Guide för plank och murar

Guide som är anpassad för dig som ska bygga ett plank eller en mur.

 • 1 Beställ kartunderlag

  När du ska bygga plank eller anlägga en mur behöver du redovisa plankets eller murens längd och placering på fastigheten med mått till fastighetsgräns på ett kartunderlag. Skala 1:400 eller 1:500.

  Läs mer om kartunderlag och vad det kostar.

 • 2 Gör i ordning de handlingar som ska skickas in

  Förslag till kontrollplan

  Förslag till kontrollplan är framtagen för mindre och enklare åtgärder och kan användas när du inte behöver en kontrollansvarig. Den är generellt utformad för att passa flera olika projekt. Det är därför viktigt att du kryssar i de kontrollpunkter som är relevanta i just ditt projekt innan du skickar in den.

  Klicka här för att läsa mer om kontrollplan och kontrollansvarig.

  Ritningar

  Alla ritningar ska redovisas på vitt (ej rutat) papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. I varje enskilt fall bedömer vi vilka ritningar som behöver lämnas in för din ansökan eller anmälan. Det är möjligt att det kan krävas fler eller färre ritningar än vad som specificeras nedan. Se vilka ritningar som vanligtvis krävs.

  • Situationsplan som tydligt visar längd och placering på fastigheten med vinkelräta mått till fastighetsgräns.
  • Sektionsritning/detaljritning som visar grundläggningssätt och konstruktion samt höjd.
  • Fasad/Vyritning som visar utformningen samt material- och kulörval.

  Klicka på alternativen nedan för att se exempelritningar:

 • 3 Fyll i och skicka in ansökan

  Fyll i och skicka in din ansökan tillsammans med dina handlingar via länken nedanför.

  När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi tagit emot ansökan och du får även veta vem som är din handläggare.

 • 4 Handläggning och handläggningstid

  Efter att du skickat in din ansökan bedömer vi bland annat om den innehåller alla nödvändiga handlingar, om de är fackmässigt utförda och om den planerade åtgärden stämmer med gällande detaljplan och omgivning. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig inom tre veckor.

  Enligt plan- och bygglagen har kommunen tio veckor på sig att meddela ett beslut. Tiden räknas från den dag då ansökan kom in alternativt när den bedöms vara komplett. Om du på eget initiativ skickar in ytterligare underlag räknas tiden från den dag då dessa kom in. I de flesta fall går handläggningen fortare.

  Vid behov är det möjligt att förlänga handläggningen en gång, högst tio veckor.

  Ibland skickas remisser ut till berörda grannar eller sakägare.

 • 5 Beslut om bygglov och startbesked

  När du fått ditt bygglov, marklov eller rivningslov beviljat måste du invänta verkställbarhetstiden som är 4 veckor från att beslutet om lov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa 4 veckor får beslutet verkställas och åtgärden påbörjas även om det inte har fått laga kraft. Om åtgärden påbörjas innan beslutet har fått laga kraft sker det på byggherrens egen risk eftersom beslutet kan bli upphävt.

  Ditt beslut får laga kraft när tiden för överklagande löpt ut. Detta innebär att beslut inte längre kan överklagas till högre instans. Ett beslut som har överklagats, får laga kraft, först då sista instans har avgjort målet.

  Du behöver även ett startbesked från kommunen innan åtgärden får påbörjas. Ett startbesked kan ofta ges samtidigt som lovbeslutet i mindre och enklare ärenden. Men i större projekt krävs ofta ett tekniskt samråd och då får du startbeskedet separat i ett senare skede.

 • 6 När du byggt färdigt

  När du har byggt klart ska du anmäla det till samhällsbyggnadsnämnden och intyga att du utfört din åtgärd enligt gällande bygglov. För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, vilka framgår av det startbesked du har fått.