Läs översiktsplaner och strategiska dokument

Här hittar du översiktsplaner och andra strategiska dokument som antingen är beslutade eller under arbete.

Det här är en översiktsplan

Översiktsplanen beskriver kommunens långsiktiga mål. Den vägleder hur markområden, vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen består av

  • en kommuntäckande översiktsplan med övergripande mål, strategier och riktlinjer
  • fördjupningar av översiktsplanen med mål och riktlinjer för olika geografiska områden inom kommunen. Särskilda fördjupningar finns exempelvis för Gävle stad, Norrlandet och Furuvik.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men vi använder den som underlag när vi beslutar om exempelvis detaljplaner, förhandsbesked och bygglov.

Våra översiktsplaner

Under kategorierna här nedanför hittar du våra översiktsplaner. Klicka på den plan du är intresserad av för att läsa mer och ta del av handlingar.

Just nu finns inga ärenden här.

Strategiska dokument och program