Guide för att använda byggnaden/lokalen på nytt sätt

Denna guide är anpassad för dig som ska ändra hur en byggnad används. Använd vår e-tjänst när du ska skicka in din ansökan.

 • 1 Anlita en kontrollansvarig

  Oftast behöver du anmäla en kontrollansvarig när du ska ändra användning av byggnaden. En kontrollansvarig ska vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan. Certifierad kontrollansvarig hittar du här på Boverkets webbplats.

  Klicka här för att läsa mer om kontrollplan och kontrollansvarig.

 • 2 Gör i ordning de handlingar som du ska skicka in

  Anmälan om kontrollansvarig

  Du måste anmäla vem du har anlitad som kontrollansvarig.

  Förslag till kontrollplan

  För tillbyggnad behövs en anpassad kontrollplan, anlitad kontrollansvarig hjälper dig att ta fram en sådan. Du hittar mer information om kontrollplan på Boverkets webbplats.

  Ritningar

  Alla ritningar ska redovisas på vitt (ej rutat) papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

  • Situationsplan som tydligt visar hela fastigheten och byggnaden där åtgärden ska utföras. En karta från en valfri webbtjänst kan vara tillräcklig. Flygfoton är inte tillräckliga.
  • Fasadritningar om ändringen innebär påverkan på fasaden.
  • Planritning, redovisa planlösning före och efter åtgärden vidtagits.
  • Brandskyddsdokumentation, ofta krävs en brandskyddsbeskrivning/
   brandskyddsdokumentation som beskriver byggnadens brandskydd. Kontakta kundtjänst för mer information om vad som krävs i ditt ärende.
 • 3 Fyll i och skicka in ansökan

  Fyll i och skicka in din ansökan tillsammans med dina handlingar via länken nedanför.

  När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi tagit emot ansökan och du får även veta vem som är din handläggare.

 • 4 Handläggning och handläggningstid

  Efter att du skickat in din ansökan bedömer vi bland annat om den innehåller alla nödvändiga handlingar, om de är fackmässigt utförda och om den planerade åtgärden stämmer med gällande detaljplan och omgivning. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig inom tre veckor.

  Enligt plan- och bygglagen har kommunen tio veckor på sig att meddela ett beslut. Tiden räknas från den dag då ansökan kom in alternativt när den bedöms vara komplett. Om du på eget initiativ skickar in ytterligare underlag räknas tiden från den dag då dessa kom in. I de flesta fall går handläggningen fortare.

  Vid behov är det möjligt att förlänga handläggningen en gång, högst tio veckor.

  Ibland skickas remisser ut till berörda grannar eller sakägare.

 • 5 Bygglovsbeslut och startbesked

  Ett beviljat bygglov betyder att Gävle kommun godkänner det du vill göra. Men du får inte börja din åtgärd förrän du har fått ett startbesked.

  • Vid enkla ärenden kommer startbeskedet samtidigt som lovbeslutet.
  • Vid större ärenden får du startbeskedet efter ett tekniskt samråd med handläggaren.

  Information om vad som gäller i ditt ärende hittar du i ditt lovbeslut.

  Det är viktigt att veta att beslutet inte har vunnit laga kraft förrän fyra veckor efter bygglovsbeslutet har tagits. Detta gäller även om du har fått startbeskedet. Beslutet skickas för kännedom till grannar och andra berörda, samt tillkännagetts i Post- och inrikestidning. Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor vinner det laga kraft.

 • 6 Tekniskt samråd

  Du och din kontrollansvarige kallas till ett tekniskt samråd. Där träffar du din handläggare för att gå igenom kontrollplanen och diskuterar arbetets planering och organisation och behov av arbetsplatsbesök.

  Tekniskt samråd ska hållas för alla åtgärder där det krävs en kontrollansvarig, skulle det inte krävas i just ditt fall talar en handläggare om det. I mindre komplicerade ärenden krävs oftast inte tekniskt samråd.

 • 7 Arbetsplatsbesök

  Vid ett arbetsplatsbesök kontrollerar handläggaren bland annat att kontrollplanen och bygglovet följs. På arbetsplatsbesöket ska den kontrollansvarige vara med, gärna även byggherren.

 • 8 Slutsamråd

  När du har byggt klart ska du eller din kontrollansvarige kontakta din handläggare för att boka in ett slutsamråd. Vid detta tillfälle går vi igenom och tittar om byggnaden är utförd och stämmer överens med beslutat bygglov och startbesked.

  På slutsamrådet ska byggherren och kontrollansvarig:

  • Redovisa att eventuella villkor enligt startbeskedet följts.
  • Redovisa att kontrollplanen är signerad samt att eventuella handlingar enligt kontrollplanen finns framtagna.
  • Redovisa att lovet följts
  • Redovisa kontrollansvariges utlåtande och dokumentation över sina arbetsplatsbesök.

  Utifrån en rundvandring och de handlingar/intyg som redovisats diskuteras förutsättningarna för att du ska kunna få ett slutbesked.

  Om något inte är färdigställt eller om någon kontroll inte har kunnat genomföras kan du få ett interimistiskt slutbesked. Ett interimistiskt slutbesked ger rätt att börja använda byggnaden under en viss tid i väntan på att återstående arbeten/kontroller/mätningar/intyg redovisas till Gävle Kommun.

 • 9 Slutbesked

  För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, vilka framgår av det startbesked du har fått.

  När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked av handläggaren. Byggnaden eller åtgärden får inte börja användas innan du har fått slutbeskedet.