Invasiva arter

Invasiva främmande arter kan orsaka stor skada på miljön, människan och naturen. Du kan hjälpa till att minska spridningen. Här kan du lära dig känna igen invasiva arter och hur du ska hantera dem.

Hjälp till att hindra invasiva arter

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige. En invasiv art är en art som har flyttats från sin naturliga miljö av människan och som i sin nya miljö sprider sig snabbt och negativt påverkar biologisk mångfald.

Vi behöver både bekämpa arterna och arbeta förebyggande så att de inte kommer till Sverige eller sprids i landet. Det är förbjudet att importera, sälja, odla, flytta, använda eller sätta ut invasiva växter i naturen.

I EU-förteckningen över invasiva främmande arter står vilka djur och växter som inte får introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler.

Arter att vara uppmärksam på

Så här kan du minska spridningen

Om du hittar en invasiv växt i din trädgård

Bekämpningen av invasiva främmande arter får inte bli en spridning, därför är det viktigt att bekämpningen genomförs korrekt.

Att slänga växtavfall i naturen är olagligt. Växtavfallet kan innehålla invasiva växter och fröer vilket kan leda till att det blir en spridning under en transport av växtavfall på öppet släp till återvinningscentralen.
Invasiva växter hör heller inte hemma i komposten. De riskerar att inte brytas ner och istället får frön och växtdelar hjälp att sprida sig i kompostjorden.

Du som äger marken är ansvarig för bekämpningen på din mark.

Vägledning om hur du hanterar växtavfall hittar du på Naturvårdsverkets wepplats.

Så här hanterar du invasiva växter

 • Små mängder av växtavfall som innehåller invasiva växtarter kan du lägga i en plastpåse som du försluter och slänger som hushållsavfall.
 • Du kan lägga växtavfall från invasiva växtarter i en plastsäck med vatten så att de ruttnar.
 • Om du har stora mängder avfall från invasiva växtarter lägger du dessa i dubbla, väl paketerade förslutna plastsäckar. Växterna ska sedan lämnas i en separat container eller direkt till personalen på återvinningscentralen.
 • Transportera alltid växtavfall på ett säkert sätt, så att växter och frön inte riskerar att spridas längs vägen.
 • På Gästrike återvinnares webbplats hittar du information om vad som gäller för dig, om centralen tar emot växtavfall från invasiva arter och hur det ska sorteras.

Tänk på att

 • Håll koll på vilka växter du köper och ger bort så de inte kan ta över och bli invasiva.
 • Se till att ditt exotiska djur inte hamnar i naturen eftersom de kan ta över och tränga undan andra djurarter.
 • Rengör alltid din båt och redskap innan du flyttar dem mellan olika vatten.
 • Agna rätt, med djur från samma vatten som du fiskar i.

Läs mer om hur du förhindrar spridning av invasiva på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats.

Rapportera om du hittar en invasiv främmande art

Om du hittar en invasiv främmande art ska du rapportera den på SLU Artdatabankens webbplats för invasiva arter.

 • Tänk på att skicka in foto samt beskrivning av den art du hittar.
 • Om du vet vem markägaren är – informera om fyndet.

Invasiva främmande ryggradsdjur och vattensköldpaddor

Landlevande invasiva främmande ryggradsdjur och vattensköldpaddor kan rapporteras direkt till Svenska Jägareförbundet som ansvarar för åtgärder för dessa arter i Sverige. Du når dem på telefon 070-339 93 26 eller via e-post tipsaframmandearter@jagareforbundet.se.

Så här arbetar kommunen med att bekämpa spridning

Markägaren är själv ansvarig för att bekämpa EU-listade arter på sin mark. Vi genomför bekämpning av dessa arter på kommunal mark, som i dagsläget är Jätteloka samt Jättebalsamin. Här kan du se vilka arter som är EU-listade.

Vi inventerar även invasiva arter på vår kommunala mark för att hålla kolla på spridningen.

Det ligger också i vårt ansvar tillsammans med vårt bolag Gästrike Återvinnare att ansvara för avfallshanteringen.

Mer information

Läs mer om invasiva främmande arter på Naturvårdsverkets webbplats.

Läs mer om invasiva främmande arter i vatten på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

SLU Artdatabankens webbplats hittar du mer information om karaktärer för artbestämning.