Tyck till om pågående detaljplaner

Tyck till om och påverka detaljplaner som Gävle kommun arbetar med just nu.

Detaljplaner styr vilka byggåtgärder du får göra

Med våra detaljplaner reglerar vi som kommun hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Läs mer om detaljplaner på Boverkets webbplats.

Så påverkar du en detaljplan under arbete

Du har möjlighet att lämna synpunkter på en detaljplan under arbete vid två tillfällen, samråd och granskning. Du lämnar in dina synpunkter under en angiven samråds- eller granskningstid som varar i cirka 2–3 veckor.

Delta i samråd

Det första tillfället att lämna synpunkter på en detaljplan som kommunen arbetar med är under samrådsskedet.

Se alla detaljplaner som är ute på samråd.

Delta i granskning

Nästa tillfälle där du har möjlighet att lämna synpunkter är under granskningsskedet.

Se alla detaljplaner som är ute på granskning.

Följ hela detaljplaneprocessen

Du kan följa en detaljplan under hela processen fram till dess att den fått laga kraft. Först då börjar detaljplanen att gälla.

Se alla detaljplaner under arbete.

Du kan hålla dig uppdaterad om vårt arbete med detaljplaner genom att prenumerera på planprocessens olika steg. När kommunen startar en ny detaljplan eller ett pågående planarbete går vidare i planprocessen får du en notis om du har valt att prenumerera på det steget i planprocessen. Du kan skräddarsy ditt eget flöde genom att välja de steg du är intresserad av. Exempelvis när det startas ett nytt planarbete, när en detaljplan går till samråd eller inför antagande.

Översiktsplaner

En översiktsplan beskriver kommunens långsiktiga mål. De vägleder hur markområden, vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men vi använder den som underlag när vi beslutar om exempelvis detaljplaner, förhandsbesked och bygglov.

Ta del av våra översiktsplaner och andra strategiska dokument.