Risker i Gävle kommun

Här kan du se vad du kan göra för att förbereda dig för de risker som kan uppstå i Gävle kommun.

Få bekräftad information vid kriser

I vårt digitala samhälle möter vi stora mängder information varje dag. Ibland når felaktig information oss. Om den som ligger bakom den felaktiga informationen gör detta medvetet kallas det för desinformation. Det kan vara andra stater, organisationer eller kriminella som av olika anledningar vill sprida desinformation. Därför är det viktigt att är uppmärksam.

Vid större händelser som exmeplevis val och kriser är det extra viktigt att du som mottagare är uppmärksam på den information du får till dig då desinformation ofta ökar i dessa sammanhang.

Avsändaren inkluderar ofta korrekt information med den felaktiga och kan därför göra det svårt att avgöra vad som stämmer. Syftet bakom desinformationen kan handla om att minska förtroendet för valsystemet, myndigheter eller det demokratiska systemet.

Var noggrann med att inte sprida vidare information som inte är bekräftad.

När du möter information där du inte känner till avsändaren är det viktigt att använda sig av källkritik. På krisinformation.se kan du läsa mer om källkritik.

När vi som kommun vill nå ut med information till invånare gör vi det genom våra egna sociala medier, vår hemsida gavle.se eller P4 Gävleborg som är en beredskapskanal. Du kan också söka verifiera information på krisinformation.se eller ringa 113 13 för att få bekräftad myndighetsinformation om den inträffade händelsen.

Dricksvattenförsörjningen försvinner eller vatten blir odrickbart

Dricksvattenförsörjningen kan försvinna för att det är planerade arbeten i dricksvattennäten, men även på grund av olyckor och sabotage. Ibland grävs dricksvattenledningar av och det kan komma in bakterier, olja eller annat som är skadligt för hälsan i våra dricksvattensystem.

Detta påverkar dig på följande sätt

Det blir snabbt brist på dricksvatten då det inte kommer vatten från kranen alternativt det vatten som kommer måste kokas innan det kan användas. Det går inte att laga mat, duscha, borsta tänderna, spola och på andra sätt sköta sin hygien.

Det här kan du göra

Se till att alltid ha vatten hemma i frysen. Fryst vatten håller sig i flera månader innan det behöver bytas ut och då kan vattnet tas fram om dricksvattnet slutar att komma. Tre liter per vuxen person och dag är rekommendationen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Se till att ha minst en ren vattendunk hemma, denna kan ni använda om kommunen ställer ut vattentankar. Tänk dock på att ni inte kommer att kunna få ta med er hur mycket vatten som helst, eftersom vattnet ska räcka till många.

Om det är bakterier i dricksvattnet, se till att allt dricksvatten och vatten för matlagning kokas och följ Gästrike vattens rekommendationer om användning av vattnet här.

Elförsörjningen slutar fungera eller det blir brist på el

Samhället är idag mycket elberoende. I grunden handlar avbrott om två huvudkategorier; tekniskt fel och/eller bristsituation (det produceras inte tillräckligt mycket el). Anledning till avbrott kan exempelvis handla om naturhändelser, som stormar som fäller elstolpar, men det kan även vara tekniska fel eller olyckor.

Detta påverkar dig på följande sätt

Uppvärmningen av huset kan exempelvis sluta fungera om du inte har vedeldad ugn eller eldstad. Vattenförsörjningen påverkas och kan sluta fungera. Det går inte att laga mat eftersom köket inte fungerar, inga lampor fungerar (det blir mörkt), och larm (kan gälla både trygghetslarm och larm till bostaden) slutar fungera. Du kan inte längre handla med kort i butikerna, du kan inte se på tv eller använda internet eller tanka bilen.

Ytterligare en påverkan är att mobilmasterna i tätorten enbart har batteribackup för en timme och landsbygden ungefär fyra timmar. Detta innebär att en timme efter att elen slutar fungera så går det inte heller att ringa eller smsa från telefoner i tätorter (och efter fyra timmar fungerar inte mobilmasterna på landsbygden). Då  försvinner möjligheten att kontakta 112 eller anhöriga. Personer behöver då fysiskt söka sig till närmaste brand- eller polisstation för att larma.

Det här kan du göra

Ha varma kläder och filtar så du kan värma dig. Kontanter är bra att ha om betalsystemen skulle ligga nere och det kan vara värt att investera i ett spritkök. Med spritköket kan du laga mat även om elen är borta. Tänk på att inte använda spritköket under köksfläkten eftersom det kan börja brinna. Använd den utomhus på tex. en parkering. Ha en radio och batterier till den, alternativt en vevradio för att du ska vara säker på att du får den senaste samhällsinformationen från Sveriges radio P4 som är beredskapskanal. Eftersom dricksvattenproduktionen kan sluta fungera är det klokt att ha vatten hemma i frysen eller i kylskåpet.

Naturhändelse

Genom alla tider har naturens krafter påverkat människan och det gör den fortfarande. Gävle kommun ligger i ett område där vi löper högre risk än andra delar av landet att drabbas av så kallade snökanoner. Det var en sådan som träffade Gävle 1998. Det innebär att stora snömängder faller på väldigt kort tid och möjligtvis utan större förvarning. Vi kan också drabbas av exempelvis stormar, isstormar, torka, höga flöden, skyfall och översvämningar.

Detta påverkar dig på följande sätt

Beroende på vad som hänt så kan en naturhändelse påverka alla aspekter av vårt samhälle. Stormar kan slå ut elförsörjningen som får följdeffekter (se risk att elförsörjningen inte fungerar). Stora snömassor kan förhindra trafik att ta sig fram, vilket innebär att leveranser till matbutiker uteblir exempelvis. Höga flöden kan förstöra byggnader, blockera vägar och bidra till sjukdomsspridning. Höga temperaturer i form av värmeböljor är påfrestande för kroppen och slår särskilt hårt mot äldre, mot barn och mot andra personer i riskgrupp. Värmeböljor ökar risken för hjärtproblem

Det här kan du göra

 • Se till att ha värmeljus och ficklampor hemma för att vara säker på att du får ljus.
 • Ha varma kläder och filtar så du kan värma dig.
 • Kontanter är bra att ha om betalsystemen skulle ligga nere och det kan vara värt att investera i ett spritkök. Tänk på att inte använda spritköket under köksfläkten eftersom det kan börja brinna. Använd den utomhus på tex. en parkering.
 • Tänk på att dricka mycket vätska, undvika att vara utomhus när det är som varmast och svalka kroppen genom att använda löst sittande kläder. Mer information om värmeböljor finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Beredskap vid värmebölja — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
 • Du kan även gå förbi grannen och fråga hur de har det, kanske kan ni hjälpas åt?
 • Det är viktigt att ha en hemförsäkring. Då hjälper försäkringsbolaget dig om något skulle hända din bostad. Exempelvis kan du få tillgång till betalt akutboende och pengar i fickan för att köpa mat och kläder.

Skyfall och översvämningar

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med skyfall och översvämningar.

Olycka i industri som hanterar farliga ämnen

Gävleborg är ett industritätt län och vi har många industrier som hanterar farliga kemikalier. Industrier som hanterar farliga ämnen kallas för Sevesoanläggningar.

I Gävle kommun har vi nio Sevesoanläggningar. Dessa anläggningar ska vara konstruerade för att klara av större påfrestningar, just eftersom de behandlar så farliga ämnen. De flesta av dessa ligger koncentrerade runt Gävle tätort.

Detta påverkar dig på följande sätt

Ett mindre haveri eller olycka i en Sevesoanläggning skulle först leda till att människor får gå inomhus och stänga dörrar, fönster, samt ventilation för att undvika att andas in eventuella skadliga ämnen. Det kan också bli tal om utrymning och evakuering vid allvarliga händelser.

Det här kan du göra

Om ni hör lufttutorna sända signal med sju sekunders ljud och fjorton sekunders tystnad emellan, upprepade gånger, är det ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) som ljuder. Då ska du ta med dig familj och vänner, gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation, samt lyssna på Sveriges radio P4 eller gå in på krisinformation.se för att få information. Följ myndigheternas anvisningar och hjälp dina vänner och bekanta. Idag kan du även få ett VMA direkt till din telefon om du befinner dig inom det drabbade området. Meddelandet på telefonen kommer till dig utan att du behöver göra något för att registrera dig som mottagare. Meddelandet kan även visas som en rullande textruta i vissa tv-kanaler. Samma åtgärder ska ni vidta om en transport med farligt gods skulle vara med i en olycka och farliga ämnen frigörs från lasten.

Läs mer om vad som gäller för dig som bor nära en farlig verksamhet

Pandemi eller storskaligt sjukdomsutbrott

En pandemi innebär att en ny typ av influensavirus sprids och smittar människor i stora delar av världen. Det innebär ofta stora konsekvenser för samhället. Influensavirus från andra djurarter kan förändras så att de kan smitta människor. De influensavirus som har orsakat pandemier har ofta haft sitt ursprung bland fåglar och anpassats vidare till grisar eller blandats med säsongsinfluensavirus. Många människor är mottagliga för ett sådant nytt influensavirus eftersom få har immunitet mot just den varianten. Därför sprids det lätt och kan orsaka större sjuklighet än säsongsinfluensor och utvecklas till en pandemi.

Det finns även andra risker som kan leda till storskaliga sjukdomsutbrott, exempelvis bakterier i dricksvattnet. Läs mer om det i avsnittet ”Dricksvattenförsörjningen försvinner eller vatten blir odrickbart” ovan.

Detta påverkar dig på följande sätt

Personer på viktiga funktioner i samhället, som förskoleläraren eller handläggaren på Försäkringskassan, kan vara sjuka vilket leder till längre handläggningstider och att ditt barn får nya pedagoger eller behöver byta förskola om flera förskolor behöver slås ihop för att fortsatt kunna bedriva verksamhet. Leveranstider för olika varor kan också öka när leverantörer och lagerpersonal är hemma. Du kanske inte kan röra dig på samma sätt som annars, exempelvis delta i aktiviteter som konserter där stora mängder människor samlas på liten yta.

Det här kan du göra

 • Följ rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheter.
 • Stanna hemma om du har symptom, hosta och nys i armvecket och var noga med handhygienen.
 • Undvik att köpa mer livsmedel och mediciner än du behöver. Tänk på att det ska räcka till alla som behöver.

Terroristbrott

En gärning anses som terroristbrott om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att

 1. ”injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp
 2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd
 3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation. Lag (2003:148) om straff för terroristbrott.”

Lastbilen som körde på människor på strandpromenaden i franska Nice är exempel på ett terroristdåd.

Detta påverkar dig på följande sätt

Ett terrordåd är ofta över på femton minuter. Det går alltså väldigt snabbt och det kan ta en stund för polisen att ta sig till platsen.

Det här kan du göra

Sker det en terrorhändelse i din närhet, ta dig bort från platsen. Kan du inte ta dig bort från platsen, göm dig. Alternativ om du är inomhus så kan du låsa in dig, så kallad inrymning. När du gömmer dig, sätt telefonen på ljudlöst. Ljud från telefonen kan annars avslöja för gärningspersonen var du är någonstans.

Polisens första mål är att stoppa gärningspersonen, de kommer därför inte stanna för att hjälpa skadade personer. Det kan även vara svårt för polisen att veta vem som har genomfört dådet och de kan därför behöva behandla många som misstänkta, detta kan inkludera dig. Följ polisens anvisningar.

Många personer ringer även sina anhöriga som befinner sig på platsen där dådet utförs. Försök att undvika detta eftersom mobilnäten blir överbelastade, vilket kan leda till att samtal till SOS alarm inte kommer fram, eller att det kan bli svårare för myndigheterna att kommunicera med varandra.

Kärnteknisk olycka

Gävle kommun ligger relativt nära kärnkraftverket Forsmark. Skulle en olycka ske där skulle radioaktivt nedfall snabbt nå oss i kommunen.

Regeringen beslutade år 2020 om att planeringszonerna runt de svenska kärnkraftverken ska utökas. Det innebär att Gävle kommun hamnar inom en av de tre planeringszonerna. Länsstyrelsen ska tillsammans med de kommuner i länet som ligger innanför planeringszonen, planera för viss distribution av jodtabletter, inrymning och eventuellt utrymning/evakuering. År 2022 ska de nya zonerna vara på plats. Mer information finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida

Detta påverkar dig på följande sätt

Att bli utsatt för stora mängder radioaktivt nedfall kan ge både strålskador och cancer. Riskerna för ett sådant haveri som medför ett stort nedfall skulle inträffa, bedöms dock som mycket låga.

Det här kan du göra

Håll dig uppdaterad om aktuell information, exempelvis genom Radio P4:s sändningar. Följ myndigheternas anvisningar. Myndigheternas anvisningar kan handla om att du ska undvika vissa områden, restriktioner på vad du bör äta som kommer från naturen i det drabbade området, exempelvis svamp, viltkött etc. Det kan även bli tal om evakuering av drabbat område.

IT-avbrott

IT styr mycket av samhället idag. IT hanterar våra pengar, datorsystem styr vattenproduktion, elproduktion och ibland inpassagen in i våra egna hus. Det kan vara både ett tekniskt fel som slår ut IT men även olyckor som avgrävda internetkablar eller attacker mot systemen kan göra så att IT inte fungerar.

Detta påverkar dig på följande sätt

Utan IT stannar många funktioner i vårt samhälle. Vi kan tappa värmen i våra hus, vattnet, elen, betalningsmedel, möjlighet att tanka våra bilar exempelvis.

Det här kan du göra

Se till att ha alternativ till elektriska apparater. Genom att ha ett spritkök, extra filtar, ljus, ficklampor, kontanter och fyllda vattenflaskor och matkonserver kan vi bättre hantera konsekvenserna av en IT-störning. Genom att vi har analoga radioapparater kan vi fortsatt få information från samhället.

Se vidare till att skydda dina lösenord, ha inte samma lösenord på flera platser och gör dem minst 16 tecken långa med stora och små bokstäver, siffror och andra tecken.

Övriga risker

Det finns en mängd andra risker i vår kommun och i vårt närområde. Generellt är det bra om varje hushåll har förmåga att kunna ta hand om sina egna behov en vecka, fokusera då särskilt på att ha tillräckligt med vatten, mat, värme och förmåga att inhämta viktig samhällsinformation. Tänk igenom vad just ditt hushåll behöver för att ni ska klara er. Kanske är det värt att ha något blöjpaket extra hemma, mediciner för minst en vecka framöver eller extra bensin för att ni ska kunna besöka en släkting i behov av hjälp när krisen slår till.

Gå in på MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att läsa mer. Där finns även checklistor över de viktigaste sakerna att ha hemma, samt informationsfilmer om vad du kan tänka på innan och under en samhällsstörning.