Följ utvecklingen av våra trafik- och parkmiljöer

Utveckling av trafik-, stads- och parkmiljöer

Se våra pågående och framtida projekt inom trafik, infrastruktur, parker, lekplatser och hundrastgårdar.

Pågående projekt

Pågående utredningar

Utredning om att använda åvatten för att bevattna Boulognerskogen

Vi utreder möjligheten att kunna använda vatten från Gavleån för att bevattna Stadsträdgården och Boulognerskogen i Gävle.

18 april 2024

Utredning av skötsel och underhåll av markytor på Gävle strand

Utredningen syftar till att se över befintliga markytor och undersöka hur markområdet kring Stuvaregatan och Sjåaregatan och intilliggande gator och ytor kan utvecklas.

8 mars 2024

Utredning av befintliga och nya skateytor

Utredningen syftar till att se över befintliga skateytor och utreda möjligheterna att bygga nya skateanläggningar i Gävle.

27 februari 2024

Utredning av ny gång- och cykelväg längs Utmarksvägen, Sörby Urfjäll

Här kan du läsa mer om vår utredning om en ny gång- och cykelväg längs Utmarksvägen i Sörby Urfjäll, Gävle.

21 februari 2024

Utredning av ny cykelanslutning längs Rälsgatan, Sörby Urfjäll

Växelgatan och Rälsgatan vid Sörby Urfjälls norra område i Gävle har breda körfält men saknar bra ytor för cyklister att ta sig fram. Gävle kommun utreder möjligheterna att skapa en kostnadseffektiv lösning för att underlätta för cyklister att ta sig från cirkulationsplatsen vid Österbågen förbi Järnvägsmuseet och vidare in mot centrala Gävle.

17 januari 2024

Utredning av nytt gångstråk mellan Strömvallen och Konserthuset, Gävle

Ett nytt promenadstråk utreds som ska knyta ihop gångstråken mellan Strömdalsbron och Gävle Konserthus längs Gavleåns södra sida.

10 oktober 2023

Utredning av gång- och cykelväg längs Furuviksvägen och Korsnäsvägen

Gävle kommun vill skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för gångare och cyklister i östra Bomhus. Vi utreder därför förutsättningarna för att anlägga en ny gång- och cykelväg längs Furuviksvägen mellan Trastvägen och Gamla Sikviksvägen samt längs Korsnäsvägen mellan Depkens väg och Furuviksvägen.

17 maj 2023
Grönområde i andersberg

Utredning av ny aktivitetsplats för lek och idrott i Andersberg

Utredningen syftar till att se över möjligheten att skapa en aktivitetsplats i Andersberg där flera typer av lek- och idrottsaktiviteter samlas, till exempel dans, bollspel, träning eller skate.

16 maj 2023

Utredning av gång- och cykelväg längs Brynäsgatan samt hållplatsen Herrgårdshagen

Förstudien kommer att se över vilka åtgärder som behöver göras för att underlätta för boende och förbipasserande att gå, cykla och använda kollektivtrafiken på Brynäsgatan.

20 april 2023

Så här vill vi utveckla Stenebergsparken

Gävle kommun har tagit fram en parkutvecklingsplan för hur Stenebergsparken på Brynäs kan utvecklas och bevaras över tid.

15 mars 2023

Utredning av Storhagens lekplats vid Lillsjön i Bomhus

Storhagens lekplats vid Lillsjön i Bomhus är i behov av upprustning. Gävle kommun vill göra parken till en tryggare och mer attraktiv plats som inspirerar till lek, kreativitet och rörelse för boende i området och besökare. Gävleborna har nu möjlighet att lämna in sina idéer på vad parken kan innehålla via en enkät på kommunens webbplats.

10 mars 2023

Utredning av området kring Engesbergs camping

Förstudien utreder behov och möjliga lösningar för att stärka Engesbergs roll som utflyktsmål, att stärka utbudet på Norrlandet och att förbättra förhållandena kring campingområdet. Några behov bedöms enkla att utreda och åtgärda i närtid medan andrabehov kan kräva ytterligare utredning och ta längre tid innan de kan åtgärdas.

20 februari 2023

Utredning av familjebad i Boulognerskogen, Gävle

Sedan Boulognerbadet invigdes 2015 med bland annat bryggbad, volleybollplaner och utegym har vår vision om ett intilliggande familjebad funnits med. Nu fortsätter framtidsplanerna för familjebadet och arbetet går in i ett utredningsskede.

25 november 2022

Utredning av Vävareparken på Söder, Gävle

Utredningen syftar till att undersöka möjligheterna till utveckling av Vävareparken på Söder i Gävle. Fram till den 24 april 2022 kan du tycka till om parken via en enkät.

6 april 2022

Utredning av ny gång- och cykelväg längs Norra Gatan, Stora Esplanadgatan, Centralplan

Utredning av ny gång- och cykelväg mellan Norra Kungsgatan och centralstationen längs med Norra Gatan, Stora Esplanadgatan samt Centralplan. Förstudien ska i samband med detta även hantera öppning av Norra Gatan för biltrafik, passage över Stora Esplanadgatan vid Nygatan samt hållplatser och cykelparkeringar i anslutning till Gävle C.

10 februari 2021

Läs om fler av våra pågående byggprojekt här