Ansök om dispens från lokala trafikföreskrifter

Om du som företagare eller privatperson behöver köra eller parkera ett fordon där det inte är tillåtet måste du ansöka om dispens från de lokala trafikföreskrifterna.

Så fungerar det

 • Tillståndet gäller endast på kommunal mark eller kommunala vägar och gator inom Gävle kommun. Via vår karta kan du se vad som är kommunal mark. 
 • Behöver du köra eller parkera inom ytor som ägs av Gavlefastigheter, Gavlegårdarna eller privatpersoner ska du kontakta respektive fastighetsägare.
 • Det är kostnadsfritt att ansöka om dispens.
 • Du ansöker för det fordon som dispensen avser. Det är möjligt att skriva in flera fordon i en ansökan.
 • Beviljad dispens gäller maximalt ett år. Om behovet av dispens kvarstår efter att tillståndet löpt ut ska du skicka in en ny ansökan.
 • Du kan endast få dispens om det behövs av särskilda skäl. Det kan exempelvis handla om att en viktig arbetsuppgift inte kan göras utan en särskild dispens.
 • Dispens beviljas inte om vi bedömer att trafiksäkerheten försämras eller om risk för skador ökar på person eller egendom. Att en färdväg förkortas utifrån tid eller av hänsyn till miljön räknas inte heller som godkända anledningar till att bevilja ansökan om dispens.

Ansök om dispens

Efter att du ansökt

Om din ansökan beviljas kommer du att erbjudas ett tillstånd, detta beslut tas normalt inom cirka 10 arbetsdagar. Du behöver tacka ja till erbjudandet för att det ska börja gälla, det gör du via Mina sidor i e-tjänsten.

Efter att du tackat ja till erbjudandet så skickar vi tillståndet till den e-post du anger i ansökan. Därefter skriver du ut och klipper ut tillståndsdelen och lägger det synligt innanför i berörda fordons framruta.

Du får ej parkera

 • mot färdriktning
 • 10 meter före eller efter korsning
 • 10 meter före övergångsställe
 • på huvudled
 • på torg
 • på vändplats, taxiplats, lastplats, på- och avstigningsplats, laddplats, ambulansplats, skolskjutsplats
 • i terräng
 • i kollektivkörfält
 • på plats för rörelsehindrad
 • på bussparkering
 • på lastbilsparkering
 • MC-parkering

Läs mer om Gävle kommuns lokala trafikföreskrifter.

Dispens för långa, breda eller tunga transporter

Om ditt fordon överskrider de bestämmelser som finns för långa, breda och tyngre transporter som anges i trafikförordningen behöver du ansöka transportdispens. Sker hela transporten inom kommungränsen ansöker du om dispens hos Gävle kommun. Om transporten passerar flera kommuner gör du en ansökan hos Trafikverket.

Läs mer och ansök om transportdispens.

Nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd är ett parkeringstillstånd som kan köpas av företagare och andra verksamhetsutövare som behöver ha sitt fordon nära tillfälliga arbetsplatser för att kunna utföra sitt arbete.

Tillståndet gäller på gatumark och allmän mark inom Gävle kommun.

Ansök om nyttoparkeringstillstånd här.