Översiktsplan för Gävle kommun år 2030

Här kan du via antagna handlingar och vår karttjänst ta del av den kommuntäckande översiktsplanen för år 2030.

Det här innehåller planen

Gävle växer och år 2030 har Gävle kommun 120 000 invånare. En fortsatt positiv befolkningsökning och samhällsutveckling innebär stora möjligheter och utmaningar för Gävle kommuns framtida utveckling.

Översiktsplanen visar Gävle kommuns viljeinriktning för hur kommunen ska utvecklas i riktning mot en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning fram till år 2030 och med utblick mot år 2050.

Webbkarttjänst

I vår webbkarttjänst kan du titta på översiktsplanens kartmaterial och få information om den plats du är intresserad av.

Öppna webbkarttjänsten för Översiktsplan Gävle kommun år 2030

Ta del av handlingar

Antagna handlingar

Planeringsunderlag