Strandskydd och strandskyddsdispens

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för strandskyddade områden och hur du kan söka dispens om du vill bygga eller ändra något.

Syftet med strandskydd

Strandskyddet har som syfte att skydda stränder och strandnära områden från exploatering och bebyggelse. På så vis säkerställs att allmänheten har tillgång till strandområden enligt allemansrätten, vilket möjliggör aktiviteter såsom bad och friluftsliv. Syftet med strandskyddet är också att bevara goda livsvillkor för djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.

Hur nära vattnet du får bygga beror på strandskyddet

Om du vill bygga, ändra eller riva i närheten av hav, sjö eller vattendrag kan din åtgärd påverkas av strandskyddet. Vad och hur nära vattnet du får bygga beror på hur strandskyddet ser ut på platsen.

 • Före 1975: Strandskyddet gäller inte för detaljplaner som antogs innan denna tidpunkt.
 • Efter 1975: I detaljplaner som antags efter år 1975 är strandskyddet vanligtvis upphävt inom kvartersmark, vilket innebär mark som används för bostäder, gator och verksamheter.

Utanför detaljplanelagt område gäller normalt alltid strandskydd.

Om du letar efter specifika detaljplaner rekommenderar vi att du besöker Planarkivet för att hitta de relevanta dokumenten.

Då behöver du strandskyddsdispens

Inom strandskyddade områden krävs ofta dispens för att utföra åtgärder som innefattar byggnadsarbete, ändringar av befintliga byggnader, installation av anläggningar eller anordningar, samt viss typ av mark- och vattenåtgärder. Inom strandskyddat område är det förbjudet att utan dispens:

En fristående byggnad eller byggnadskonstruktion. Dispens krävs oavsett om byggnaden kräver bygglov eller är inte.

Att ändra byggnaden kan till exempel vara:

 • Nytt användningssätt, till exempel ombyggnad av en sjöbod till fritidshus.
 • Stor eller olämpligt placerad tillbyggnad av en byggnad.
 • Större fasadändringar som att sätta in flera nya fönster i en byggnad.

Andra anläggningar eller anordningar kan till exempel vara:

 • Bryggor, pirar, staket, grillplats och parkeringsplatser.

För att genomföra ändringar av en byggnad eller sätta upp en anläggning och anordning behöver vi bedöma om en dispens behövs eller inte i varje enskilt fall. I prövningen ingår en bedömning av hur åtgärden avhåller allmänhetens möjlighet att kunna röra sig på platsen och hur tillgängligheten till strandområdet påverkas. Om ändringen innebär en utökning av hemfridszonen kan det krävas en strandskyddsdispens. Vanligt underhåll kräver normalt sett ingen dispens.

Du får inte gräva eller utföra förberedelser för byggnader, anläggningar eller anordningar som kräver dispens. Till exempel genom att fälla träd, gräva, spränga eller schakta för husgrund eller källare Samma sak gäller anläggning av tillfälliga vägar eller andra ingrepp som görs som förberedelse för en verksamhet.

Andra åtgärder kan till exempel vara spridning av gödsel eller bekämpningsmedel, fälla träd eller gräva.

När du behöver söka dispens hos länsstyrelsen

Vanligtvis är det kommunen som beslutar om strandskyddsdispens. Inom statligt skyddade områden, såsom naturreservat och naturvårdsområden, är det istället länsstyrelsen som beslutar om dispens.

Genomförda åtgärder som saknar dispens

Om en åtgärd har genomförts utan tillstånd från strandskyddet, finns det ingen fastställd tidsgräns för att korrigera felet. Det innebär att som markägare kan du bli ålagd att ta bort eller återställa en olaglig åtgärd om du inte i efterhand kan få dispens för den.

Särskilda skäl till att få dispens

Dispens från strandskyddet kan beviljas om det finns särskilda skäl och åtgärden inte strider mot något av strandskyddets syften. Som särskilda skäl får endast något av de skäl som anges i miljöbalken användas. Det räknas inte som särskilt skäl att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv.

Det räcker oftast att ett av de särskilda skälen ska vara uppfyllda, men det kan också vara fler. Det är upp till dig som söker dispens att kunna motivera hur det särskilda skälet uppfylls när du fyller i din ansökan.

 1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Exempel på detta inkluderar etablerade tomtplatser, campingplatser eller industriområden där allmänheten inte har tillgång enligt allemansrätten.
 2. Området är väl avskilt från stranden av till exempel en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.
 3. Anläggningen som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
 4. Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet som inte kan ske utanför området. Exempel på sådana verksamheter är industri eller hamn.
 5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför det aktuella området. Exempel på sådana intressen inkluderar tätortsutveckling, infrastruktur, friluftsliv, miljö, natur eller kulturhistoria.
 6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Dispens inom område utpekat för landsbygdsutveckling, så kallad LIS-område, är särskilda skäl:

 • Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden bidrar till utveckling av landsbygden.
 • Bostadshuset kommer att utföras i anslutning till befintligt bostadshus.

Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer ingående om de särskilda skälen som krävs för att bevilja en dispens från strandskyddet.

Tomtplats och fastighet är inte samma sak

Vid beviljande av strandskyddsdispens krävs en tydlig avgränsning av den tomtplats eller mark som får användas för byggnation. Denna avgränsning ska specificeras i beslutet och markeras på en karta. En tomtplats är inte detsamma som en fastighet och behöver inte nödvändigtvis sammanfalla med fastighetsgränserna, men den kan inte sträcka sig bortom den egna fastighetsgränsen. Vid avgränsning för strandskyddsdispens måste det alltid finnas en fri passage närmast vattnet.

Hemfridszonen är det område kring en byggnad där allemansrätten upphör att gälla och markägaren har rätt att hävda en privat zon. Denna zon varierar beroende på typen av byggnad, dess placering och terrängförhållanden. Vid beslut om dispens från strandskyddet fastställs även tomtplatsavgränsningen av kommunen.

Fri passage är en del av strandskyddet och innebär att det inte är tillåtet att upphäva strandskyddet eller ge dispens från strandskyddet för den del av stranden som behövs för att allmänheten ska kunna passera mellan strandlinjen och de planerade byggnaderna eller anläggningarna. Kravet på fri passage gäller dock inte om byggnaderna eller anläggningarna för sin funktion måste ligga vid vattnet eller om det är omöjligt med hänsyn till förutsättningarna på platsen.

Ansök om strandskyddsdispens

Vi rekommenderar att du ansöker om strandskyddsdispens via e-tjänst nedan för en smidigare hantering av ditt ärende. Då kan du följa ditt ärende genom att logga in på Mina sidor, hålla koll på statusen för din ansökan och ställa frågor till din handläggare. För en strandskyddsdispens tas en avgift ut enligt gällande taxa.

Lämna in följande handlingar

Övriga handlingar som kan behövas

 • Ritningar eller skisser av den planerade åtgärden.
 • Fotografier från platsen.
 • Om det redan finns byggnader på platsen kan du beskriva vilket år de byggdes, hur de har använts, om det finns tidigare beviljade strandskyddsdispenser. Du kan bifoga dokument eller fotografier som styrker detta.

En dispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från beslutets laga kraft. Det är viktigt att notera att även om du beviljas en dispens, kvarstår strandskyddet fortfarande för platsen. Dispensen tillåter endast den specifika åtgärd den beviljas för.

Länsstyrelsen granskar alla kommunala beslut om dispens och kan inom tre veckor besluta att överpröva dispensen. Om länsstyrelsen anser att det inte finns förutsättningar för dispens kan de upphäva den. Den sökande och sakägare har rätt att överklaga länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.

Mer information

Mer information om strandskydd hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

Om du har ytterligare frågor kan du boka rådgivning med en handläggare. Läs mer och boka ett möte här.