Guide för att ansöka om rivningslov

En guide för dig som ska ansöka om rivningslov. Använd gärna vår e-tjänst när du ska skicka in din ansökan.

 • 1 Vid större åtgärder - anlita kontrollansvarig

  Vid större åtgärder, som rivning av enbostadshus, fritidshus, skolor, industribyggnader och likvärdigt behöver du anlita en kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan. Certifierad kontrollansvarig hittar du här på Boverkets webbplats.

  Klicka här för att läsa mer om kontrollplan och kontrollansvarig.

 • 2 Gör i ordning de handlingar som ska skickas in

  Alla ritningar ska redovisas på vitt (ej rutat) papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

  • Situationsplan som tydligt visar hela fastigheten och byggnaden där åtgärden ska utföras. En karta från en valfri webbtjänst kan vara tillräcklig. Flygfoton är inte tillräckliga.
  • Gamla ritningar om det finns, kicka även gärna in fotografier av det som ska rivas.
  • Vid behov – Anmälan om kontrollansvarig (KA)

  Vid större rivningsåtgärder kan ytterligare handlingar komma att krävas, till exempel en miljöinventering. Krävs det i ditt ärende kommer en handläggare att kontakta dig.

 • 3 Fyll i och skicka in ansökan

  Fyll i och skicka in din ansökan tillsammans med dina handlingar via länken nedanför.

  När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi tagit emot ansökan och du får även veta vem som är din handläggare.

 • 4 Beslut om rivningslov och startbesked

  När du fått ditt bygglov, marklov eller rivningslov beviljat måste du invänta verkställbarhetstiden som är 4 veckor från att beslutet om lov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa 4 veckor får beslutet verkställas och åtgärden påbörjas även om det inte har fått laga kraft. Om åtgärden påbörjas innan beslutet har fått laga kraft sker det på byggherrens egen risk eftersom beslutet kan bli upphävt.

  Ditt beslut får laga kraft när tiden för överklagande löpt ut. Detta innebär att beslut inte längre kan överklagas till högre instans. Ett beslut som har överklagats, får laga kraft, först då sista instans har avgjort målet.

  Du behöver även ett startbesked från kommunen innan åtgärden får påbörjas. Ett startbesked kan ofta ges samtidigt som lovbeslutet i mindre och enklare ärenden. Men i större projekt krävs ofta ett tekniskt samråd och då får du startbeskedet separat i ett senare skede

 • 5 Vid större ärenden - tekniskt samråd

  Vid större ärenden kommer du och din kontrollansvarige att kallas till ett tekniskt samråd. Där träffar du din handläggare för att gå igenom kontrollplanen, handlingarna och diskuterar arbetets planering och organisation och behov av arbetsplatsbesök.

  Tekniskt samråd ska hållas för alla åtgärder där det krävs en kontrollansvarig, om det inte bedöms obehövligt. I mindre ärenden såsom komplementbyggnader och liknande krävs oftast inget tekniskt samråd.

 • 6 Vid större ärenden - Arbetsplatsbesök

  Arbetsplatsbesök är oftast inte nödvändigt vid rivning men kan krävas i vissa fall.

  Vid ett arbetsplatsbesök kontrollerar handläggaren bland annat att kontrollplanen och rivningslovet följs. På arbetsplatsbesöket ska den kontrollansvarige vara med, gärna även byggherren (du som river).

 • 7 Vid större ärenden - slutsamråd

  Slutsamråd behövs oftast inte vid enklare rivningsärenden. I ditt bygglovsbeslut står om det krävs vid din åtgärd. Om det behövs ska du kontakta din handläggare i god tid innan ditt rivningsprojekt börjar bli färdigt för att boka in ett slutsamråd.

  På slutsamrådet ska byggherren och kontrollansvarig

  • Redovisa att eventuella villkor enligt startbeskedet följts.
  • Redovisa att kontrollplanen är signerad samt att eventuella handlingar enligt kontrollplanen finns framtagna.
  • Redovisa att lovet följts
  • Redovisa kontrollansvariges utlåtande och dokumentation över sina arbetsplatsbesök.

  En rundvandring för att upptäcka eventuella uppenbara fel genomförs. Utifrån det diskuteras förutsättningarna för att du ska kunna få ett slutbesked.

 • 8 Slutbesked

  För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, vilka framgår av det startbesked du har fått.

  När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked av handläggaren. Slutbeskedet innebär att handläggaren inte funnit något skäl att ingripa samt att du utfört din åtgärd efter gällande lov och att kontroller utförts enligt beslutad kontrollplan.