Guide för inglasat uterum eller skärmtak

En guide för dig som ska bygga ett inglasat uterum eller ett skärmtak. Använd vår e-tjänst när du ska skicka in din ansökan.

 • 1 Beställ kartunderlag

  När du ska glasa in ditt uterum behöver du rita in uterummet på ett kartunderlag. På kartunderlaget anger du mått till fastighetsgräns från byggnaden.

  Läs mer om kartunderlag och vad det kostar.

 • 2 Gör i ordning de handlingar som ska skickas in

  Förslag till kontrollplan

  Förslag till kontrollplan är framtagen för mindre och enklare åtgärder och kan användas när du inte behöver en kontrollansvarig. Den är generellt utformad för att passa flera olika projekt. Det är därför viktigt att du kryssar i de kontrollpunkter som är relevanta i just ditt projekt innan du skickar in den.

  Klicka här för att läsa mer om kontrollplan och kontrollansvarig.

  Ritningar

  Alla ritningar ska redovisas på vitt (ej rutat) papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. I varje enskilt fall bedömer vi vilka ritningar som behöver lämnas in för din ansökan eller anmälan. Det är möjligt att det kan krävas fler eller färre ritningar än vad som specificeras nedan. Se vilka ritningar som vanligtvis krävs.

  • Situationsplan (kartunderlag) som tydligt visar åtgärdens placering på fastigheten genom att markera den med minst tre vinkelräta mått till fastighetsgräns. Om det handlar om en fristående nybyggnation måste den planerade färdiga sockelhöjden (+FSH) eller färdiga golvhöjden (+FG) också anges.
  • Fasadritningar där alla fasader ska redovisas. Redovisa material- och kulörval samt befintlig marknivå och nya marknivåer.
  • Planritningar där alla plan ska redovisas. Placering av fönster, dörrar och väggar, samt fast inredning och eventuella nivåskillnader, ska framgå.
  • Sektionsritningar som redovisar åtgärdens grundläggningssätt, konstruktion, rumshöjd, taklutning och utvändig höjd (till exempel byggnadshöjd eller nockhöjd).

  Klicka på länken för att se exempelritning:

 • 3 Fyll i och skicka in ansökan

  Fyll i och skicka in din ansökan tillsammans med dina handlingar via länken nedanför.

  När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi tagit emot ansökan och du får även veta vem som är din handläggare.

 • 4 Handläggning och handläggningstid

  Efter att du skickat in din ansökan bedömer vi bland annat om den innehåller alla nödvändiga handlingar, om de är fackmässigt utförda och om den planerade åtgärden stämmer med gällande detaljplan och omgivning. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig inom tre veckor.

  Enligt plan- och bygglagen har kommunen tio veckor på sig att meddela ett beslut. Tiden räknas från den dag då ansökan kom in alternativt när den bedöms vara komplett. Om du på eget initiativ skickar in ytterligare underlag räknas tiden från den dag då dessa kom in. I de flesta fall går handläggningen fortare.

  Vid behov är det möjligt att förlänga handläggningen en gång, högst tio veckor.

  Ibland skickas remisser ut till berörda grannar eller sakägare.

 • 5 Beslut om bygglov och startbesked

  När du fått ditt bygglov, marklov eller rivningslov beviljat måste du invänta verkställbarhetstiden som är 4 veckor från att beslutet om lov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa 4 veckor får beslutet verkställas och åtgärden påbörjas även om det inte har fått laga kraft. Om åtgärden påbörjas innan beslutet har fått laga kraft sker det på byggherrens egen risk eftersom beslutet kan bli upphävt.

  Ditt beslut får laga kraft när tiden för överklagande löpt ut. Detta innebär att beslut inte längre kan överklagas till högre instans. Ett beslut som har överklagats, får laga kraft, först då sista instans har avgjort målet.

  Du behöver även ett startbesked från kommunen innan åtgärden får påbörjas. Ett startbesked kan ofta ges samtidigt som lovbeslutet i mindre och enklare ärenden. Men i större projekt krävs ofta ett tekniskt samråd och då får du startbeskedet separat i ett senare skede.

 • 6 När du byggt färdigt

  När du är klar med din åtgärd ska du intyga att du utfört din åtgärd enligt gällande bygglov. I ditt bygglovsbeslut och startbesked finns även information om du behöver skicka in andra handlingar för att få ett slutbesked.

  Normalt behöver du ett slutbesked innan du får börja använda ditt uterum. Vad som gäller i just ditt ärende står i bygglovsbeslutet.