, bänkar sätts ut och grillplatser ställs i ordning.

Under upprustningen kommer också huvudstigsystemet och parkeringsytorna att grusas och cykelställ kommer att placeras ut i anslutning till entréerna. Den yttre slingan av Valls Hage kommer förses med belysningsstolpar för att öka tillgängligheten, tryggheten och attraktiviteten i området.

Under 2020 kommer Valls Hage även att få ny och bättre skyltning med information om vilka växter som finns i arboretet. På sikt finns även tankar om att skapa ett informationscenter.

Under upprustningsarbetet kommer trädfällningar och tillfälliga avstängningar av delar av Valls Hage att bli nödvändiga.

En del i kommunens miljöstrategiska program

Utvecklingen av Valls hage genomförs för att vårda och utveckla området. Den ingår också som en del i Gävle kommuns miljöstrategiska program som säger att kommunen ska ha ett komplett arboretum år 2020.

Tidplan

Arbetet påbörjas 2019 och de större åtgärderna beräknas vara klara 2020. Löpande underhåll och kompletteringar av framför allt växtmaterialet kommer att behövas under en längre period.