Guide för installation eller väsentlig ändring av hiss

När du ska installera eller väsentligt ändra en hiss måste du anmäla det till kommunen.

Vad som gäller som väsentlig ändring

Exempel på väsentliga ändringar är ändring eller byte av hissens styrsystem eller byte av hisskorg. Den ändrade eller utbytbara delen ska uppfylla samma krav som för en ny hiss.

 • 1 Gör i ordning de handlingar du ska skicka in

  Ritningar

  Alla ritningar ska redovisas på vitt (ej rutat) papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. I varje specifikt fall kommer vi att göra en bedömning för att avgöra vilka ritningar som behöver bifogas din ansökan eller anmälan. Det är möjligt att det kan krävas fler eller färre ritningar än vad som specificeras nedan. Se vilka ritningar som vanligtvis krävs.

  • Situationsplan som tydligt visar hela fastigheten och byggnaden där åtgärden ska utföras. En karta från en valfri webbtjänst kan vara tillräcklig. Flygfoton är inte tillräckliga.
  • Planritning som visar hissens placering inuti byggnaden.
  • Produktblad
  • Sektionsritning (om installationen utförs på flera våningsplan)
  • Fasadritningar (om hissen installeras utvändigt)

  Förslag till kontrollplan

  Förslag till kontrollplan är framtagen för mindre och enklare åtgärder och kan användas när du inte behöver en kontrollansvarig. Den är generellt utformad för att passa flera olika projekt. Det är därför viktigt att du kryssar i de kontrollpunkter som är relevanta i just ditt projekt innan du skickar in den.

  Klicka här för att läsa mer om kontrollplan och kontrollansvarig.

 • 2 Fyll i och skicka in anmälan

  Skicka anmälan, kontrollplanen, produktbladet samt ritningarna till oss. Detta kan du göra direkt i e-tjänsten.

  När din anmälan har registrerats får du en bekräftelse på att vi tagit emot anmälan och du får även veta vem som är din handläggare.

 • 3 Handläggning och beslut

  Efter att du skickat in din anmälan blir du tilldelad en handläggare som påbörjar handläggning av ditt ärende.

  Komplettering av ärende

  Om det saknas underlag får du ett beslut om komplettering av ditt ärende inom tre veckor. Då behöver du skicka in fullständiga handlingar som kommer ligga till grund för ett beslut.

  Beslut ska tas inom fyra veckor från och med när ert ärende är komplett.

  Invänta startbesked innan installationen påbörjas

  När ett beslut tagits måste du invänta startbesked från oss innan installationen/arbetet får påbörjas.

  Om installation eller arbetet påbörjas innan du fått startbesked kan en sanktionsavgift behöva tas ut.

  När installationen är klar – ansök om slutbesked

  När installationen är färdig måste ett besiktningsorgan anlitas för besiktning av installationen. Vid godkänd besiktning får du ett protokoll med intyg på att installationen är godkänd.

  För att få använda hissen behöver du ansöka om slutbesked. När arbetet är klart ska du anmäla det till kommunen och intyga att du utfört din åtgärd enligt gällande beslut. Det gör du genom att skicka in de handlingar som framgår av ditt beslut om startbesked.

  När du fått ett slutbesked kan du börja använda hissen.