Guide för installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal

När du ska installera eller väsentligt förändra en eldstad eller rökkanal måste du anmäla det till kommunen.

Vad som gäller som väsentlig förändring

Med väsentlig förändring menar vi åtgärder som påverkar risken för brand eller ändrar hur ämnen släpps ut i omgivningen. Om du vill installera eller utföra ändringar i en eldstad eller rökkanal i ditt hus, kan du i ett tidigt skede prata med en sotare och diskutera dina möjligheter.

 • 1 Gör i ordning de handlingar du ska skicka in

  Ritningar

  Alla ritningar ska redovisas på vitt (ej rutat) papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. I varje specifikt fall kommer vi att göra en bedömning för att avgöra vilka ritningar som behöver bifogas din ansökan eller anmälan. Det är möjligt att det kan krävas fler eller färre ritningar än vad som specificeras nedan. Se vilka ritningar som vanligtvis krävs.

  • Situationsplan/lokaliseringskarta (kartunderlag) som tydligt visar hela fastigheten och byggnaden där eldstaden/rökkanalen ska placeras. Flygfoton är inte tillräckliga.
  • Fasadritningar som visar hela byggnaden och skorstenens placering utifrån. Om den befintliga skorstenen ska användas, behövs oftast inga fasadritningar. Istället räcker det med fotografier som visar hela byggnadsfasaden
  • Planritning som visar eldstadens placering inuti byggnaden.
  • Prestandadeklaration som visar verkningsgrad och utsläpp av kolmonoxid (CO). Kraven gäller inte köksspisar avsedd för matlagning, öppna spisar, bastuaggregat, kakelugnar och sättugnar.

  Klicka nedan för att se exempelritning:

  Förslag till kontrollplan

  Alla bygglovs- och anmälningspliktiga projekt måste ha en kontrollplan. Detta dokument beskriver vilka kontroller du som byggherre ska genomföra under byggprocessen.

  Förslag till kontrollplaner är framtagna för mindre och enklare åtgärder och kan användas när du inte behöver en kontrollansvarig. De är generellt utformade för att de ska passa flera olika projekt. Det är därför viktigt att du kryssar i de kontrollpunkter som är relevanta i just ditt projekt innan du skickar in den.

  Klicka här för att läsa mer om kontrollplan och kontrollansvarig.

 • 2 Fyll i och skicka in anmälan

  Skicka anmälan, kontrollplanen, prestandadeklarationen samt ritningarna till oss. Detta kan du göra direkt i e-tjänsten.

  När din anmälan har registrerats får du en bekräftelse på att vi tagit emot anmälan och du får även veta vem som är din handläggare.

 • 3 Handläggning och beslut

  Efter att du skickat in din anmälan blir du tilldelad en handläggare som påbörjar handläggning av ditt ärende.

  Komplettering av ärende

  Om det saknas underlag får du ett beslut om komplettering av ditt ärende inom tre veckor. Då behöver du skicka in fullständiga handlingar som kommer ligga till grund för ett beslut.

  Beslut ska tas inom fyra veckor från och med när ert ärende är komplett.

  Invänta startbesked innan installationen påbörjas

  När ett beslut tagits måste du invänta startbesked från oss innan installationen/arbetet får påbörjas.

  Om installation eller arbetet påbörjas innan du fått startbesked kan en sanktionsavgift behöva tas ut.

  När installationen är klar – ansök om slutbesked

  1. När installationen är färdig måste en sotare anlitas för besiktning av installationen ur brand- och taksäkerhetssynpunkt. Vid godkänd besiktning får du ett intyg på att installationen är godkänd.
  2. För att få använda din eldstad/rökkanal behöver du ansöka om slutbesked. Det gör du genom att lämna in godkänt intyg från sotare till Gävle kommun tillsammans med kompletterande handlingar som framgår i beslut om startbesked.
  3. När du fått ett slutbesked kan du börja använda din eldstad/rökkanal.