Lokala trafikföreskrifter

Här kan du läsa om de särskilda trafikregler som gäller inom Gävle kommun.

Gävles samtliga lokala trafikföreskrifter hittar du i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter.

Förbud mot trafik med långt fordon

Fordon och fordonskombinationer med en längd som överstiger 12,0 meter får inte trafikera gator inom ett område begränsat av: Staketgatan – Järnvägen – Kaserngatan – Parkvägen – Västra Vägen – Staketgatan, samt på Staketgatan mellan Västra Vägen och Norra Kungsgatan.

Fordon och fordonskombinationer längre än 12,0 meter får inte trafikera följande gator mellan klockan 21.00 och 06.00: Brynäsgatan mellan Kaserngatan och Industrigatan samt Kaserngatan mellan Staffansplan och Brynäsgatan.

De som undantas från förbudet är: bussar för personbefordran, renhållningsfordon, bärgningsbilar, fordon vid gatuarbete och utryckningsfordon.

Vägvisning

Den lokala slingan är en särskilt markerad ledväg som har tydliga hänvisningar till olika lokala mål, exempelvis stadsdelar, sjukhus, P-hus, idrottsanläggningar och liknande. Den lokala slingan följer Västra Vägen – Parkvägen – Kaserngatan – Fältskärsleden – Staketgatan.

Vid infarterna till Gävle finns väl skyltade informationsplatser. Platserna finns utmed Spängersleden, riksväg 56 vid Gustavsbro, riksväg 76 Järvsta, Hamnleden samt E4 vid Gävle Bro.

Parkering

Regler som gäller parkering hittar du på Gävle parkeringsservice webbplats.

Tomgångskörning

I Gävle kommun är det tillåtet att tomgångsköra ett motordrivet fordon i högst en minut inom detaljplanlagda områden.

Detta gäller inte om

  • fordonet står stilla på grund av trafiken, till exempel i en trafikkö.
  • motorn hålls igång för att kunna använda fordonet på ett ändamålsenligt sätt till exempel för att gräva, hissa upp en lyftanordning, komprimera avfall och rengöra gator

Ansök om dispens för långa, breda eller tunga transporter

Om ditt fordon överskrider de bestämmelser som finns för långa, breda och tyngre transporter som anges i trafikförordningen behöver du ansöka om transportdispens. Sker hela transporten inom kommungränsen ansöker du om dispens hos Gävle kommun. Om transporten passerar flera kommuner gör du en ansökan hos Trafikverket.

Läs mer och ansök om transportdispens.

Ansök om dispens från lokala trafikföreskrifter

Om du som företagare eller privatperson behöver köra, parkera eller ställa upp ett fordon på kommunal mark eller kommunala vägar och gator där det inte är tillåtet måste du ansöka om dispens från lokala trafikföreskrifterna.

Läs mer och ansök om dispens från lokala trafikföreskrifter.