Guide för skylt- och ljusanordning

Här hittar du en guide anpassad för dig som ska sätta upp en skylt.

 • 1 Gör i ordning de handlingar du ska skicka in

  Ritningar

  Alla ritningar ska redovisas på vitt (ej rutat) papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. I varje specifikt fall kommer vi att göra en bedömning för att avgöra vilka ritningar som behöver bifogas din ansökan eller anmälan. Det är möjligt att det kan krävas fler eller färre ritningar än vad som specificeras nedan. Se vilka ritningar som vanligtvis krävs.

  Situationsplan

  Du ska lämna in ett underlag som visar var skylten ska placeras.

  • Om skylten ska monteras på fasad behöver det inte vara en fackmannamässig situationsplan, utan en karta från en valfri webbtjänst kan vara tillräcklig. Viktigt är att byggnaden markeras på kartan, att kartan visar hela fastigheten för en bra lokalisering samt att kartan inte är för mörk för att kunna arkiveras. Flygfoton är inte tillräckliga.
  • Om skylten ska vara fristående ska situationsplanen baseras på ett förenklat kartutdrag. Redovisa placering med mått till fastighetsgräns eller byggnad.

  Detaljritning eller produktblad

  Skylten ska vara måttsatt och ritad i lämplig skala (förslagsvis 1:20 eller 1:10). Antal skyltar, typ av skylt, storlek, material och eventuell belysning ska framgå.

  Fasadritning eller fotomontage

  Fasadritningen eller fotomontagen ska visa byggnadens fasader sedda rakt framifrån. Här visar du var du vill placera skylten. Redovisa fasader mot alla relevanta väderstreck.

  • Om skylten ska monteras på fasad ska fasadritningen redovisa hur byggnaden kommer att se ut efter tilltänkt åtgärd (skala 1:100). Vid mycket enkla ändringar på fasaden kan du skicka in ett fotomontage istället för en fasadritning. Skicka gärna in ett foto på befintlig fasad.
  • Om skylten ska vara fristående får du gärna redovisa placering och utseendet med ett fotomontage eller en illustration.

  Exempelritningar

 • 2 Ta fram en kontrollplan

  Innan du kan få ett startbesked måste du ha en godkänd kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument som ska säkerställa att åtgärden uppfyller gällande krav och bestämmelser. Den är ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna.

  Du kan använda vårt förslag till kontrollplan för skylt och ljusanordning. Kontrollplanen är generellt utformad för att passa flera olika slags skyltar. Det är därför viktigt att du kryssar i de kontrollpunkter som är relevanta i just ditt projekt innan du skickar in den. Du kan även lägga till egna kontrollpunkter.

  Här hittar du exempel på kontrollplan för uppsättning av skylt:

  Klicka här för att läsa mer om kontrollplan och kontrollansvarig.

 • 3 Fyll i och skicka in ansökan

  Fyll i och skicka in din ansökan tillsammans med dina handlingar via någon av e-tjänsterna nedanför. När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi tagit emot ansökan och du får även veta vem som är din handläggare.

  Välj denna e-tjänst om du enbart ska ansöka om bygglov för skylt och ljusanordning.

  Om du ska kombinera andra åtgärder tillsammans med en skylt eller ljusanordning använd istället denna e-tjänst.

 • 4 Handläggning och handläggningstid

  Efter att du skickat in din ansökan bedömer vi bland annat om den innehåller alla nödvändiga handlingar, om de är fackmässigt utförda och om den planerade åtgärden stämmer med gällande detaljplan och omgivning. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig inom tre veckor.

  Enligt plan- och bygglagen har kommunen tio veckor på sig att meddela ett beslut. Tiden räknas från den dag då ansökan kom in alternativt när den bedöms vara komplett. Om du på eget initiativ skickar in ytterligare underlag räknas tiden från den dag då dessa kom in. I de flesta fall går handläggningen fortare.

  Vid behov är det möjligt att förlänga handläggningen en gång, högst tio veckor.

  Ibland skickas remisser ut till berörda grannar eller sakägare.

 • 5 Beslut om bygglov och startbesked

  När du fått ditt bygglov, marklov eller rivningslov beviljat måste du invänta verkställbar-hetstiden som är fyra veckor från att beslutet om lov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas och åtgärden påbörjas även om det inte har fått laga kraft. Om åtgärden påbörjas innan beslutet har fått laga kraft sker det på byggherrens egen risk eftersom beslutet kan bli upphävt.

  Ditt beslut får laga kraft när tiden för överklagande löpt ut. Detta innebär att beslut inte längre kan överklagas till högre instans. Ett beslut som har överklagats, får laga kraft, först då sista instans har avgjort målet.

  Du behöver även ett startbesked från kommunen innan åtgärden får påbörjas. Ett startbesked kan ofta ges samtidigt som lovbeslutet i mindre och enklare ärenden. Men i större projekt krävs ofta ett tekniskt samråd och då får du startbeskedet separat i ett senare skede.

 • 6 När du byggt färdigt

  När du har byggt klart ska du anmäla det till samhällsbyggnadsnämnden och intyga att du utfört din åtgärd enligt gällande bygglov. För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, vilka framgår av det startbesked du har fått.

  Vid större byggnationer kan ett arbetsplatsbesök och slutsamråd krävas, läs om vad som gäller i beslutet om startbesked.