Kulturmiljöer och byggnader med kulturvärden

Kulturarv präglar stad och landsbygd. Här ges en överblick över byggfrågor för kulturmiljöer och historiska byggnader.

Värdefulla kulturmiljöer kräver varsam hantering

Kulturmiljöer kan bidra med både karaktär och skönhet i både städer och på landsbygden. De gör att vi kan känna igen oss trots att tiden går. Kulturvärden gör bebyggelsen attraktiv och ger platsen en identitet.

Krav på varsamhet gäller alla byggnader

Enligt plan- och bygglagen får alla byggnader, oavsett ålder eller kulturhistoriskt värde, ett grundskydd. Förändringar ska göras varsamt och du behöver ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag. Det gäller förändringar både inuti och på utsidan och det gäller oavsett om åtgärden kräver ett tillstånd eller beslut från kommunen eller inte.

 • byggnadsmaterialet
 • byggnadens form
 • takets form
 • byggnadens färger
 • hur byggnaden tar sig ut i omgivningen.

Det handlar dels om att vara trogen originalets utseende, dels med vilken teknik och material det har byggts. Även inredningsdetaljer som till exempel kakelugnar, skåpsnickerier, dörrar och paneler ska behandlas varsamt.

Förbjudet att förvanska värdefulla byggnader och områden

Vissa byggnader, anläggningar, tomter eller miljöer har så viktiga kulturvärden att plan- och bygglagen klassar dem som ”särskilt värdefulla”. Det innebär att en förändring inte får leda till att byggnadens eller områdets kulturvärden förvanskas. Det gäller förändringar både inuti och på utsidan och det gäller oavsett om åtgärden kräver ett tillstånd eller beslut från kommunen eller inte.

Hur du bevarar det kulturella värdet utan att förvanska

Förbudet är ett förvanskningsförbud, men inte ett förändringsförbud. Det är egenskaperna som gör byggnaden särskilt värdefull som är skyddade. Om du tar reda på vilka värden det är och respekterar dem, kan du ofta få utföra olika åtgärder ändå.

Anlita hjälp vid bevarade av byggnader

Det är bra att ta hjälp av fackman som har utbildning inom kulturmiljöområdet för att förstå vad som är värdefullt på din byggnad. Det kan också vara så att en byggnad utan särskilt höga värden omfattas av förbudet mot förvanskning om området har klassats som särskilt värdefullt. Då är det områdets kulturvärden som ska bevaras.

Utökade krav på bygglov och startbesked

Byggnader som anses vara särskilt värdefulla eller ingår i kulturmiljöer omfattas inte av vissa lättnader i bygglovsplikten, såsom Attefallsåtgärder eller installation av solceller. Istället kan kravet på att söka bygglov vara mer omfattande när detaljplanen för dessa byggnader och kulturmiljöer säger så. Om en byggnad omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan kan det krävas anmälan med startbesked även för underhållsåtgärder.

Kulturvärdet kan behöva utredas för bygglov och startbesked

När kommunen prövar ett bygglov och beslut om startbesked kan det behövas ett underlag som beskriver byggnadens kulturvärde.

 • bedöma om de föreslagna åtgärderna tar hänsyn till kulturvärdena
 • om de överensstämmer med detaljplanen
 • om de överensstämmer med plan- och bygglagen.

Kontrollplan och certifierad sakkunnig på kulturvärden

För att säkerställa att förändringar och åtgärder tar hänsyn till de värden som finns på en byggnad kan åtgärderna behöva kontrolleras under byggtiden. De tas då upp som punkter i kontrollplanen. Ibland behöver åtgärderna kontrolleras av en person med särskild utbildning och som är certifierad att utföra kontroll.

Detaljplanen skyddar kulturvärden

När Kommun tar fram en detaljplan tas hänsyn till de kulturvärden som finns inom området.

 • vilka kulturvärdena är
 • hur de påverkas av föreslagna åtgärder i detaljplanen
 • vad man kan göra för att undanröja eller minska eventuella konflikter mot andra intressen
 • hur kulturvärden ska skyddas.

Mer detaljerade bestämmelser ger ett längre skydd

Om detaljplanen berör en byggnad med kulturvärden eller en kulturmiljö är det vanligt med ett mer specifikt skydd av kulturvärdena. Det ger kulturvärdena ett skydd över längre tid. Ett sådant detaljerat skydd kan handla om hur byggnader kan förändras och underhållas i fortsättningen, eller hur nya byggnader ska placeras och utformas. Ibland finns också bestämmelser som handlar om markhöjder, träd och annat som är viktigt i en kulturmiljö.

Planera underhållet med eftertanke

För att en byggnad ska kunna behålla sin karaktär, sina tekniska egenskaper och sitt ekonomiska värde behöver det förvaltas med eftertanke och hållas i ett vårdat skick. Sök information om den byggnad du äger och välj lösningar som är varsamma mot byggnaden. Byggnadens ålder kan ge vägledning om hur den ska skötas för att behålla sitt värde.

Bevara gammalt hantverk

Många äldre hus är byggda av skickliga hantverkare, i material av bra kvalitet och med en omsorg om utförande och detaljer. Det är värt att tänka igenom saken innan du utför en åtgärd. Äldre fönster kan till exempel vara tillverkade i ett gediget kärnvirke som håller många år till om de underhålls på rätt sätt. Det kan också vara svårt att efterlikna fönstrens detaljrikedom och materialet de är byggda av.

Områden har olika karaktär

I en kulturmiljö är det viktigt att tänka på hela områdets karaktär. Om du till exempel bor i ett enhetligt villaområde som byggdes under en och samma period och med samma arkitektur, är det viktigt att ta hänsyn till områdets karaktär när du vill bygga om eller renovera. Alla hus kan ha samma taklutning och takmaterial eller en viss skala för färgsättningen. Då är det inte lämpligt att byta ut fasadmaterialet eller kulörerna eftersom den enhetliga och tidstypiska känslan blir brokig och området förlorar sin karaktär.

 • byggnadens användning
 • byggnadsmaterialet
 • byggnadens form
 • takets form och material
 • byggnadens färger
 • byggnadens fönstersättning och material
 • byggnadens placering
 • hur byggnaden tar sig ut i omgivningen.

Sök kunskap om värdefulla byggnader och miljöer

Kulturvärden är av allmänt intresse enligt lag, och därför har alla rätt att få ta del av våra byggnaders och vårt landskaps historia. Du kan söka information om värdefulla byggnader och miljöer samt vad som ger dem värde på flera olika håll.

 • Gävle kommun
 • Boverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Länsstyrelsen Gävleborg
 • Länsmuseet Gävleborg.

Detaljplaner

Kommuns detaljplaner redovisar vissa värdefulla byggnader med bestämmelser hur de kan förändras och bevaras.

Hitta gällande detaljplaner

Kulturmiljöer

I kommuns översiktsplaner finns information om kulturmiljöer. Områdenas kulturvärden beskrivs mer detaljerat i översiktsplanernas bilagor.

Se översiktsplan och hur du kan påverka

Riksintressen

Ett område som är av nationellt intresse kan pekas ut som ett riksintresse av Riksantikvarieämbetet.

Gå till Riksintressen för kulturmiljövården – Riksantikvarieämbetet

Läs mer om kulturmiljövården på Boverkets webbsida

Kulturreservat

För att bevara kulturhistoriskt värdefulla miljöer kan Gävle kommun eller Länsstyrelsen Gävleborg bilda ett kulturreservat. De kan bestå av marker, byggnader och andra lämningar som präglats av tidigare generationer.

Sök kulturmiljöer hos Länsstyrelsen Gävleborg

Läs mer om områdesskydd hos Boverket

Byggnadsminnen

Byggnader med högt kulturhistoriskt värde kan klassas som byggnadsminnen. Om en byggnad ägs av staten beslutar regeringen och Riksantikvarieämbetet om skyddet och ger tillstånd för förändringar. Byggnader som har andra ägare än staten, vilket är de flesta, beslutas av Länsstyrelsen och Länsstyrelsen ger också tillstånd vid förändringar.

Hitta förteckning om statliga byggnadsminnen hos Riksantikvarieämbetet

Sök tillstånd att ändra ett byggnadsminnen hos Länsstyrelsen Gävleborg

Byggnadsinventeringar

Både Gävle kommun och Länsmuseet Gävleborg har inventerat byggnader i olika delar av kommunen. De rapporterna kan innehålla upplysningar om värdefulla byggnader. Du kan söka information på länsmuseets webbplats eller kontakta kommunen.

Sök rapporter på Länsmuseet Gävleborgs webbplats

Lagstiftningen kring kulturvärden

Om du vill veta mer om lagstiftningen som styr kommunens arbete med kulturvärden så finns det information och utbildningar på Boverkets webbplats.

Mer om detaljplan och kulturvärden finns på Boverkets webbsida

Kontakta oss

Kontakta kommunen för rådgivning om en byggnads värde. Vi har inventeringar för större delen av kommunen, även om inte alla byggnader är kända och inventerade. Vi hjälper dig att bedöma en byggnads värde och ger råd om förändringar. Innan du kontaktar oss, läs gärna webbplatsens innehåll för möjliga svar på din fråga.