Fastighetsägarens ansvar under vintern

Du som äger ett hus eller en fastighet i Gävle kommun ska hjälpa till med vinterväghållningen utanför huset/fastigheten.

Du är skyldig att skotta och sanda

Du som fastighetsägare är ansvarig för att hålla trottoarerna utanför din tomt fria från snö. Men om kommunen har plogat upp snö på trottoaren behöver du inte skotta bort den, däremot ska du sanda utanför plogvallen. Sandningen ska ha en meters bredd så att gående och cyklister säkert kan trafikera gatan. Den här skyldigheten gäller om ditt hus eller din fastighet ligger i ett detaljplanelagt område där kommunen tar hand om vägarna.

Det är förbjudet att lägga snö från ditt hus/fastighet på kommunal mark. Du får alltså inte skotta ut snön från din tomt.

Hämta gratis sand

Du kan hämta gratis sand för privat bruk i någon av kommunens sandfickor. Se karta vart din närmaste sandficka finns. 

Utökat ansvar i vissa områden

Inom centrala Gävle finns ytor där fastighetsägarna har ett utökat ansvar för vinterväghållning och renhållning av trottoarer och gångbanor. På de här områdena är fastighetsägarna skyldiga att snöröja, halkbekämpa samt att hålla rent under barmarksperioden.

Snö och istappar från tak

Du som fastighetsägare ansvarar för att bevaka och bedöma när taken behöver skottas. Snö och is som skottas ner från tak och ut på gatan eller gångbanan måste du forsla bort direkt. Om din takskottning tar kommunala parkeringsplatser i anspråk ska du kontakta Gävle Parkeringsservice AB. Du ska se till att snö och is inte rasar från taken och det är ditt ansvar att farliga istappar tas bort.

Avstängning vid risk för ras från tak

Fastighetsägare ansvarar för fallande föremål från fastigheten. Av det skälet spärrar många fastighetsägare av ett område runt fastigheten när det finns risk för fallande snö och istappar. Det är bra men det är viktigt att avspärrningen är utformad på rätt sätt. Du som fastighetsägare är ansvarig om någon skulle göra sig illa på grund av avspärrningen.

Tänk på personer med funktionsvariationer

Personer med exempelvis synnedsättning kan ha svårt att upptäcka vissa avspärrningar, vilket ökar risken för fall- och andra olyckor. När du spärrar av får du därför inte använda exempelvis:

 • flaggspel
 • koner
 • träbockar
 • pallar
 • avspärrningstejp.
Att tänka på vid snöröjning och halkbekämpning
 • Snöröj och sanda vid din fastighet så blir det säkrare och lättare att ta sig fram.
 • Fastighetsägaren ansvarar för att ta bort de snövallar i infarter som skapas vid snöröjning. Snön får inte skottas ut på kommunens gator.
 • Klipp växter och beskär träd som växer ut i gångbana, cykelbana eller väg. Dessa riskerar annars att skada trafikanter och vinterväghållningsfordon, om en olycka sker kan du som fastighetsägare bli skadeståndskyldig. Den fria höjden över en gång- och cykelbana ska vara minst 2,8 meter och över väg minst 4,8 meter.
 • Märk gärna ut häckar, staket och murar med snökäppar eller liknande så att snöröjaren ser dem.
 • Skotta och sanda så att brevbäraren kommer fram.
 • Skotta inte på ett sätt så att grannen får din snö.
 • Snö från privat mark får inte tippas på kommunens mark.
 • Placera soptunnan så att det underlättar för snöröjaren.