Beställ nybyggnadskarta eller kartutdrag

Risk för fördröjda leveranstider

Förändringar av rutiner hos Lantmäteriet (statliga) kan påverka våra leveranstider av kartmaterial.

När du söker bygglov eller vid bygganmälan ska du alltid bifoga en situationsplan. För din situationsplan ska du använda en nybyggnadskarta eller ett kartutdrag.

Olika kartor beroende på vad du ska göra

Nedan listas olika kartor och vad de används för. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

En normal nybyggnadskarta visar

 • baskartan med befintliga byggnader, vägar med mera
 • fastighetsgränser
 • fastighetens mått
 • mark- och sockelhöjder
 • höjdkurvor från den nationella höjddatabasen
 • planbestämmelser från plankarta
 • befintliga rättigheter (exempelvis ledningsrätter, servitut, gemensamhetsanläggning)
 • ledningar

Normal nybyggnadskarta används vid byggnation av ny huvudbyggnad, såsom bostadshus, fritidshus, industri- eller verksamhetsbyggnad. Det kan även behövas vid byggnation av större komplementbyggnader.

Vi inventerar, mäter in och levererar en yta på max 2000 kvadratmeter. Ifall den yta som ska mätas in överstiger 2000 kvadratmeter tar vi ut en tilläggsavgift för den extra ytan.

Eftersom kartan behövs i din lovansökan behöver du beställa den i god tid innan du ansöker om bygglov.

En enkel nybyggnadskarta visar

 • baskartan med befintliga byggnader, vägar med mera
 • fastighetsgränser
 • fastighetens mått
 • höjdkurvor från den nationella höjddatabasen
 • enskilda bestämmelser från plankarta såsom prickmark, korsmark och utfartsförbud.

En enkel nybyggnadskarta används ofta när du bygger en komplementbyggnad eller en tillbyggnad. Den kan också behövas vid attefallsåtgärder eller när du ska bygga ett plank nära eller på fastighetsgränsen.

Vid en enkel nybyggnadskarta inventerar och mäter vi in en yta på max 2000 kvadratmeter. Ifall ytan som ska mätas in överstiger 2000 kvadratmeter tar vi ut en tilläggsavgift för den extra ytan.

Eftersom kartan behövs i din lovansökan behöver du beställa den i god tid innan du ansöker om bygglov.

Ett kartutdrag är ett utdrag från kommunens kartdatabas som innehåller mindre information än en nybyggnadskarta.

Kartutdraget används vid till exempel

 • enklare bygglovsärenden (till exempel fasadändring)
 • anmälningspliktiga åtgärder till exempel attefallsåtgärder
 • ansökan om att installera värmepump
 • ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
 • översiktlig projektering och planering.

Giltighetstid och revidering av nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är giltig i ett år efter att den har levererats. Därefter behöver den revideras om den ska användas för en bygglovsansökan eller bygganmälan. Revidering kan göras om nybyggnadskartan inte är äldre än tre år.

Om markförhållanden eller fastighetsrättsliga förhållanden har ändrats kan en nybyggnadskarta inte revideras. I så fall måste du beställa en ny karta.

Granskning av egenutvecklad nybyggnadskarta

Om du själv har tagit fram en nybyggnadskarta behöver vi som myndighet granska och kvalitetssäkra att innehållet stämmer.

Karta som du själv kan ta fram

Via tjänsten Min karta på Lantmäteriets webbplats kan du själv ta fram en enklare karta över din fastighet. Tjänsten kan användas för att ta fram en lokaliseringskarta eller i vissa fall som ett kartutdrag.

Så beställer du

Via e-tjänsten kan du beställa nybyggnadskarta, kartutdrag, en revidering av befintlig nybyggnadskarta eller granskning av egenutvecklad nybyggnadskarta.

Priser

Se aktuella priser för nybyggnadskarta och kartutdrag.

Leveranstid och format

Nedan ser du hur lång tid det normalt tar från att du beställer en karta till att den levereras till dig:

 • Fem veckor för normal nybyggnadskarta.
 • Två veckor för enkel nybyggnadskarta.
 • Två veckor för ett kartutdrag.
 • Två veckor för revidering av nybyggnadskarta och återkoppling vid granskning av egenutvecklad nybyggnadskarta.

Under sommaren och högtider kan leveranstiden vara längre.

När du beställer i e-tjänsten önskar du vilket format som kartan ska levereras i. Du kan välja mellan papperskarta som vi skickar till dig via post eller digital karta i DWG- eller PDF-format som vi skickar till den e-postadress som du anger.

Om du anlitar en arkitekt används normalt en DWG-fil för att upprätta situationsplanen.

Skapa situationsplan

Efter att du har fått din beställda karta ska du rita in alla förändringar och mått så att det är tydligt vad du planerar att göra. Kartan blir då din situationsplan. Du kan antingen rita in det du vill bygga eller ta hjälp av en arkitekt. Det som ska finnas med är:

 • Nya och befintliga byggnader.
 • Tydliga markeringar om något ska rivas.
 • Nya byggnaders fasadyttermått och utskjutande delar ovan/under mark.
 • Lägesbestämning för alla ny- och tillbyggnader. Genom att markera avståndet från två hörn på samma sida av byggnaden till en gemensam gräns, samt ett tredje avstånd från ett av dessa hörn till en annan gräns, fastställs byggnadens placering.
 • Färdig golvhöjd på nya byggnader, gäller ej tillbyggnader.

Situationsplanen lämnar du in tillsammans med din bygglovsansökan eller bygganmälan.

Se exempel på situationsplaner

I våra bygglovsguider hittar du exempelritningar där olika kartor visas. Klicka på länken för att komma till guiderna.

Kontakta oss

Om du är osäker på vilken karta du behöver till din planerade åtgärd eller har andra kartfrågor, kan du kontakta Gävle kommuns kundtjänst eller boka tid för bygglovsrådgivning.